04 Ağustos 2007 04:00

b?y?k bal?k, k???k bal?k hikayesi...

Do?rusu Ramiz?in i?i hi? de kolay de?ildi. Son g?ne kadar bekledi durdu. ?Neyi bekliyorsun be karde?im! Ver kurtul yau!? diye kendisine ??k??anlara hi? mi hi? kulak asmad?. B?yle zamanlarda herkesler kad? kesilirdi zati.

Paylaş

Do?rusu Ramiz?in i?i hi? de kolay de?ildi. Son g?ne kadar bekledi durdu. ?Neyi bekliyorsun be karde?im! Ver kurtul yau!? diye kendisine ??k??anlara hi? mi hi? kulak asmad?. B?yle zamanlarda herkesler kad? kesilirdi zati. Hakim duygusu ?Size ne karde?im, Allah Allah, size ne yaa? Siz ne kar???yorsunuz ki benim i?ime. Ben size kar???yor muyum...? idi. Rehberlik olgusu ise onun i?in sa?mal?ktan ba?ka bir ?ey de?ildi. ?Bilmedi?in bir ki?inin telefonunu aramak gibi bir ?ey de?il ki bu. Bilmedi?in birisini arayaca??n zaman n?apars?n? Telefon rehberine bakars?n... Okey! Tercih rehberi fahideli bir icat. Neresi ka? puanm??, efendime s?yleyeyim, s?zellen mi al?yormu? say?sallan m?, kontejyan? ka?m??... Bunun gibi sorular?n yan?tlar?n? tercih rehberinde bulursun. Ama insan olan rehber de neyin nesi? Ak?l hocas?! Yemi?im akl?n?! Kendi tercihimi kendim yapar?m ben karde?im!? ?eklinde bir d???nce yap?s?na sahipti Ramiz. Geleneksel k?lt?rle yeti?mi? baz? insanlar Ramiz hakk?nda ?Bu ?ocuk burnunun dikine gidiyor? ?eklinde yorumlar yap?yor olabilirdi. Ama bunlar?n Ramiz i?in pek de ?nemi yoktu.
??nternetten yapsana tercihleri baba ya... Ne u?ra??yon...? ?eklinde konu?anlar da, Ramiz?in iplemedi?i ba?ka bir kitle idi. Geleneksel y?ntemi seviyordu o. Evet, tercihlerini yapt? Ramiz. ?Nereyi se?tin bakal?m?c?lar?n sorular? da yan?ts?z kald?. Ailesine dahi bu konuda bilgi vermedi. Tercihlerini yap?p dosyas?n? teslim edince derhal eve geldi. Odas?na girdi, yata??na uzand?. Bir s?re sonra kapand? g?z kapaklar?...
Ramiz r?yas?nda ?ok acayip bir r?ya g?rd?. (Daha sonra ?l? ?ld?, s?perge s?p?rd?, yang?n yand?... Ressmen annat?m bozuklu?u var c?mlede.) Ramiz ne mi g?rd? r?yas?nda? Onun a?z?ndan dinleyelim:
?Bir falezin ?st?ndeyim tamam m?... Falez i?te, bir u?urum. A?a??s? deniz. P?r?l p?r?l... Kocaman bir sahil. Kum alt?n... Elimde bir olta. Misine uzuuun... Sallad?m oltay?, beklemeye ba?lad?m. Bir bal?k vurdu ki, ?ffff! A?a?? u?uracak beni! Balina! S?rt?n? g?rd?m. As?ld?m oltaya. Ayaklar?m kayd?. Balina s?r?kl?yor beni. Bir kuvvet as?ld?m! ?yle bir g??le ki! Bir hamlede k?y?ya savuray?m diye balinay?... Balina beklerlerken, binlerce, belki on binlerce p?r?lt? ayd?nlatt? sahili. Binlerce, on binlerce k???k bal?k ?imdi kumlar?n ?st?nde. Balina sanki levreklerine ayr?l?yor... Binlerce, on binlerce ki?i kapl?yor sahili. Ki?i derken, hepsi de benim ya?lar?mda arkada?lar... Bir kap??maca ba?l?yor. ?a?k?nca izliyorum a?a??da olanlar?. Bal???n? kapan ko?arak uzakla??yor. Beklemek zaman? de?il, deyip ko?arak a?a?? iniyorum. ?niyorum sahil bombo?. Bal???n? kapan gitmi?. Keder kapl?yor i?imi. Kumlar? tekmelerken, kuma bulanm?? bir bal?k ?arp?yor aya??ma. Denizde y?k?yorum bal???. Ko?arak uzakla??yorum...?
M. ?ner
ÖNCEKİ HABER

g?n?n nas?l ge?ti 1

SONRAKİ HABER

Prof. Dr. Fincancı'dan "İnsan hakları ve hekim sorumluluğu" dersi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa