?k?r ilericili?i? ?enlikte bulu?uyor

Ankara Bahad?n K?lt?r Derne?i ve Bahad?n Belediyesi organizasyonuyla d?n ba?layan 11. Bahad?n K?lt?r ?enlikleri bug?n sona eriyor. Ankara ba?ta olmak ?zere, yurti?i ve yurtd???nda ya?ayan Bahad?nl?lar?n yo?un ilgi g?sterdi?i ?enliklere co?ku hakim oldu.


Ankara Bahad?n K?lt?r Derne?i ve Bahad?n Belediyesi organizasyonuyla d?n ba?layan 11. Bahad?n K?lt?r ?enlikleri bug?n sona eriyor. Ankara ba?ta olmak ?zere, yurti?i ve yurtd???nda ya?ayan Bahad?nl?lar?n yo?un ilgi g?sterdi?i ?enliklere co?ku hakim oldu.
Mahsullerin kald?r?ld???, akrabalar?n ziyaret edildi?i ve hep bir a??zdan t?rk?lerin s?ylendi?i ?enli?in Bahad?nl?lar i?in anlam?n?, 1965 y?l?nda T?rkiye ???i Partisi?nden (T?P) Yozgat Milletvekili se?ilen, Ara?t?rmac?-Yazar Yusuf Ziya Bahad?nl? ile konu?tuk.
Bahad?n??n kendisi i?in her t?rl? bask?ya kar?? durmay? ve ?zg?r olmay? ?a?r??t?rd???n? ifade eden Ara?t?rmac?-Yazar Yusuf Ziya Bahad?nl?, Bahad?n??n as?l k?klerinin, Bat?nilikte g?r?ld???n? s?yl?yor.

Siz T?P Yozgat Milletvekilli?i yapt?n?z. Bahad?n ayn? zamanda T?P?in ilk belediyesi. Bahad?n??n sizin i?in anlam? nedir?
?ncelikle benim i?in Bahad?n, her t?rl? bask?ya kar?? durmay?, ?zg?r olmay? ?a?r??t?rmaktad?r. Kad?n erkek fark? olmayan bir toplumun i?inde ya?amak bizlere ?ok ?ey katt?. Ge?mi?imizi, tarihimizi iyi bilmek, bug?n?m?z? iyi kurmaya neden olur. Anadolu topraklar?, halklar?n uygarl???, Bat?nili?in ortaya ??k?? yeridir, tarihi k?lt?r birikimidir. Orta Asya?dan ?amanizim, Budizm, Zerd??l?kten k?klerini alarak ortaya ??km??t?r. ?? temel niteli?i vard?r; karde?lik, ortak hayat, eme?iyle ge?inmek.
?amanizm ve Budizmde olan kad?n erkek e?itli?i, g?n?m?z k?lt?r?ne kadar ta??nm??t?r. Bat?nilik, k?r?mlardan, zul?mlerden kendini korumak i?in ?iili?i kendine kalkan olarak kullanm??t?r ki hayatta kalabilmi?lerdir. Bat?nilik daha sonraki s?recinde Mazlakilik olarak adland?r?lm??t?r. Mazlakilikte m?lkiyet do?a d???d?r ve haramd?r. Ve bu y?n?yle Bat?nili?e katk? sa?lam?? ve geli?tirmi?tir. K?z?lba?l?k kavram? da ilk defa bu d?nemde k?rm?z? elbise ve ba?l?k giydikleri i?in kullan?lm??t?r.

Bahad?n??n k?kleri de bu zengin tarihsel mirastan m? besleniyor?Evet, tabii ki. Hurremilik olarak devam eden Bat?nilikte Bahad?n??n as?l
k?klerini g?r?r?z.
?Bah-Din?liler? olarak adland?r?lan Hurremilikte Bah; kad?n, Din; erkek demektir. Bu, kad?n-erkek b?t?nl??? anlam?na gelmektedir.
Hurremililkten sonra T?rkmen Bat?niler Anadolu?ya geliyor. Anadolu?da isyan hareketi olan Babailik, Bat?nili?i devam ettiriyor. Baba ?lyas ve Baba ?shak isimlerinden Babailik olarak adland?r?l?yor. Babailer, ?slam ordusuna kar?? kendilerini korumak, k?lt?rlerini ya?atmak i?in sava?m??lar, ancak idam edilmi?lerdir. Bat?nilik inanc?n?n temel felsefesi ?u yedi maddede kendini bulur: Kad?n erkek b?t?nd?r, m?lkiyet do?a d???d?r, birlikte ?retilir, birilikte t?ketilir, insanlar karde?tir, d?nya herkesindir, toprak herkesindir. Elbette b?yle d???nen bir topluluk yok edilmelidir diye d???n?r egemen d???nce.
A?z?n, elin, kalbin m?h?rlenmesi, Batinilik m?h?rlenmesidir ki Bahad?n?da bu inan? ?eline, beline, diline? ?eklinde yans?m??t?r.

Bat?ni inan? ve k?lt?r? ba?lam?nda, Bahad?n?? g?n?m?zde nas?l de?erlendirebiliriz?
Batinili?in bug?nlere gelmesinde d?rt ki?i ?nde gelmektedir. Bunlar; Hallac? Mansur, Seyyid Nesimi, Fazlullah Hurufi ve Baba ?lyas?t?r. Bile bile ?l?me gidenlerse Pir Sultan Abdal ve ?eyh Bedreddin?dir Bahad?n bin y?ll?k dam?t?lm?? bir k?lt?r?n i?inden geliyor. Bahad?n, bir ?k?r ilericili?i?dir. Ancak ya?ad???m?z sistem, insan? i?i bo?alt?lm?? kuru bir b?ce?e d?n??t?rmek istiyor. Bu k?lt?r geli?tirilmezse gerici motifler a??rl?k kazanabilir ki kasabam?zda buna hizmet etmeye adaylar da var. Ancak k?k? ?yle kolay s?k?lemeyecek olan bir k?lt?r? de devirmek ?yle kolay de?ildir.
Yeter ?elik
www.evrensel.net