Irak?ta halks?z ?ampiyonluk kutlamas?

Asya Uluslar Kupas??n? kazand?ktan sonra ?lkesine 7 futbolcu ve teknik direkt?rleri olmaks?z?n d?nen Irak Milli Futbol Tak?m?, halk?n olmad??? bir kutlamada ?ampiyonlu?un ?tad?n? ??kard??.


Asya Uluslar Kupas??n? kazand?ktan sonra ?lkesine 7 futbolcu ve teknik direkt?rleri olmaks?z?n d?nen Irak Milli Futbol Tak?m?, halk?n olmad??? bir kutlamada ?ampiyonlu?un ?tad?n? ??kard??.
Amerikan gazetesi New York Times, ba?kent Ba?dat?taki, Irak h?k?met binalar?yla Amerikan komuta merkezinin bulundu?u s?k? g?venlikli Ye?il Hat?ta d?zenlenen t?renle dalga ge?ti: ?Irak??n futbol kahramanlar? ?lkelerine d?nerek zaferlerini, Ba?dat?taki Ye?il Hat?ta, savunma duvar? ve dikenli tellerin ard?nda, h?srana u?rayan taraftarlar?n g?zlerinden uzakta kutlad?lar.?
Tak?m?n yar?s? d?nmedi
Endonezya?da d?zenlenen Asya Uluslar Kupas??n?n finalinde Suudi Arabistan?? 1-0 yenen tak?m?n kaptanl???n? yapan ve ?ampiyonlu?u getiren gol? atan Yunus Mahmud, ?ya?am?ndan endi?e etti?ini? belirterek ?lkesine d?nmek yerine Suriye?ye gitti. Tak?mda yer alan 6 oyuncu da, Birle?ik Arap Emirlikleri ve ba?ka ?lkelerde s?zle?meler imzalayacaklar?n? mazeret g?stererek Irak?a d?nmedi. Brezilyal? antren?r Jorvan Vieira da, Irak?a d?nmeyece?ini, ?e?itli ?lkelerden teklifler ald???n? duyurdu.
?ampiyon tak?m, Ye?il Hat?taki t?rende, Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki taraf?ndan kabul edildi. T?rene ?e?itli ?lkelerin b?y?kel?ileri, milletvekilleri ve h?k?met yetkilileri kat?ld?. Maliki, futbol tak?m?n?n ba?ar?s?n? ?verken, ??nceki rejimde ne kadar ?aba harcarlarsa harcas?nlar bir ?ey elde edemiyorlard?. Irak hi? b?ylesi bir zafer kazanamad?. Ancak ?zg?rl?k ortam?nda bunu kazand?k? diye konu?tu. Irak Ba?bakan?, futbolculara seslenirken siyasi mesaj vermeyi de ihmal etmedi: ?Sizler sahadayken hi?biriniz di?erinin hangi mezhebe ba?l? oldu?una bakmad?n?z; sadece Irak?? ve Irak??n kazanmas?n? d???nd?n?z...?
Irak?taki i?gal g??lerinin komutan? Amerikal? General David Petraeus da tak?m? kutlayarak, ?S?nni, ?ii ve K?rtlerden olu?an bir tak?m olarak, bir?ok g??l??? a?arak ortak hedefe y?r?d?n?z. Bir g?n b?t?n Irak b?yle yapacak? diye konu?tu.
Futbolseverler h?srana u?rad?
Futbol tak?m?n? kutlamak isteyen Irakl? futbolseverler ise Ye?il Hat i?ine al?nmad?. Futbolcular? g?rmek i?in ?aab Stadyumu?nda toplanan binlerce Irakl?, ?Tak?m buraya gelmeyecek, oyuncular Ye?il Hat?a gitti? duyurusuyla ?fkelendi.
New York Times gazetesine konu?an 40 ya??ndaki Resul ?ibib, ?Ulusal futbol tak?m?n?z?n zaferini Ye?il Hat i?inde kutlamas? ?ok ?z?nt? verici. Onlar Irakl? ve her vatanda??n onlarda bir pay? var? dedi. Marangozluk yapan Ammar Abd?l Atim ise tak?m?n ?ampiyonlu?unun ard?ndan yap?lan kutlamalar s?ras?ndaki patlamalarda 50 ki?inin ?ld???n? hat?rlatarak, ?Ba?dat??n sokaklar? g?venli de?il. Bu mutlulu?u cenaze t?renine d?n??t?rebilecek haydutlar ve ter?ristler var? diye konu?tu.
Futbolcular?n her birine 10 bin dolarl?k para ?d?l? ve bir diplomatik pasaport verildi?i ??renildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net