cehaletimi mazur g?r?n

1954?ten bu yana t?m se?imleri biliyorum. ?nceleri bisikletimin ?zerindeki ?DP? bayra??yla Demokrat Parti propagandas? yapt???m ilk se?im (Kusura bakmay?n, 14 ya??nday?m o zaman), sonra 1965 se?imi (Benim i?in ilk ve son demokratik se?im olmu?tu o.


1954?ten bu yana t?m se?imleri biliyorum. ?nceleri bisikletimin ?zerindeki ?DP? bayra??yla Demokrat Parti propagandas? yapt???m ilk se?im (Kusura bakmay?n, 14 ya??nday?m o zaman), sonra 1965 se?imi (Benim i?in ilk ve son demokratik se?im olmu?tu o. Egemen g??leri ac?tt??? i?in bir daha ?ylesine bir se?im olmad?), sonra ?T?P? pazubentli 1969 se?imim ve sonrakiler? Hemen t?m se?imlerin sonu?lar?n?, t?m darbelerin arkas?ndakinin ABD oldu?unu g?rd???m gibi anlam??t?m. Ama a??k s?yleyeyim bu se?imi, 22 Temmuz ?ncesi, ?zellikle son 45 g?nde olanlar?, s?ylenenleri, sonra se?im sonu?lar?n? ve 22 Temmuz sonras? s?ylenenleri bir t?rl? ??zemedim, anlayamad?m...
Ad?m gibi eminim, ba?ta AKP?lilerin Ba?bakan? olmak ?zere, t?m politikac?lar (?Devlet adam?? demiyorum), t?m asil ve necip B?y?k T?rk B?y??? olan medyat?rler, ?zerlerine t?lbent at?ld??? zaman kapkaranl?k olan ayd?nlar ve bilumum zevat, bu i?i ??zememi?lerdir...
Her ?eyden ?nce ?unu s?ylemek istiyorum: Evet, AKP?ye oy verenler y?zde 46?d?r. Oy vermeyenler de y?zde 54? t?r. Bir de iki tarafa da rest ?eken y?zde 15 vard?r. Yani bu y?zde 15, ?Ha Ali Veli, ha Veli Ali, sizden ne k?y olur, ne de kasaba? diyen topluluktur. 42.5 milyon se?menin 7 milyonuna yak?n bir topluluktur bu? Ge?elim...
Se?imden aylarca ?nce bir kampanya ba?lat?lm??t?, t?pk? ?Ya K?br?s, ya ?l?m? der gibi, ?Ya laiklik, ya ?eriat? mitingleri. ??te bunu da anlayamad?m.
Ankara, ?stanbul, ?zmir, Manisa ve bir?ok kent ve il?ede 10 milyonun ?st?nde insan toplanm??t?, yani 42.5 milyon se?menin hemen hemen d?rtte biri. Ve bir de T?rkiye Cumhuriyeti yurtta?lar?n?n, anketlerde ?En g?vendi?i kurum: Ordu? olan bir kurulu? da zaman zaman a??klamalar yapm??t?. ??te ben bunu da anlayam?yorum. Sen hem ?ok g?vendi?ini s?yl?yorsun, hem de? Neyse... Eminim bunu Recep Tayyip Erdo?an da ??zememi?ti ki, se?imden ?nce ?Birinci parti olmazsam ba?kanl?ktan ayr?l?r?m? demi?ti.?Bizim insan?m?z ma?durlar? sever? derler. Halk?m?z?n mazoist oldu?una inand?m art?k. Kendi d?zeyinden ?ok yukar?da olan insanlar?n, yine o d?zeydeki insanlar? ma?dur etmesine ?ok bozuluyor, ama kendi ma?duriyetine hi? ?nem vermiyor. ??te halk?m?z?n bu anlay???n? bir t?rl? anlayam?yorum. ?Mazoist? olduklar?n? s?yleyerek ge?i?tiriyorum.
?nsan?m?z? ger?ekten anlayam?yorum. ?Kaz?k yedik f?nd?kta, hesap sorulacak sand?kta? diye mitingler yapt? y?z binler. Sonu?: Rekor k?rd? AKP o kentlerde? ?ift?inin fena halde bozuldu?u ?Anan? da al git? denilen Mersin?de, ?ift?i bu s?z? s?yleyenin yan?nda oldu. ?Askerlik yan gelip yatma yeri de?ildir? dedi?i kentte RTE, oy patlamas? yapt?. Ve niceleri...
ABD, AB, ?srail ve benzerlerinin ??ok demokratik se?im? dedikleri 22 Temmuz se?imleri ?ncesi T?rkiye? de y???nla zorbal?k g?sterisi oldu. ?imdi buraya teker teker yazmaya kalksam, bana ayr?lan yer yetmez. Ama Kenan Evren ve adamlar?n?n ?12 Eyl?l Anayasas??n? onaylatmak i?in yapt?klar?ndan ?ok daha fazlas? uyguland?. Yok gizli OHAL?ler, yok Bin Umut Adaylar?n?n mitingi s?ras?ndaki Jandarma bask?nlar?, yok ?zmir gibi bir kentte Bin Umut aday?n?n afi?lerini asan gen?leri karakola ?ekip bask? yap?lmas? gibi... Cehaletimi mazur g?r?n, i?te bunlar? da anlayamad?m ben. Devletimiz bu denli aciz mi ki, mitingten de afi?ten de korkuyor?!.
Se?imden sonras?n? anlayamad?m ben. ?rne?in bir Amerikan kurulu?u T?rkiye? de bir anket yapm??. Bu ankete g?re halk?m?z?n y?zde 77?si ABD ?yi, potansiyel bir tehdit olarak alg?l?yormu?. Ve se?imde AKP, yani ABD ?nin has dostu y?zde 46 oy al?yor. Vallaha bunu da anlayam?yorum, cehaletimi mazur g?r?n?
Se?imden ?nce ordunun ve Anayasa Mahkemesi?nin kar?? ??k?? ya da kararlar?na ses ??karmayanlar, ba?ta CHP ve MHP olmak ?zere birtak?m ki?iler, ?imdi mangalda k?l b?rakm?yorlar. Peki o zaman neredeydiniz karde?im? ??te bunu da anlayam?yorum... O g?nlerde Evrensel ve bir-iki gazetenin sayg?n yazarlar? y?rt?n?yordu; ?Ne ?eriat, ne de darbe? diye. Ama yine o g?nlerde, s?t d?km?? ev kedisi gibi p?sanlar bug?n ortada... Hele AKP?lilerin Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin, ?Halk?m?z, 22 Temmuz se?imlerinde siyasetin sadece siyaset akt?rleri taraf?ndan yap?lmas? gerekti?ini ortaya koymu?tur? diyor. Ger?ek T?rk Dil Kurumu?nun (Kenan Evren?inki de?il) s?zl???ne bakt?m, ?Akt?r? kar??l???nda ?Tiyatroda rol alan erkek oyuncu? diyor. Vallaha ben anlayamad?m, bir ba?bakan yard?mc?s?n?n, hani o ?kutsal ve sayg?n TBMM?yi bir tiyatro olarak g?rmesini? ?nan?r m?s?n?z, bildi?im kadar?yla TBMM?yi tiyatro olarak g?ren bu zat-? muhtereme kimse kar?? ??kmad?. Demek herkes bu tiyatroyu benimsemi?.
?Se?im k?lt?r?? bir ba?ka ?eydir. Ben bu se?im k?lt?r?n? I954?ten bu yana ya??yorum. 53 y?l olmu?? Anlayamad???m baz? ?eyler olmu?tu. Ama bu 22 Temmuz 2007 se?iminde, ?ncesiyle-sonras?yla anlad???m, ??z?mleyebildi?im tek bir ?ey olmad?. ABD?liler, AB?liler, ?srailliler, yalaka medyat?rler, d?nme solcular, pe?ke??iler ve bilumum halk kar??tlar? se?im sonu?lar? kar??s?nda zil tak?p oynad?klar?na g?re ?Ben cahilmi?im? diyorum...
?imdi merakla bekliyorum. Neyi mi? 18. T?rk Devleti?nin kurulu?unu... Cumhurba?kanl??? Forsu?na 18. y?ld?z ne zaman eklenecek acaba? ?p atma uzman? MHP, Abdullah G?l?? cumhurba?kan? yapmak i?in ip att???na g?re, yak?nd?r? demektir? Cehaletimi mazur g?r?n, ama ben b?yle d???n?yorum...
B?lent Habora
www.evrensel.net