05 Ağustos 2007 00:00

evrensel olmak

temmuzda ?lmek de zor

Paylaş

Sevgili arkada??m Hasan H?seyin?in (1927-1984) ?iir kitaplar?ndan birinin ad? ?Haziranda ?lmek Zor?du. Demem o ki, ard?ndan gelen temmuz ay?na dikkat! 2 Temmuz 1993 Sivas Katliam??ndan iki y?l sonra, yine temmuz ay?nda Aziz Nesin (1915- 5 Temmuz 1995) ayr?lm??t? aram?zdan.
***
Hen?z ??kt???m?z 2007 Temmuzu?nda ?? de?erli insan? yitirdik.
Epeydir haber alam?yordum. Eski bir dostumun e-postas?, ?zcan Kesge??in ?l?m haberini getirdi. Hastal???n? duymad???m i?in ?ok ?a??rd?m, hatta inanamad?m. Sevimli, hatta biraz muzip y?z? ve sesiyle g?z?m?n ?n?nde durdu bir s?re. Eski bir Harbiyeli idi. Talat Aydemir?in darbe giri?iminden sonra, 1963 y?l?nda (o zaman 18 ya??ndad?r), kendisi gibi ??renci olan y?zlerce arkada??yla Harp Okulu?ndan uzakla?t?r?lm??t?.
(Zamanla bu gen?lerden ve ayn? gerek?elerle ?kap? d??ar?? edilmi? r?tbeli subaylardan bir?o?unu ?e?itli vesileyle tan?d?m. Hemen hepsi daha sonra se?tikleri u?ra?lar?nda ?abalar? ve ki?ilikleriyle toplumda hak ettikleri yere gelmi?ti.)
***Afyon?un Dinar il?esinde emek?i bir ailenin ?ocu?u olarak do?mu?tu kahraman?m?z. Ba??na bu i? gelmeseydi, b?y?k olas?l?kla birka? y?l sonra ?ak? gibi bir subay olarak orduya kat?lacakt?, olmad?. Yar?m kalm?? Harp Okulu e?itimini unutmaya ?al??arak, ?stanbul ?niversitesi Edebiyat Fak?ltesi?nden mezun oldu (1969). ??rencili?i s?ras?nda SSK Emin?n? ?ubesi?nde ?al??maya ba?lad? ve Sosyal-?? Sendikas??na ?ye oldu. 18 ya??nda Talat Aydemir?in ate?ine yanan ?zcan; ?imdi bir fak?lte bitirmi? olman?n yan?nda, ?lkesinin ??plak sorunlar?yla da y?z y?ze gelmi?ti. Nisan 1969?da sendikan?n genel sekreterli?ine, 1972 y?l?nda genel ba?kanl???na se?ildi. 1974 y?l?nda SSK tarihinde ilk kez, ?al??anlar?n oylar? ile ?imdiki ad? ?Y?netim Kurulu? olan SSK M?d?rler Kurulu?na se?ildi. 1975?te yeniden kurulan T?rkiye ???i Partisi?nin (T?P) kurucular? aras?nda yer ald?. 12 Eyl?l 1980 askeri darbesinde tutuklanarak y?llarca hapiste kald?. ?damla yarg?land?, sonunda beraat etti.
San?yorum ?zcan Kesge?, T?rk sendikac?l???nda, ?niversite ve y?ksekokul mezunu y?neticiler d?neminin ?nc?lerindendir.
***
12 Eyl?l?den hemen sonra ??kard???m?z Bilim ve Sanat dergisi (Varl?k ?zmenek Genel Yay?n Y?netmeni?ydi) d?nemin siyasal ve toplumsal d???nce hareketlerine geni? bir ?er?eveden bakmay? m?mk?n k?lan ayd?nlat?c? ve birle?tirici bir pencere de?erindeydi. Ben de ilk say?s?ndan ba?layarak uzun zaman yazd?m bu dergiye. B?y?k bir rastlant?. Kesge? dostumu topra?a verece?imiz g?n, ?al??ma masam?n bir k??esinde duran Bilim ve Sanat dergisi dikkatimi ?ekti. Ne i?in ??kartm??t?m? An?msad?m; ?air ve yazar dostum M. Sunullah Ar?soy?un (1925-1989) bu say?da ??kan ?T?rk?e Korkusu? yaz?s?n? bir daha okumak istemi?tim. Bu say?n?n kapa??n? (May?s 1988, say?. 89) usta ?izerimiz Nezih Danyal??n imzalad??? renkli bir bayku? s?sl?yor. Bir panelin duyurusu da var kapakta. Y?netici ?zcan Kesge?, oturumun tek maddelik g?ndemini seslendiriyor masadakilere: T?rkiye?yi nas?l bir gelecek bekliyor? Masadakiler: ?lhan Tekeli, ?m?r Sezgin, Gencay ?aylan, Ra?it Kaya ve Galip Yalman. 20 y?l ?ncesinden bu g?zelim ayd?nlar?m?z T?rkiye?yi bekleyen gelece?i nas?l g?rm??, neler s?ylemi?ler? Ya?ad???m?z son 20 y?l? bu dostlar?n s?yledikleriyle bir kar??la?t?rabilseydik?
18 ya??ndan beri hayata kar?? s?k? durmu?; c?mle yolda?lar? gibi, varl?kl? de?il var olmay? se?mi? ?zcan Kesge? (Dinar 1945-Ankara 19 Temmuz 2007) ?rnek bir sendikac?, g?venilir bir ayd?n ve dost olarak bu d?nyadan ayr?ld?.***
Mahmut Seren?i 4 y?l ?nce tan?d?m. Diyarbak?rl? olmam?zdan ?te bir kan ?ekimi oldu san?r?m. Benden epey gen?ti. ??rencilik d?neminde Zafer ?ar??s??na, kitabevine zaman zaman gelmi?li?i olmu?. Onun ku?a??ndan bir?ok arkada??n ad?n? verince kayna?mam?z ?abukla?t?.
Mahmut Seren, 1952 y?l?nda Diyarbak?r??n Hani il?esinde do?du. Burada ilk ve ortaokulu, Diyarbak?r?da end?stri meslek lisesini bitirdi. Daha sonra Gazi ?niversitesi Teknik E?itim Fak?ltesi?nden mezun oldu. D?SK/Genel ???in 1992?de yeniden faaliyete ba?lamas?yla sendikan?n Diyarbak?r ?ube Ba?kanl??? g?revine getirildi. Sendikan?n de?i?ik kademelerinde g?rev alan Seren, 6 Eyl?l 2002 tarihinde genel ba?kanl??a se?ildi. Mahmut Seren, D?SK?in 12. Ola?an Genel Kurulu?nda da genel ba?kan yard?mc?l??? g?revine getirildi.
***
Genel-?? Sendikas?, ilk genel ba?kanlar? Abdullah Ba?t?rk??, ona yara??r bir k?lt?r hizmetiyle ya?at?yor. Ger?ek?i edebiyat?m?z?n son y?llarda ihmal edilen k?sa ?yk? damar?n?n canland?r?lmas? i?in ba?lat?lan ?Abdullah Ba?t?rk ???i ?yk?leri Yar??mas??, Ba?t?rk ailesi ile Edebiyat??lar Derne?i?nin yard?m? ve Genel-???in maddi katk?lar?yla 5 y?ld?r s?rd?r?l?yor. De?erli yazar, yar??ma yazman? ve j?ri ?yesi Tuncer U?arol, T?rkiye?nin hemen her yerinden yar??maya g?nderilen y?zlerce ?yk?den derece alanlarla, bunlardan yap?lan se?meleri bir dahaki y?l kitapla?mak ?zere b?y?k bir dikkat ve ?abayla bas?ma haz?rl?yor. Zaman? geldi?inde D?SK/Genel-?? Sendikas? bu dosyalar? yay?nlar? aras?nda kitapla?t?r?p ?cretsiz olarak da??t?yor.***
Mahmut Seren de ?zcan Kesge? gibi ?niversite mezunuydu. G?lery?zl?, sevecen ve inan?lmaz ?al??kand?. Renkli g?zl? bir K?rtt?. Konu?tu?u g?zelim T?rk?eye, Hani?den getirdi?i aksanla ayr? bir tat kat?yordu. Ba?land??? d?nya g?r???, onda her t?r ?ovenizme, gericili?e kar?? demokrat bir ki?ilik olu?turmu?tu.
