04 Ağustos 2007 04:00

Susuzlu?un sorumlusu G?k?ek

T?ketici Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ali ?etin, Ankara?n?n su sorunu ya?amas?n?n sorumlular?n?n Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek ve Ankara Su Kanalizasyonu ?daresi (ASK?) Genel M?d?r? ?hsan Fincan oldu?unu s?yledi.

Paylaş

T?ketici Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ali ?etin, Ankara?n?n su sorunu ya?amas?n?n sorumlular?n?n Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek ve Ankara Su Kanalizasyonu ?daresi (ASK?) Genel M?d?r? ?hsan Fincan oldu?unu s?yledi. ?etin, Gerede Projesi hayata ge?irilerek su sorununun ??z?lebilece?ini kaydeden Melih G?k?ek?in istifa etmesini istedi.
?etin d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, G?k?ek?in bir televizyon kanal?nda verdi?i beyanatlara at?fta bulunarak, G?k?ek?in ger?ekleri s?ylemedi?ini savundu. G?k?ek?in, su da??t?m?n?n belediyelerin, su getirme g?revinin Devlet Su ??leri?nin (DS?) g?revi oldu?unu iddia etti?ini belirten ?etin, ?1053 say?l? Kanun?la n?fusu 100 bini a?an ?ehirlerde su sorununu ??zmekle DS? g?revlendirilmi?, ancak 16 ?ubat 1979 tarih ve 24-430 say?l? protokolle, yap?lm?? ve yap?lacak tesislerin bak?m?, i?letmesi DS??den ASK??ye devredilmi?tir? dedi.
Gerede Projesi?nin, 2004 y?l?nda G?k?ek taraf?ndan ?Su ?nceli?imiz de?il? denerek iptal edildi?ini dile getiren ?etin, B?y?k?ehir Belediyesi?nin g?revini ihmal etti?ini belirtti. ?etin, G?k?ek?in televizyondaki ?10 y?l s?recek K?z?l?rmak Projesi?ni 8 ayda bitirece?iz? s?zlerine dikkat ?ekerek, DS??nin, K?z?l?rmak Projesi?ni 2027 y?l?nda bitirmeyi planlad???n?, ??nk? K?z?l?rmak suyunu, i?erdi?i a??r metallerden ar?nd?racak teknolojiye sahip olunmad???n? s?yledi.
?etin, Ankara B?y?k?ehir Belediyesi dergisinde ASK? Genel M?d?r? ?hsan Fincan??n, K?z?l?rmak suyunun zehirli oldu?unu itiraf etti?ine ve suyu kar??t?rarak vereceklerini bildirdi?ine dikkat ?ekti. Bunun Ankaral?lara seyreltilmi? zehir i?irilece?i anlam?na gelece?ini dile getiren ?etin, K?z?l?rmak suyunda s?lfat oran?n?n 336.8 mg/L, TSE su standard?na g?re 1?inci kalitede suda bulunmas? gereken s?lfat oran?n 25 mg/L, 2?nci kalitede suda bulunmas? gereken s?lfat oran?n?n ise en fazla 250mg/L oldu?unu aktard?.
?etin, G?k?ek?in Gerede sisteminin bitme tarihinin 2010-2011 y?l? oldu?unu savundu?unu ifade ederek, ?Gerede sisteminin 1?inci evresinin bitme tarihi 2003?t?r ve maliyeti 239 milyon dolard?r? dedi. B?y?k?ehir Belediyesi?nin yol, kav?ak, alt-?st ge?itlere harcanan paran?n 350 milyon dolar oldu?unu s?yleyen ?etin, su sorununun g?rmezden gelinmesinin sorumlusunun G?k?ek oldu?unun belgelerle kan?tland???n? kaydetti. ?etin, K?z?l?rmak suyu projesinin geriye al?narak, Gerede Projesi?nin hayata ge?irilmesini isteyerek, aksi halde ya?anabilecek sa?l?k sorunlar?n?n ?n?ne ge?ilmesinin zor oldu?unu s?zlerine ekledi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?amur i?inde kald?lar

SONRAKİ HABER

AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa