Fotoğraf: Evrensel

Bal?k ekmek yeniden...

?stanbullular 3 y?l ?nce Emin?n?'n?n simgelerinden biri olan bal?k?? teknelerine veda etmek zorunda kalm??t?. Tarihi dokuya zarar verdi?i ve g?venlik riski olu?turdu?u gerek?esi ile kald?r?lan 12 bal?k ekmek teknesinden ??? geri geldi.


?stanbullular 3 y?l ?nce Emin?n?'n?n simgelerinden biri olan bal?k?? teknelerine veda etmek zorunda kalm??t?. Tarihi dokuya zarar verdi?i ve g?venlik riski olu?turdu?u gerek?esi ile kald?r?lan 12 bal?k ekmek teknesinden ??? geri geldi. ?imdilik ?? teknede, ithal edilen Norve? uskumrusu sat?l?yor. Eyl?l ay?nda ba?layacak olan palamut av?, bal?k ekmek tutkunlar?n? Emin?n?'den bal?k ekmek yemeden ge?ilmeyen eski g?nlerine geri g?t?recek.
3 YTL'ye bal?k ekmek
?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi'nin y?ll?k 55 bin YTL kira kar??l???nda 3 bal?k ekmek teknesinin tekrar faaliyete ge?mesine izin vermesiyle, ?stanbullular 3 YTL'ye bal?k ekmek yemeye ba?lad?. Kimi ?stanbul'a ilk defa gelip ?n?n? ?ok duydu?u Emin?n? bal?k??s?na ak?n etmi?, kimi ise y?llard?r geldi?i tekne bal?k??lar?n? yine ayn? yerlerinde g?rmekten ?ok memnun. ?lk g?nlerini ya?ayan ?i?e?i burnunda bal?k?? teknelerinin ?al??anlar? sat??tan memnun. Gen? Osman adl? teknenin ihalesini alan Selahattin Y?ld?r?m, yeni d?zenlemeler ile daha hijyenik ortamlara kavu?tuklar?n? belirtiyor. Gece ?ok ge? saatlere kadar kalmad?klar?n? s?yleyen Y?ld?r?m, zab?talar?n s?rekli denetledi?ini ifade ediyor. ?nsanlar?n ?ok iyi kar??lad???n? ve memnuniyetlerini dile getirdi?ini s?yleyen Y?ld?r?m, bal?k ekme?in tarih olmu? bir yerde bulundu?unu da ekliyor. ?ok eskiden beri bal?k?? teknesinde ?al??an Ali ?ahin, teknenin faaliyete girmesinin ve yeniden yerine d?nmenin sevindirici oldu?unu s?yledi.
Yaln?z ?stanbullu de?il gelen
Eskiden beri Emin?n?'ne geldi?inde bal?k ekmek yemeyi ihmal etmeyen Osman ?zt?rk, "Valla ?ok iyi oldu. Tarihi bir dokusu var bal?k ekme?in. Emin?n?'ne geldi?inde muhakkak u?ruyorsun buraya da" diyor ama yine de eski tad? bulamad???n? s?yl?yor. Sat?lan bal??? ?ok ya?l? bulmas?na ra?men teknelerin tekrar faaliyete ge?mesine sevinen Leyla Sevin?ay ve e?i, "Buraya gelip onu tatmak de?i?ik oluyor. Ayr?ca bir g?zellik veriyor" diyorlar.
?stanbul'a ilk geli?leri ve Emin?n?'ndeki bal?k??lar?n nam?n? duyarak ailece gelmi?ler Diyarbak?r'dan bal?k ekmek yemeye. Abdurrahman Boztay, "Tatil i?in geldik ?stanbul'a. Televizyonda s?k?a g?rd?k, merak ediyorduk, biz de gelip bal?k yiyelim dedik" diyor. Bal??? ?ok be?endi?ini s?yleyen Boztay, geldi?ine pi?man de?il.
F?rsat bulduk?a ve yollar? Emin?n?'ne d??t??? s?rece bal?k??lara u?ramay? al??kanl?k edinmi? ?zkan Tanr?ver, bal???n eskisinin tad?n? vermedi?ini belirterek kar??la?t?ramayacaklar?n? s?yl?yor. Elmas Tanr?ver ise "Lokanta da yiyemedi?imize g?re bu bizim i?in l?ks. Tabii eskiden denizden ??kart?p getirdikleri de farkl? oluyordu. K?rk y?lda bir yiyoruz zaten" diye konu?uyor.
Diyetlerini bozdular

5 tane yar?m bal?k ekmek yiyen ?etin Feyzio?lu, bir g?nl?k diyetine ara vermi?. E?i ve ?ocuklar? ile Emin?n?'ndeki bal?k teknelerini g?rmeye gelmi?ler. Kendileri bal???n iyisinden de anl?yorlar Karadenizli olarak. Feyzio?lu, "?imdi eskiye nazaran daha istikrarl?, daha kal?c? y?ntemler bulmu?lar; elbiseler olsun. Geleneksel hale getirmi?ler. Valla be? tane yedim. E?im de 3 tane yedi. Asl?nda diyetteydik, bug?nl?k bozduk ama devam edece?iz" diyerek anlat?yor bal?k ekmek meraklar?n?. E?i Seynur Feyzio?lu ise ?nceden denizden tutulup pi?irilme y?nteminin daha iyi oldu?unu belirterek, yine de tarihi bir g?zelli?in geleneksel motiflere b?r?nmesinin dikkat ?ekici oldu?unu ifade etti. Bal???n nas?l oldu?unu sordu?umuzda ise Feyzio?lu, "Tabii bizim Karadeniz'deki bal?klar?m?z gibi de?il. Ama ne yapacaks?n, bulamay?nca bu da g?zel oluyor" diyor.
(?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman - ?zg?r Cengizbay
www.evrensel.net