Aile hekimli?i hukuka ayk?r? bulundu

Aile Hekimli?i yerle?tirme ve g?revlendirme y?nergesinin y?r?tmesi durduruldu


?zmir Tabip Odas? Ba?kan? Suat Kaptaner, 14 May?s?tan itibaren ?zmir?de uygulanan Aile Hekimli?i Sistemi?nin yerle?tirme ve g?revlendirme y?nergesinin y?r?tmesinin ?zmir 2. ?dare Mahkemesi?nce durduruldu?unu a??klad?. Kaptaner, karar? ?Aile hekimli?i uygulamas? hukuk duvar?na ?arpt?? s?zleri ile de?erlendirdi. Mahkeme, karar?nda yerle?tirmelerin hukuka ayk?r? oldu?una yer verdi.
Suat Kaptaner, ?zmir 2. ?dare Mahkemesi?ne a?t?klar? davan?n sonucuyla ilgili d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, s?zde aile hekimli?i projesinin 14 May?s?tan bu yana kentte uygulanmaya ?al???ld???n? belirterek, bakanl?k inad?ndan vazge?inceye kadar m?cadelelerini s?rd?receklerini s?yledi. Aile Hekimli?i Sistemi kapsam?nda sa?l?k ocaklar?n?n odalar?n?n tek tek hekimlere kiraland???n?, hekimlerin yanlar?nda ?aile sa?l??? eleman?? ad? alt?nda sa?l?k ?al??anlar?n?n zorla g?revlendirildi?ini belirtti. Sistemin ba?ar?s?z oldu?una dikkat ?eken Kaptaner, aile planlamas? hizmetlerinin aksad???n?, 14 May?s?tan bu yana ev ziyaretlerinin yap?lmad???n?, a??lama hizmetlerinin aksad???n? a??klad?.
Karar bir ilk
Odan?n hukuksal m?cadeleyi s?rd?rd???ne dikkat ?eken Kaptaner, bu kapsamda a?t?klar? davada y?nergenin y?r?tmesinin durdurulmas?na karar verildi?ini bildirdi. Karar?n gerek?esinde bakanl???n hukuka ayk?r? olarak bin 87 hekimin yerle?tirmesini yapt???n?n belirlendi?ini anlatan Kaptaner, ?Bu karar?n 7 g?n i?inde itiraz hakk? vard?r. Sa?l?k M?d?rl??? karara itiraz edece?ini a??klam??t?r. Ancak bu itiraz reddedildi?i takdirde idare olarak m?d?rl???n bu y?nergeye ili?kin yapt??? yerle?tirmeler ve imzalad??? s?zle?meler, uygulad??? b?t?n i?lemler hukuki dayanaktan yoksun kalm?? olacak. Bu y?nergeyle yap?lan b?t?n i?lem ve uygulamalar t?m sonu?lar?yla ge?ersiz olacakt?r. Mahkemenin karar? s?zde aile hekimli?i pilot uygulamas?n?n yap?ld??? kentlerde bir ilktir? dedi. Uygulamalar?n s?rmesi durumunda yurtta?lar?n, ?ocuklar?n sa?l???n?n risk alt?na girece?ini kaydeden Kaptaner, koruyucu sa?l?k hizmetlerinin daha da aksayaca??n? s?yledi.
Hukuka uygun de?il
Mahkeme taraf?ndan oybirli?iyle al?nan karar?n gerek?esinde, ?Hizmet puan? itirazlar?na ait takvimde hizmet puanlar?n?n hesaplanmas?n?n 1 May?s 2007 tarihinden itibaren yap?lmas?na ili?kin d?zenleme yer almaktad?r. Buna kar??n dava konusu y?nergenin 8. maddesi hizmet puan? al?narak yap?lacak yerle?tirme i?lemlerinin 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yap?laca??n? d?zenlemi?tir. Bu durumda hizmet puanlar? kesinle?meden ve mevzuatta ?ng?r?len itiraz prosed?rlerine ili?kin s?reler ge?meden, kesin olmayan hesap puanlar? esas al?narak yerle?tirmeler yap?lm??t?r. Dava konusu y?nergenin 8/1 maddesinde hukuka uygunluk g?r?lmemi?tir? denildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net