05 Ağustos 2007 00:00

Abbas ve Olmert yar?n g?r??ecek

Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in pazartesi g?n? Bat? ?eria?n?n Eriha kentinde g?r??ecekleri a??kland?.

Paylaş

Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in pazartesi g?n? Bat? ?eria?n?n Eriha kentinde g?r??ecekleri a??kland?. Olmert?in makam?ndan yap?lan a??klamada daha fazla bilgi verilmedi; ancak g?r??menin, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n ziyaretinden yaln?zca be? g?n sonra yap?lmas? dikkat ?ekiyor.
Rice, her iki liderle g?r??melerinde, Gazze ?eridi?ni kontrol? alt?nda tutan ?slami e?ilimli Filistinli direni? ?rg?t? Hamas??n ?oyun d???nda b?rak?lmas?n?? istemi?ti.
Ge?en y?lki se?imlerde b?y?k ba?ar? kazanarak h?k?met kuran Hamas, daha sonra El Fetih ile girdi?i ?at??malar?n ard?ndan Gazze ?eridi?nde hakimiyet kurmu?tu. El Fetih lideri ve Devlet Ba?kan? Abbas ise, Hamas h?k?metini feshederek, Bat? ?eria?da etkin olan yeni bir h?k?met atam??t?.
Suudi gazetesi El Vatan, iki liderin, ?ba??ms?z Filistin devletinin kurulu?u ve ?srail?in g?venli?inin sa?lanmas? i?in temel ilkeleri masaya yat?racaklar?n?? yazd?. Londra?da yay?nlanan Arap?a gazete El Hayat ise, her iki liderin, ?m?lteciler, Kud?s??n stat?s? ve nihai s?n?rlar? gibi esasl? sorunlar? tart??mak i?in, ?gizli bir g?r??me kanal? a?acaklar?n?? iddia etti. Filistin gazetesi El Ayyam da, ABD D??i?leri Bakan? Rice??n her iki lidere de, ?partilerinden ba??ms?z olarak ba? ba?a g?r??meleri i?in? bask? yapt???n? yazd?. Rice??n, ABD Ba?kan? George W. Bush?un ?a?r?s?yla Kas?m ay?nda yap?lmas? planlanan ?Ortado?u Konferans?? i?in destek istedi?i belirtiliyor.
Abbas uzla?maya kapal?
Bu arada, Filistin haber ajans? Maan, Hamas ile El Fetih aras?nda uzla?ma ama?l? g?r??meler oldu?unu duyururken, El Fetih kaynaklar? bu haberi yalanlad?. El Fetih?ten yap?lan a??klamada, ?Hamas ile g?r??me yetkisinin yaln?zca Mahmud Abbas?ta oldu?u? kaydedildi.
Gelen haberlere g?re, Filistin Halk Kurtulu? Cephesi?nden Abid Rahim, Ulus (?aab) Partisi?nden Basam Salahi, ba??ms?z siyaset?i ve demokrat ki?ili?iyle tan?nan Mustafa Barguti, iki ?rg?t aras?nda arabuluculuk yapt?. Bunun sonucunda, Hamas h?k?metinin s?zc?lerinden Gazi Hamad ile El Fetih?in ?nde gelen komutanlar?ndan Cibril Recep, ?ulusal birlik h?k?meti kurulmas?n?n ?artlar?n?? g?r??mek ?zere bir araya geldi. G?r??mede, kurulacak h?k?metin tamamen partiler ?st? ve ba??ms?z ki?ilerden olu?turulmas? ve bu h?k?metin dokuz ay i?inde Filistin?de istikrar? sa?lamas?n?n ard?ndan genel se?imler yap?lmas? ele al?nd?. Ancak, Mahmud Abbas??n ?k?rm?z? ???k yakmas?? ?zerine g?r??meler kesildi.
Haniye maa??n? reddetti
Gazze ?eridi?ni kontrol? alt?nda tutan Hamas h?k?metinin Ba?bakan? ?smail Haniye, Bat? ?eria?daki Filistin h?k?metinden g?nderilen milletvekili maa??n? Ramallah?a geri g?nderdi. Bat? ?eria h?k?meti, Hamas??n ?Reform ve De?i?im Listesi? alt?nda se?ilenler dahil olmak ?zere, t?m milletvekillerine maa?lar?n?n ?denmeye devam edilece?ini duyurmu?tu. Filistinli milletvekilleri ayl?k yakla??k 2500 dolar maa? al?yor.
Haniye?nin b?rosundan yap?lan a??klamada ise, ?srail ve ABD?den maddi destek alan El Fetih h?k?meti ?halka ?antaj yapmakla? su?lanarak, ?sivil memurlara yap?lan ayr?mc?l???n protesto edilmesi amac?yla Haniye?nin maa??n? geri g?nderdi?i? duyuruldu.
Bat? ?eria h?k?meti, ?Hamas??n emrinde ?al??makla? su?lad??? 20 bin memurun maa?lar?n? kesmi?ti. (DI? HABERELR)
ÖNCEKİ HABER

?Neden plans?zl?k ve tedbirsizlik?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa