K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Senin de bildi?in gibi ?u g?nlerde cumhurumuzun ba??n?n bir an ?nce se?ilip ?ankaya'daki koltu?una oturmas? memleketimizin en ?nemli meselesi!


  Kirvem,
  Senin de bildi?in gibi ?u g?nlerde cumhurumuzun ba??n?n bir an ?nce se?ilip ?ankaya'daki koltu?una oturmas? memleketimizin en ?nemli meselesi! Allah'?n izniyle bu i?i bu kez kazas?z belas?z savu?turabilirsek, bir anlamda y?z?m?ze g?z?m?ze bula?t?rmadan ray?na oturtabilirsek, ard?ndan ?lkenin di?er sorunlar?na kafa yormaya in?allah s?ra gelecek.
  Asl?nda daha ?nceki d?nemlerde ayn? minvalde y?r?yen ve de Anayasa?n?n amir h?k?mlerine g?re s?radan, ola?an bir "i?lem" bu kez nedense ayn? Anayasa?n?n, ayn? hukuk sisteminin k??esinden buca??ndan lastik misali ?ekip ?eki?tirilip bir ba?ka "kulvar"a do?ru s?r?klenerek nihayet "fiyasko"yla noktalanmas? sanki yetmezmi? gibi, ayr?ca i?in i?ine bir de asker cenah?n?n g?lgesi d???nce, zaten sadece k???t ?zerinde varl???ndan bahsedilen s?zde "hukuk devleti", sil ba?tan tad?ndan yenmez boyutlara ula?t? vesselam!
  Sonra?
  Sonras? yine malum! Gelsin erken se?im, gelsin milletin hakemli?i?
  Nitekim halihaz?rdaki se?im sistemine g?re hesapta halk?n iradesini yans?tan sand?ktan ??kan neticeyle kimilerinin ?apkas?, kasketi, k?lah?, takkesi d???p keli g?r?nmesine ra?men politikay? ip cambazl??? gibi alg?layan bu yalanc? pehlivanlar?n, halk?n tepkisini g?rmezden gelip, bug?n bu saat yine i?i pi?kinli?e vurarak h?l? ortalarda "uzla?ma" ad? alt?nda kendi kafalar?n?n dikine giderek "dayatma" zihniyetiyle illa da kendilerinin de "onay"? al?nmad??? takdirde "cumhurun ba??"n?n se?ilmesinin nerdeyse m?mk?n olmayaca??n?, olamayaca??n? bas bas ba??rd?klar?na bak?l?rsa; anla??lan o ki, bu i? daha ?ok su kald?r?r mon?er!
  Bu "mon?er"lerin ?nde gideni, yani yakim ba??n? ?ekti?i CHP katar?n?n "ba?makinist"i s?fat?yla ortalarda gezinip duran Baykal hazretleri, se?im sonu?lar?n?n hezimetini bir t?rl? hazmedemeyip ?stelik b?yle devam ederse belki bir dahaki se?im d?neminde Deniz'in t?mden kuruyaca??, pe?i s?ra s?r?kledi?i vagonlar?n hepten raydan ??k?p k?lliyen yer ile yeksan olaca?? tela??yla g?nd?z g?z?yle, elinde fener ortal?k yerde hem kendisinin hem de kendi yak?n ?evresindeki s?zde kurmaylar?n?n d???nda fellik fellik "su?lu" ararken i?ine d??t??? bu "marazi" ruh hali ger?ekten hazin!
  ?stelik Deniz efendi ve ??rekas?, ba?lar? her s?k??t???nda gari hepimizce malum olan ?u bildik "Deve gibi hamuttan yemek" deyiminin sanki tam da hakk?n? verircesine her defas?nda, ayn? teraneyle Atat?rk'?n kurdu?u parti "miras"?ndan nemalan?p, b?ylece ha babam de babam bunu da temcit pilav? gibi ortaya s?r?p bundan medet umarken, eninde sonunda gele gele toslad?klar? bu noktada ger?ek anlam?yla birer "mirasyedi" olduklar?n?n da san?r?m hen?z fark?nda bile de?iller ka yavrum!
  Ancak kendi g?z?ndeki merte?i g?rmezden gelip buna mukabil elo?lunun g?z?ndeki ??p? tu kaka ederek, k?sacas? i?in kolay?na ka?arak kabahati, beceriksizli?i kendinde aramaktansa; dahas? ad?yla san?yla g?ya safkan, ?zbe?z "halk"?n partisiyken, bilakis halktan kopuk, ona tepeden bakan "elitist" bir yakla??mla, hadi meg parmak daha ileri gidip s?ylersek; halk?, cumhuru affedersiniz "andavall?", "keriz", "d?ng?l" yerine koyup, ?st?ne ?stl?k d?n "sol" taraftan yat?p ertesi g?n "sa?"dan kalkmay? h?ner belleyenlerin i?ine d??t?kleri bu ??kmaz sokaklardan tornistan ederek kendilerine ?ekid?zen vermeleri gerekirken, beri taraftan ?u g?nlerde tekrar g?ndemi olu?turan Cumhurba?kanl??? se?imi nedeniyle birilerine s?rtlar?n? dayay?p aba alt?ndan sopa g?stereren, Kaptan-? Derya hazretlerinin a??k se?ik ?u ifadesine ne demeli?
  "Uzla?ma olmazsa tekrar ?at??ma ve huzursuzluk d?nemi ba?lar. Kimseyi tedirgin etmek istemiyorum, herkesi ak?l ve sa?duyuya davet ediyorum..."
  Kirvem, sen bu "ak?l ve sa?duyu" davetini al?r almaz hangi taraklarda nas?l bir bez dokursun tabii ki bu senin bilece?in i? ama, ben?z?m "herkes" kimli?iyle adresime postalanan "ak?l ve sa?duyuyla" ilgili bu "nazik davet"i iadeli taah?tl? geldi?i yere aynen postalayaca??m!
  Neden?
  Ehh ne de olsa serde "g?vur"luk var zo!
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net