04 Ağustos 2007 00:00

?zelle?tirme bask?s? intihara s?r?kledi

T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) taraf?ndan yap?l? yaz?l? a??klamada, kamu hastanelerinin birer i?letme haline d?n??t?r?lerek ?zelle?tirilmeleri u?runa ger?ekle?tirilen bask?n?n, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ...

Paylaş

T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) taraf?ndan yap?l? yaz?l? a??klamada, kamu hastanelerinin birer i?letme haline d?n??t?r?lerek ?zelle?tirilmeleri u?runa ger?ekle?tirilen bask?n?n, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ba?hekimi Dr. Sedat Turgay??n ya?am?na son vermesi ile sonu?land???na dikkat ?ekildi.
Turgay??n i?ine girdi?i s?k?nt?n?n ve ya?am?na son vermesinin ba?l?ca sorumlusu olarak m?fetti?lerin ve Sa?l?k Bakanl??? yetkililerinin g?sterildi?i a??klamada, bu ac? sonda pay? olanlar hakk?nda gerekli i?lemlerin bir an ?nce ba?lat?lmas?, hekimlerin mesleki ve ki?isel onurlar?n? tahrip eden ?zelle?tirme uygulamalar?n?n durdurulmas? ve hekimler ?zerinde uygulanan her t?r bask? ve ?iddetin son bulmas? y?n?nde yetkililerin somut ad?mlar atmas? gerekti?i s?ylendi.
TTB?den edinilen bilgilere g?re Bolu?daki hastane, tam kapasite ile ?al??an, sa?l?k hizmetinin niteli?i ile T?rkiye?nin ?rnek kamu sa?l?k kurumlar? aras?nda yer al?yor. Hastanenin bug?nlere gelmesinde ise 20 y?ll?k ba?hekim Dr. Sedat Turgay ve ?al??ma arkada?lar?n?n b?y?k katk?s? bulunuyor.
?al??anlara hakaretler ediliyor
Sa?l?k Bakanl????n?n kamu hastanelerinin ?zelle?tirilmesi yolunda 2008 y?l?nda baz? hastaneleri pilot se?erek i?letme haline d?n??t?rme iste?i ile bozulmaya ba?land?. Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de bu kapsamda ele al?nd? ve d?rt ay ?nce Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan ?zel olarak g?revlendirilen m?fetti?lerce gerekli haz?rl?klara ba?land?. Bakanl?k?a g?revlendirilen m?fetti?lerin, rutin bir incelemenin s?n?rlar?n? a??p hastane y?netimine ve ?al??anlar?na kar?? sergiledikleri davran???n hakaret boyutuna vard??? belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Be?ikta??ta y?k?m

SONRAKİ HABER

TIR, işçi servisiyle çarpıştı: 15 yaralı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa