Narl? halk? ?evre sorunlar?na kar?? ?rg?tlendi

Kahramanmara???n Pazarc?k il?esine ba?l? Narl? beldesi sakinleri, il?ede kurulmas? i?in in?aat?na ba?lanan ??p depolama tesisi ve ?imento fabrikas?na kar?? ?Ovama ve onuruma dokunma hareketi? ad?yla y?r?tt?kleri ?al??malar?...


Kahramanmara???n Pazarc?k il?esine ba?l? Narl? beldesi sakinleri, il?ede kurulmas? i?in in?aat?na ba?lanan ??p depolama tesisi ve ?imento fabrikas?na kar?? ?Ovama ve onuruma dokunma hareketi? ad?yla y?r?tt?kleri ?al??malar? daha ?rg?tl? k?labilmek i?in Narl? ?evre Koruma ve K?lt?r Derne?i?ni (NA-?ED) kurdu. NA-?ED Y?netim Kurulu ?yesi Ali G?zel, ama?lar?n?n ilk olarak yan? ba?lar?nda kurulmas? planlanan ?imento fabrikas? ve ??p at?k tesisinin yap?m?n? durdurmak oldu?unu s?yledi.
Derne?i ?evre sorunlar?na kar?? daha ?rg?tl? bir m?cadele y?r?tmek i?in kuran Narl? beldesi halk?, h?k?met yetkililerinin ya?ad?klar? sorunlara kar?? duyars?z ve tutars?z yakla?mas?na isyan ediyor. ?u an 80 aktivist say?s?na ula?an NA-?ED, ?al??malar?n? h?zland?rm?? durumda. Dernek hakk?nda bilgi veren NA-?ED Y?netim Kurulu ?yesi Ali G?zel, bug?ne kadar Kahramanmara? b?lgesinde ?Ovama ve onuruma dokunma hareketi? ?at?s? alt?nda Narl? halk? ile birlikte ?evre sorunlar?na kar?? b?y?k yol kat ettiklerini belirterek, bu d?nem i?inde kazanm?? olduklar? birikim ve halktan alm?? olduklar? destek ile daha g??l? bir ?al??ma y?r?tmek amac?yla dernekle?tiklerini kaydetti. G?zel, g?n?m?z d?nyas?nda toplumdan kopan egemen kesimin kendi ??karlar? i?in adeta bir k?r canavar?na d?n??t???n?n alt?n? ?izerek, bu ya?ananlar?n en ilgin? yan?n? ise toplumu korudu?unu iddia eden fakat uygulamalar? ile toplumun zehirlenmesine g?z yuman ulus devletin yurtta?lar?n?n ya?ad??? sorunu g?rmezden gelmesi ve yurtta?lar?n?n ya?am hakk?n? ihlal etmesi oldu?unu savundu.
?Devlet duyars?z davran?yor?
Devletlerin duyars?zl???ndan kaynakl? ?evre sorunlar?n?n k?resel boyutta geli?ti?ini belirten G?zel, bu y?zden ?evre sorunlar? ile bireysel olarak ba? edilemeyece?ini dile getirdi. Bu ya?anan ?evre sorunlar? ile ba? edebilmek amac? ile NA-?ED?i kurduklar?n? belirten G?zel, kar?? kar??ya olduklar? ?evre sorunlar?n?n nedenini ise ??yle s?ralad?: ??ncelikle ?lkemizin d?nyada k?resel ?s?nmaya neden olan Karbondioksit gazlar?n?n ?retimi konusunda ilk s?ralarda yer ald???n? g?rerek hareket etmemiz laz?m. Bu zehirli gazlar sanki T?rkiye?de azm?? gibi hava estiriliyor, fakat bu do?ru de?il. ?u anda da T?rkiye, ?imento ?retimi konusunda d?nyan?n 4??nc? ?lkesi olmas?na ra?men h?l? ?imento fabrikas? kurma ?abas? i?indedir. Avrupa?n?n b?t?n ?lkelerinde ?imento fabrikalar? telafisi zor ?evre sorunlar?na neden oldu?u i?in kapat?l?rken, T?rkiye, ?lkenin ekolojisini tehdit eden ve ileride de d?nya ya?am?n? tehdit eden k?resel ?s?nmay? h?zland?ran uygulamalar? ile g?ndeme gelmektedir.?
?Amac?m?z yap?mlar?n? durdurmak?
T?rkiye?nin, a?t??? zarar? bildi?i halde toplum ya?am?n? tehdit eden uygulamalar konusunda geri ad?m atmad???n? dile getiren G?zel, ?Bunun bir di?er g?stergesi de ?evre ve Orman Bakanl????n?n Kahramanmara??ta yap?lmas? planlanan ?imento fabrikas?na olumlu ?ED raporu vermesidir. Ve ya?anan b?t?n bu ?evre sorunlar?n?n nedeni ise T?rkiye?nin devlet olarak bu sorunlara duyars?z yakla??m?d?r. Bizim amac?m?z, bu sorunlar? toplumsal duyarl?l?k ile ??zmek ve ilk olarak yan? ba??m?zda kurulmas? planlanan ?imento fabrikas? ve ??p at?k tesisinin yap?m?n? durdurmakt?r? diye kaydetti.
?Devlet ?nayak oluyor?
NA-?ED ?yesi Zeynep Filimci Ungan (35), dernekle?melerinin ?nemli bir geli?me oldu?unu ifade ederek, T?rkiye toplumunun ve ?zellikle kad?nlar?n ?evre sorunlar?na kar?? duyarl? olmas?n? istedi. Ungan, s?zlerine ??yle devam etti: ?T?rkiye co?rafyas? ?ok g?zel bir do?a yap?s?na sahip. Fakat toplumun duyars?z yakla??m?, bu do?al g?zellikleri yok ediyor. Devlet yetkilileri de bu do?al g?zelli?in yok edilmesine kimi yerde baraj yapt?rarak, ve kimi yerde de ?zel ?irketlerin yapt??? fabrikalara g?z yumarak ?nayak oluyor. Ben, T?rkiye toplumunun ve ?zellikle gelece?imizin ?ocuklar?n? yeti?tiren kad?nlar?n, bu ?evre sorununun kendi gelece?i ve her ?eyi olan evlatlar?n?n ya?am?n? da tehdit etti?ini g?z ?n?nde bulundurmas?n? istiyorum. Toplumumuz bu ac?y? i?inde hissetmeli ve bu ?evre sorunlar?na kar?? kurulan derneklerde yer almal?d?r.? (Kahramanmara?/D?HA)

Temiz bir d?nya i?in kimyasal madde kullan?m?n? azaltal?m?
Antakya ?evre Koruma Derne?i (A?KD) Genel Sekreteri Selda Asker, temiz bir d?nya i?in kimyasal maddelerin kullan?m?n? azaltmak gerekti?ini belirtti.
Kimyasal maddelerin kullan?m?na ili?kin yaz?l? bir a??klama yapan A?KD Genel sekreteri Selda Asker, g?nden g?ne ?o?alan n?fusun, artan ihtiya?lar?n, teknolojinin sundu?u nimetlerin insanlar? bir t?ketim toplumu haline getirdi?ini kaydetti. Her ?eyin, en son ??kan modeli yak?ndan takip edilerek h?zla t?ketildi?ini belirten Asker, a??klamas?nda ?u ifadelere yer verdi:
?Eskiden at?k denilince akla yemek art?klar? gibi bakterilerle ayr??abilen at?klar, di?erlerinden ayr?larak faydal?, topra??n i?inde ??r?t?lerek ve b?ylece organik g?bre olarak topra?? zenginle?tiren at?klar gelirdi. ?imdi ise nikel gibi tehlikeli maddeler olan a??r metaller, at?k ??plerinden ?evreye s?z?yor ve yak?nlar?nda ya?ayan ?ocuklara, yeti?kinlere ve hayvanlara zarar veriyor. Kimyasal maddelerin kullan?m?n? azaltmak i?in hepimiz elimizden geleni yapmak zorunday?z. ?zellikle de bizim i?in zararl? oldu?unu bildi?imiz at?k ve kimyasallarla ilgili birtak?m ger?ekleri bilmekte fayda var. En az?ndan ?retti?imiz zararl? at?klar?, kendimiz alaca??m?z baz? kolay ?nlemlerle en aza indirebiliriz.?
Asker, k?resel ?s?nman?n engellenmesinde de bireysel olarak yapabilecek en kolay ??z?m?n sular? dikkatli kullanmak oldu?unu belirterek, aksi halde parayla verip al?nacak bir d?nyan?n kalmayaca??n? ifade etti. (Hatay/D?HA)
www.evrensel.net