Okumaya, ??renmeye tutkulu Mahmut Seren, sendika olarak ?stlendikleri Abdullah Ba?t?rk ???i ?yk?leri yar??malar?n? ?nemsiyor ve ciddi olarak izliyordu.
***
Mahmut Seren?le (Diyarbak?r/Hani 1952-Ankara 27 Temmuz 2007) en son, ?zcan Kesge??in cenaze t?reninde (24 Temmuz) kar??la?t?k. Klasik sendika genel ba?kanlar?na hi? benzemeyen Mahmut, her zamanki gibi gen?ti ve kavgaya haz?rd?. Kucakla?t?k. ??yiyim abi? demesi h?l? kula??mda. ?? g?n sonra gece yar?s?na do?ru gelen kriz, ula?t?r?lan hastanede yinelenince, ?aresizce ?l?me yenik d??t?.***
Okurlar?m?z an?msayacakt?r. Ge?ti?imiz nisan ay?nda ?air Co?kun Yerli?nin son kitab?n? ?Yokluk ??indeki Ya?am?n Renkleri? ba?l??? ile tan?tm??t?m burada. ?iirleri ve yaz?lar? yan?nda ?eviri alan?nda da verimli ?al??malar yapan de?erli ?air ve k?lt?r adam? Co?kun Yerli (?stanbul 1950-Ankara 15 Temmuz 2007) ?zerine ayr?ca yazaca??m. Bu de?erli edebiyat?? karde?imi de burada sevgiyle, ?zlemle an?yorum. ***
Ge?enlerde bir yerde okudum; ?Dostlar?n?zla vedala??p ayr?l?rken, birbirinizin y?z?ne iyice bak?n?z. Bir daha g?r??emeyebilirsiniz?... Bu s?z? burada yazarken bile yeniden etkilendim.
Giden ve kalan dostlara selam olsun!
[email protected] arkada??m Hasan H?seyin?in (1927-1984) ?iir kitaplar?ndan birinin ad? ?Haziranda ?lmek Zor?du. Demem o ki, ard?ndan gelen temmuz ay?na dikkat! 2 Temmuz 1993 Sivas Katliam??ndan iki y?l sonra, yine temmuz ay?nda Aziz Nesin (1915- 5 Temmuz 1995) ayr?lm??t? aram?zdan.
***
Hen?z ??kt???m?z 2007 Temmuzu?nda ?? de?erli insan? yitirdik.Epeydir haber alam?yordum. Eski bir dostumun e-postas?, ?zcan Kesge??in ?l?m haberini getirdi. Hastal???n? duymad???m i?in ?ok ?a??rd?m, hatta inanamad?m. Sevimli, hatta biraz muzip y?z? ve sesiyle g?z?m?n ?n?nde durdu bir s?re. Eski bir Harbiyeli idi. Talat Aydemir?in darbe giri?iminden sonra, 1963 y?l?nda (o zaman 18 ya??ndad?r), kendisi gibi ??renci olan y?zlerce arkada??yla Harp Okulu?ndan uzakla?t?r?lm??t?.

(Zamanla bu gen?lerden ve ayn? gerek?elerle ?kap? d??ar?? edilmi? r?tbeli subaylardan bir?o?unu ?e?itli vesileyle tan?d?m. Hemen hepsi daha sonra se?tikleri u?ra?lar?nda ?abalar? ve ki?ilikleriyle toplumda hak ettikleri yere gelmi?ti.) ***
Afyon?un Dinar il?esinde emek?i bir ailenin ?ocu?u olarak do?mu?tu kahraman?m?z. Ba??na bu i? gelmeseydi, b?y?k olas?l?kla birka? y?l sonra ?ak? gibi bir subay olarak orduya kat?lacakt?, olmad?. Yar?m kalm?? Harp Okulu e?itimini unutmaya ?al??arak, ?stanbul ?niversitesi Edebiyat Fak?ltesi?nden mezun oldu (1969). ??rencili?i s?ras?nda SSK Emin?n? ?ubesi?nde ?al??maya ba?lad? ve Sosyal-?? Sendikas??na ?ye oldu. 18 ya??nda Talat Aydemir?in ate?ine yanan ?zcan; ?imdi bir fak?lte bitirmi? olman?n yan?nda, ?lkesinin ??plak sorunlar?yla da y?z y?ze gelmi?ti. Nisan 1969?da sendikan?n genel sekreterli?ine, 1972 y?l?nda genel ba?kanl???na se?ildi. 1974 y?l?nda SSK tarihinde ilk kez, ?al??anlar?n oylar? ile ?imdiki ad? ?Y?netim Kurulu? olan SSK M?d?rler Kurulu?na se?ildi. 1975?te yeniden kurulan T?rkiye ???i Partisi?nin (T?P) kurucular? aras?nda yer ald?. 12 Eyl?l 1980 askeri darbesinde tutuklanarak y?llarca hapiste kald?. ?damla yarg?land?, sonunda beraat etti.
San?yorum ?zcan Kesge?, T?rk sendikac?l???nda, ?niversite ve y?ksekokul mezunu y?neticiler d?neminin ?nc?lerindendir.
***
12 Eyl?l?den hemen sonra ??kard???m?z Bilim ve Sanat dergisi (Varl?k ?zmenek Genel Yay?n Y?netmeni?ydi) d?nemin siyasal ve toplumsal d???nce hareketlerine geni? bir ?er?eveden bakmay? m?mk?n k?lan ayd?nlat?c? ve birle?tirici bir pencere de?erindeydi. Ben de ilk say?s?ndan ba?layarak uzun zaman yazd?m bu dergiye. B?y?k bir rastlant?. Kesge? dostumu topra?a verece?imiz g?n, ?al??ma masam?n bir k??esinde duran Bilim ve Sanat dergisi dikkatimi ?ekti. Ne i?in ??kartm??t?m? An?msad?m; ?air ve yazar dostum M. Sunullah Ar?soy?un (1925-1989) bu say?da ??kan ?T?rk?e Korkusu? yaz?s?n? bir daha okumak istemi?tim. Bu say?n?n kapa??n? (May?s 1988, say?. 89) usta ?izerimiz Nezih Danyal??n imzalad??? renkli bir bayku? s?sl?yor. Bir panelin duyurusu da var kapakta. Y?netici ?zcan Kesge?, oturumun tek maddelik g?ndemini seslendiriyor masadakilere: T?rkiye?yi nas?l bir gelecek bekliyor? Masadakiler: ?lhan Tekeli, ?m?r Sezgin, Gencay ?aylan, Ra?it Kaya ve Galip Yalman. 20 y?l ?ncesinden bu g?zelim ayd?nlar?m?z T?rkiye?yi bekleyen gelece?i nas?l g?rm??, neler s?ylemi?ler? Ya?ad???m?z son 20 y?l? bu dostlar?n s?yledikleriyle bir kar??la?t?rabilseydik?
18 ya??ndan beri hayata kar?? s?k? durmu?; c?mle yolda?lar? gibi, varl?kl? de?il var olmay? se?mi? ?zcan Kesge? (Dinar 1945-Ankara 19 Temmuz 2007) ?rnek bir sendikac?, g?venilir bir ayd?n ve dost olarak bu d?nyadan ayr?ld?.
***
Mahmut Seren?i 4 y?l ?nce tan?d?m. Diyarbak?rl? olmam?zdan ?te bir kan ?ekimi oldu san?r?m. Benden epey gen?ti. ??rencilik d?neminde Zafer ?ar??s??na, kitabevine zaman zaman gelmi?li?i olmu?. Onun ku?a??ndan bir?ok arkada??n ad?n? verince kayna?mam?z ?abukla?t?.
