c?z?rt?

biz bir ?eye k?zd?k ama...


G?zel ve Dahi yay?ndan kald?r?ld?, malum. Nedeni ?ok tepki g?rmesi. Televizyonda o madara olan ?ocuklar?, hele de bilgisizlikleri ortaya d?k?len gen? k?zlar? g?r?nce ?ok k?zd?k. ?ok sinirlendik. Ne bi?im program bu diye aya?a kalkt?k. Demedi?imizi b?rakmad?k. Peki, kabul.
Bu k??ede de yaz?l?p ?izildi, yani program? savunacak halimiz yok. Ama soruyu tersinden soral?m: Biz ger?ekten neye k?zd?k?
K?zlar?n sorular? bilememesine mi mesela? Hitler?i, Kenan Evren?i tan?mamas?na m?? Olay?n kendisine k?z?l?r ama k?z bilemedi diye ona neden k?zal?m ki? Ya da Kenan Evren?i duyunca ?astsubay m?? diyen insanlar oldu?unu bize g?sterenlere neden k?zal?m?
Hatta, daha da ileri gideyim, e?er sorun o sekiz tane k?z?n Hitler?i, Pele?yi, Elvis Presley?i, Kenan?? menan? tan?mas?ysa, program?n yay?ndan kald?r?lmas?, bu ihtimali de ortadan kald?rm?? oldu. ??nk? k?zlar zaten cahil olduklar? i?in yar??maya se?ilmi?ti ve hakikaten bu sorular?n yan?tlar?n? ??renmeye ?al???yorlard?. Mesela, evde ?dahi? kontenjan?ndan bulunan ?ocuklar, k?zlar? ?S?yle bakal?m o Alman diktat?r?n?n ad? neydi? diye ?al??t?r?yordu.
Ama onlar, yar??maya gelmeden ?nce de ya manken, ya dans??, ya model falan olmak istiyordu. ??kt?ktan sonra da hayatta ba?ka ama?lar? olmas?n? beklemeyelim. Bu nedenle bu sorular?n do?ru yan?tlar?n? ??renmeyece ?al??acaklar?ndan, ben ??pheliyim.
Hay?r, herkesin bu kadar nefretle aya?a kalkmas?nda bir tuhafl?k var. Mesela, rakip medya gruplar?n?n. Mesela bakan?n, h?k?metin. Tamam, b?yle nesiller yeti?ti, hem de o tan?mad?klar? Kenan Evren?in b?y?k katk?lar?yla. Ama bunda medya ya da h?k?metler sorumluluk ?stlenmeyecekse ben mi ?stlenece?im?
Eyvallah, b?yle programlar olmas?n. Ama i? oraya gelene kadar, b?yle programlara malzeme verecek ortamlar olmas?n. ?nsanlar liseden, ?niversiteden mezun olup da bu kadar cahil kalamas?n. Magazin dergileri d???nda okuyacak ?eyler oldu?unu da bilsin. Bunun hesab?n? da ?nce h?k?metler versin, medya versin.
Yoksa hepimiz g?zeliz, hepimiz dahiyiz icab?nda...

televizyon ehlile?tirir

Melissa Boyner ad?n? bilenler bilir. Kendisi, ?ark? s?ylemeye ?al??an gen? bir k?z. ?Lolita ?ark?c?? diye tan?t?yorlar. ?lk ??k???n?, bundan sekiz ay ?nce bir arkada??n?n do?um g?n?nde sahne almas?yla yapm??. ?ark?s?: ?Sana Vermezsem Kime Verece?im Kalbimi?. ??yle ki, bu sondaki ?kalbimi? k?sm?ndan ?nce kocaman bir es verdi?inden dolay?, c?mleyi duyunca ba?ka t?rl? yorumlamadan edemiyor insan. ?ark?n?n geri kalan?ndan da ?rnekler vermek isterdim ama yerimiz uygun de?il. Siz kafan?zda canland?r?n art?k.
Ne diyorduk? Arkada??n?n do?um g?n?nde ?ark?s?n? s?ylemi?, biri bunu cep telefonuyla ?ekmi? ve internetin me?hur sitesi, me?hur etme sitesi ?youtube?a koymu?. K?sa zamanda birka? y?z bin ki?i Melissa?y? tan?r olmu?. Kendisi Haziran ay?nda alb?m?n? de yapm??, art?k televizyonlara ??k?yor.
??te burada dikkatimizi ?eken bir nokta var: ?nternetteki ?ark? ile televizyona ??k?p da s?yledi?i ?ark? aras?nda kocaman kocaman farklar var. ?ark?n?n ad?ndaki ??ift anlaml?? durum varl???n? koruyor ama onun d???nda ?ark?n?n ilk halinde ne vard?ysa gitmi?... Mesela ??ok dars?n? gibi bir efsane, televizyona ??k?nca olmu? ?benim tarz?m?.
Ufak tefek ayr?nt?lar gibi g?r?n?yor ama ?u bak?mdan de?il: Bu k?z aylard?r internette ?ark? s?zlerindeki edepsizlikle konu?ulur oldu. Dolay?s?yla birileri kalk?p ?Buna alb?m yapal?m, bak internette ?ok tan?n?yor? diye d???n?yorsa, bu edepsizlik sayesinde.
?imdi bunu ekrana ta??m?yor olmalar?ndan en ufak bir ?ikayetim yok, yanl?? anla??lmas?n. Tersine, televizyonun ehlile?tirici etkisinin yan?nday?m. ?lla ki televizyona ??kacaksa hi? de?ilse suyunu ??karmadan yapt? bu i?i.
Hani hi? Melissa Boyner?i ekranda g?rmesek, kendisini hi? tan?masak, o da olurdu tabii.
KAMPANYA - okan devam etsin de nas?l devam etsin?

Haftan?n veda eden programlar?ndan biri de Makina oldu. Okan Bay?lgen?in gelecek sezon i?in yeni bir program yap?p yapmayaca?? konusu biraz mu?lak.
Okan Bay?lgen bu sayfan?n kadrolu konuklar?ndan biri. Biraz da onun i?in, b?t?n ele?tirilerimiz h?l? ge?erli olmakla birlikte, fikrimizi s?yleyelim: Okan Bay?lgen televizyon program? yapmaya devam etsin. Seyircinin ona ihtiyac? var!
?Ama? meselesine gelince: Okan Bay?lgen 15 y?ld?r televizyonculuk yap?yor. Son program?nda st?dyoya girmeye ?al??an seyirciler s??may?nca, ?D?nyan?n hi?bir yerinde yok b?yle seyirci? dedi Bay?lgen. Do?rudur. Nas?l sevdirdi bu kadar kendisini? ?ki ?nemli karakteristi?i var Bay?lgen?in: Birincisi izleyiciyle, ?zellikle telefon ba?lant?lar?yla kurdu?u samimi ili?ki, ikincisi konuklar?na tak?nd??? ac?mas?z tavr?. Tabii en ?nemlisi de bunlar?n hepsine egemen olan ?yaramaz?, uzla?may? kabul etmeyen, ele?tirici yan?. Bu yan?yla ilgili yorum yapmaya gerek yok, ??nk? ele?tirmekten vazge?ece?ini hi? sanm?yorum.
Format? tart??acaksak durum ??yle: Televizyon maceras?n?n ba??nda daha ?ok izleyici cephesiyle ilgiliydi. Son y?llarda ise konuk meselesine a??rl?k verdi. Bir programa 30 tane konuk ?a??rmaya ba?lad?. Tabii o kadar ?nl?, o kadar ego, g?r?lt?, ?amata, sirk gibi bir ?ey ??kt? ortaya. Ya da NTV?deki program?nda oldu?u gibi, ciddi ciddi ?sald?rgan? g?r?nt?ler yaratt?.
G?n?l ister ki, yine izleyiciye d?ns?n y?z?n?. Bak?n yine bomba gibi bir ?ey ??km?yor mu ortaya...
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net