Fotoğraf: Evrensel

Mobil santral aldatmacas?na tepki

?evre M?hendisleri Odas? Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, mobil santrallerin ne ihtiya? ne de ??z?m oldu?unu vurgularken, Enerji Bakanl????n?n bu konuda kamuoyunu yan?ltt???n? bildirdi.


?evre M?hendisleri Odas? Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, mobil santrallerin ne ihtiya? ne de ??z?m oldu?unu vurgularken, Enerji Bakanl????n?n bu konuda kamuoyunu yan?ltt???n? bildirdi.
Uysal d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, siyasi iktidar?n, iklim de?i?ikli?inin, artan hava s?cakl?klar?n?n ve kurakl???n arkas?na s???narak enerji ihtiyac?n? ya da a????n? gerek?e g?sterip pahal? ve kirli bir teknoloji olan mobil santralleri yeniden g?ndeme getirdi?ini belirtti. Uysal, ?Enerji Bakan? Hilmi G?ler?in, ?lkenin enerji a????ndan bahsederek kamuoyunu yan?ltmaya ?al??t???n?? vurgulayarak, ?S?ylendi?i gibi T?rkiye?nin enerji ihtiyac? yoktur. Bu tespit, bilimsel-teknik ara?t?rma raporlar? ile rakamlarla ortadad?r? dedi.
Samsun?da a??lmas? planlanan santrallerin, iddia edildi?i gibi mobil de?il, sabit santraller oldu?unu belirten Uysal, T?rkiye?nin h?l? ?al??t?r?lmayan santrallerle ilgili milyonlarca dolar tazminat ?demeye devam etti?ini an?msatt?. Uysal, Meclis Mobil Santral Ara?t?rma Komisyonu?nun 2003 y?l?nda verdi?i ?Devleti bor? alt?na sokan isabetsiz bir yat?r?md?r? karar?n? hat?rlatarak, ?Santrallerin olumsuz ?evresel etkilerinin giderildi?ini s?yleyen Enerji Bakan?, bu konudaki ?al??ma ve iyile?tirmelerini a??klamal?d?r? dedi.
Enerji Bakan? G?ler?in, santrallerle ilgili ald???n? iddia etti?i ?ED Raporu Olumlu Karar??n?n bulunmad???na i?aret eden Uysal, var oldu?u iddia edilen bu belirsiz duruma ?evre ve Enerji Bakanl?klar?n?n a??kl?k getirmesini istedi. Uysal, ?ED Y?netmeli?i ve ?evre Mevzuat??n?n gereklerini yerine getirmeyen yat?r?mc?lar? ?d?llendiren uygulamalara da tepki g?stererek, pop?list politikalar ad?na ?evre ve halk sa?l???n?n hi?e say?lmamas?n? talep etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net