?Neden plans?zl?k ve tedbirsizlik?

Demokratik Toplum Partisi (DTP), b?y?k kentlerde ya?anan susuzlu?un, yerel y?netimlerin plans?z ve tedbirsizli?inden kaynakland???n? bildirdi.


Demokratik Toplum Partisi (DTP), b?y?k kentlerde ya?anan susuzlu?un, yerel y?netimlerin plans?z ve tedbirsizli?inden kaynakland???n? bildirdi. DTP?den yap?lan yaz?l? a??klamada, susuzlu?un tek ba??na kurakl?k ve k?resel ?s?nmayla a??klanmas?n?n do?ru olmad???, Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin b?t?esini park, bah?e, k?pr?lere kulland???, su sorununu ise g?rmezden geldi?i kaydedildi. A??kmada AKP?li belediyelerin vitrinlik i?lerle u?ra?t??? ifade edildi.
SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n, su kesintileri nedeniyle tart???lan K?z?l?rmak suyunun kullan?labilirli?i konusunda Sa?l?k Bakanl???, Ankara Valili?i, Devlet Su ??leri Genel M?d?rl???, Ankara Tabip Odas? ve Kimya M?hendisleri Odas??n?n gerekli incelemeleri yaparak a??klamada bulunmalar?n? istedi.
?n?aat M?hendisleri Odas?, Ankara?y? susuz b?rakan?n Melih G?k?ek oldu?unu ifade ederek, G?k?ek?in Ankara?y? terk etmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net