Mahmut Seren, 1952 y?l?nda Diyarbak?r??n Hani il?esinde do?du. Burada ilk ve ortaokulu, Diyarbak?r?da end?stri meslek lisesini bitirdi. Daha sonra Gazi ?niversitesi Teknik E?itim Fak?ltesi?nden mezun oldu. D?SK/Genel ???in 1992?de yeniden faaliyete ba?lamas?yla sendikan?n Diyarbak?r ?ube Ba?kanl??? g?revine getirildi. Sendikan?n de?i?ik kademelerinde g?rev alan Seren, 6 Eyl?l 2002 tarihinde genel ba?kanl??a se?ildi. Mahmut Seren, D?SK?in 12. Ola?an Genel Kurulu?nda da genel ba?kan yard?mc?l??? g?revine getirildi.
***Genel-?? Sendikas?, ilk genel ba?kanlar? Abdullah Ba?t?rk??, ona yara??r bir k?lt?r hizmetiyle ya?at?yor. Ger?ek?i edebiyat?m?z?n son y?llarda ihmal edilen k?sa ?yk? damar?n?n canland?r?lmas? i?in ba?lat?lan ?Abdullah Ba?t?rk ???i ?yk?leri Yar??mas??, Ba?t?rk ailesi ile Edebiyat??lar Derne?i?nin yard?m? ve Genel-???in maddi katk?lar?yla 5 y?ld?r s?rd?r?l?yor. De?erli yazar, yar??ma yazman? ve j?ri ?yesi Tuncer U?arol, T?rkiye?nin hemen her yerinden yar??maya g?nderilen y?zlerce ?yk?den derece alanlarla, bunlardan yap?lan se?meleri bir dahaki y?l kitapla?mak ?zere b?y?k bir dikkat ve ?abayla bas?ma haz?rl?yor. Zaman? geldi?inde D?SK/Genel-?? Sendikas? bu dosyalar? yay?nlar? aras?nda kitapla?t?r?p ?cretsiz olarak da??t?yor.
***
Mahmut Seren de ?zcan Kesge? gibi ?niversite mezunuydu. G?lery?zl?, sevecen ve inan?lmaz ?al??kand?. Renkli g?zl? bir K?rtt?. Konu?tu?u g?zelim T?rk?eye, Hani?den getirdi?i aksanla ayr? bir tat kat?yordu. Ba?land??? d?nya g?r???, onda her t?r ?ovenizme, gericili?e kar?? demokrat bir ki?ilik olu?turmu?tu.
Okumaya, ??renmeye tutkulu Mahmut Seren, sendika olarak ?stlendikleri Abdullah Ba?t?rk ???i ?yk?leri yar??malar?n? ?nemsiyor ve ciddi olarak izliyordu.
***
Mahmut Seren?le (Diyarbak?r/Hani 1952-Ankara 27 Temmuz 2007) en son, ?zcan Kesge??in cenaze t?reninde (24 Temmuz) kar??la?t?k. Klasik sendika genel ba?kanlar?na hi? benzemeyen Mahmut, her zamanki gibi gen?ti ve kavgaya haz?rd?. Kucakla?t?k. ??yiyim abi? demesi h?l? kula??mda. ?? g?n sonra gece yar?s?na do?ru gelen kriz, ula?t?r?lan hastanede yinelenince, ?aresizce ?l?me yenik d??t?.
***
Okurlar?m?z an?msayacakt?r. Ge?ti?imiz nisan ay?nda ?air Co?kun Yerli?nin son kitab?n? ?Yokluk ??indeki Ya?am?n Renkleri? ba?l??? ile tan?tm??t?m burada. ?iirleri ve yaz?lar? yan?nda ?eviri alan?nda da verimli ?al??malar yapan de?erli ?air ve k?lt?r adam? Co?kun Yerli (?stanbul 1950-Ankara 15 Temmuz 2007) ?zerine ayr?ca yazaca??m. Bu de?erli edebiyat?? karde?imi de burada sevgiyle, ?zlemle an?yorum.
***Ge?enlerde bir yerde okudum; ?Dostlar?n?zla vedala??p ayr?l?rken, birbirinizin y?z?ne iyice bak?n?z. Bir daha g?r??emeyebilirsiniz?... Bu s?z? burada yazarken bile yeniden etkilendim.
Giden ve kalan dostlara selam olsun!
Remzi ?nan
ÖNCEKİ HABER

cehaletimi mazur g?r?n

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa