ROJEV

 • Bilindi?i gibi cumhurba?kanl??? se?imi ve ard?ndan gelen 27 Nisan muht?ras?, T?rkiye?yi bir erken se?ime s?r?kledi.
  Se?im yap?ld? ve sonu?lar kesinlik kazand?.


  Bilindi?i gibi cumhurba?kanl??? se?imi ve ard?ndan gelen 27 Nisan muht?ras?, T?rkiye?yi bir erken se?ime s?r?kledi.
  Se?im yap?ld? ve sonu?lar kesinlik kazand?.
  Ancak bu, se?im ?ncesi ve sonras?yla olduk?a ?nem kazanm?? ve tart???lacak bir se?im niteli?i ta??yor. Toplumda yaratt??? etkiler se?im sonu?lar?na bakarak da okunabilir.
  Bu s?re? hemen hemen t?m kesimlerde bir panik havas?na neden oldu. Bug?nk? tabloya bak?ld???nda g?r?lece?i gibi bu pani?e kap?lanlar olduk?a savrulmu? ve bir b?l?m? de varl?k yokluk durumuyla kar?? kar??ya kalm??t?r.
  Se?imlerin kas?m ay?nda yap?laca??n?n tart???ld??? g?nlerde oy oran? y?zde otuzlarda olan AKP, bu s?recin t?m avantajlar?n? arkas?na alarak y?zde 47?ye varan bir oy almay? ba?arm??t?r.
  Se?imlerden sonraki tabloya bak?ld???nda, kimilerinin toparlamas? da olduk?a zor g?r?n?yor. Dahas?, bunun ko?ullar? pek m?mk?n g?r?nm?yor.
  Bir kere CHP?nin toparlamas? m?mk?n de?il. Ya?anan geli?melerin akt?r? durumundaki CHP h?srana u?ram??, toplumsal bir tokat yemi?tir. ?yle ki se?im ?ncesi yaratt??? gerilim, kampla?ma ve tahrik?i tutumuyla, hemen her g?n yaratt??? tart??malarla, ordu ve resmi s?ylemin s?zc?leri ile girdi?i ili?ki ile ?laik cephenin s?zc?s??, ?cumhuriyetin bek?isi? s?fatlar?yla dola?an CHP, DSP?yle ittifak yapt??? halde ancak y?zde 20 dolay?nda oy alabilmi?, tutumuyla ?rk?? ve milliyet?i MHP?ye oy kazand?rm??t?r.
  CHP, da??lacak bir parti haline gelmi?tir. Dayanaklar?n? yitirmi?, hi?bir ihtiyaca yan?t olmayacak bir partinin fazla bir ?mr? olmaz. CHP?nin da??lmas?n? durdurmak m?mk?n de?il.
  CHP muhalifi olarak ortada dola??p Baykal??n istifas?n? isteyenlerin de bunu g?rmeleri gerekir. Sorun, Baykal??n gidip gitmemesinden ba??ms?z olarak b?yledir. CHP?yi Baykal ?zerinden izah etmeye ?al??anlar da b?y?k bir yan?lg?, ya da ?oyun? i?inde bulunmaktad?rlar.
  ?eriat korkulu?u g?stererek ilerlemek isteyen CHP, ?rk?? ve ?oven, emek ve demokrasi d??man? tutumundan dolay? hemen t?m toplumsal kesimlerden b?y?k bir tokat yemi? ve tarih sahnesinden silinmeye y?z tutmu?tur.
  Alevi emek?ilerin, ilerici ve ?a?da? tutum i?inde olan, ancak yan?lg?lar?nda bir kez daha ?srar eden kesimlerin, art?k CHP sevdas?ndan vazge?erek ger?ek demokrasi g??leri ile bulu?malar? ve buralarda ?rg?tlenmelerinin zaman?d?r.
  DP, ANAP ve GP gibi partiler, depremin enkaz? alt?nda kalan di?er partilerdir. AKP bu partilerin oy potansiyelini kendi b?nyesinde toplam??t?r.
  AKP ?s?n?fs?z ve z?mresiz? bir tablo sunarak, b?y?k sermaye g??lerini daha da rahatlatan bir geli?me e?risi g?stererek se?imlerden milletvekili say?s? bak?m?ndan olmasa da art?rd??? oylarla ba?ar?l? olmu?tur.
  AKP, kar??s?nda g??l? bir muhalefet oda?? olmamas?n?n avantajlar?n? da kullanarak depremden rant elde eden parti olmu?tur.
  ???i s?n?f? ve ezilen halk?m?z, bug?n daha b?y?k sorunlarla kar?? kar??ya kalm??t?r. ???i s?n?f? ve ezilen emek?ilerin partisinin emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin ortak cephesini ?rme ?abalar?, ne yaz?k ki olmas? gereken sonucu vermemi?tir. Sendikalar ortak bir y?ne sevk edilememi?tir. S?n?f hareketinin zay?fl???, fabrika ve i?letmelerde kendisini hissettirecek bir tutumun olmay??? ve g??l? bir demokrasi ittifak?n?n sa?lanamam?? olmas? gibi dezavantajlar a??lamad?.
  S?n?f?n devrimci partisinin bu y?nl? ?aba ve giri?imleri, istenen sonucu vermeye yetmedi.
  Se?imler ?ncesi ya?anan ve ?toplumsal provokasyon? diyebilece?imiz geli?melerin ?zerine oturan AKP, se?imlerde hak etmedi?i bir sonu? sa?lam?? oldu.
  DTP ile s?rd?rd???m?z diyalog, s?n?f?n, emek?ilerin ve K?rt halk?n?n ortak ihtiya?lar?na yan?t olacak d?zeye eri?medi. Ufuk Uras emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin deste?iyle se?ildi, ancak ?DP, Adana ve Mersin, ?zmir gibi yerlerde bile ba??ms?z adaylar?n kar??s?nda se?ime girdi. Mersin?de Orhan Miro?lu ve Adana?da Nazmi G?r, belki de ?DP oylar?yla se?ilebilecekti. TKP burnunun ucunu bile g?remedi. ?ovenizm kar??s?nda e?ildi, b?k?ld?. ?S?r? ve ?oban? hesab?yla hareket etti. ?S?r??den ayr?lacaklar? sayan bir yakla??m i?inde oldu. Di?er devrimci-demokrasi g??leri, yarat?lan atmosfer i?inde panikleyerek oraya buraya savruldular.
  Se?im i?birli?i diyebilece?imiz bir ?al??ma ger?ekle?mi? olsa da geli?meler kar??s?nda g??l? bir alternatif yarat?lamad?. Alternatifsizlik AKP?ye yarad?. Her g??, bildi?i yolda ve kendi olanaklar?n? de?erlendirme tutumu i?inde oldu. DTP, milletvekilli?ine fazlas?yla kilitlendi. AKP kar??s?nda a??k ve net tutum al?nmad?. Daha ?nceki se?imlerde Blok olarak ald???m?z oylar?, bu se?imde alamad?k. Ba?ta Bing?l, Ardahan, Kars ve A?r? olmak ?zere B?lge?de ve t?m T?rkiye?de ortaya ??kan tabloyu b?t?n sonu?lar?yla de?erlendirmek gerekecektir.
  Burada sevin?le kar??lanacak bir geli?me, K?rt demokratik hareketinin Meclis?e kendi temsilcileriyle girmi? olmas? ve bir grup kurmu? olmas?d?r. Ancak ger?ek?i olmak ve kar?? kar??ya olunan zorluklar? bilerek hareket etmek gerekiyor. B?lgedeki toplumsal olay ve olgular? da iyi okumak gerekiyor. Daha kapsaml? de?erlendirmelere, ele?tiri ve ?zele?tiriye ihtiya? var. T?rk ve K?rt halk?n?n t?m i??i ve emek?ilerin bir ??k?? yoluna, bir alternatife ihtiyac? var. Gecikmeden ama do?ru bir tutumla, bencil ve bireyci etkilere kap?lmadan hareket etmek gerekiyor.
  Yanl??lardan sonu?lar ??karmak gerekiyor. Ortakla?mal? ve ortak sonu?lara varmal?y?z. T?m demokrasi g??leri kar?? kar??ya bulundu?umuz zorluklar?, olanaklar? ve sorumluluklar? bilerek hareket etmeliyiz!
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net