Fotoğraf: Evrensel

G?ney Asya?da seller y?zlerce can ald?

Ba?ta Hindistan olmak ?zere b?t?n G?ney Asya?y? etkisi alt?na alan Muson ya???lar? b?lgede b?y?k sellere sebep oldu.


Ba?ta Hindistan olmak ?zere b?t?n G?ney Asya?y? etkisi alt?na alan Muson ya???lar? b?lgede b?y?k sellere sebep oldu. Binden fazla insan hayat?n? kaybetti, milyonlarca insan da evsiz kald?. Himalaya da?lar?n?n g?neyindeki binlerce hektarl?k alan? kaplayan selden dolay? tar?m ?r?nleri ve g?da maddeleri telef olurken, Hindistan ve Banglade??te yiyecek ve i?ecek su s?k?nt?s? tehlikeli boyutlara vard?.
En ?ok ?l?m?n Orta Hindistan?da oldu?u belirtilirken, ?? g?nd?r aral?ks?z ya????n s?rd??? Assam, Bihar ve Uttar Prade? gibi Hindistan??n kuzey eyaletlerinde de ta?an nehirlerin tarlalar? ve ?r?nleri yok etti?i ??renildi. Son iki g?nde ?lke ?ap?nda 125 ki?i ?ld? ve ?lkenin mali ba?kenti say?lan Mumbai?nin caddelerinde su dizboyuna kadar y?kseldi. Hindistan??n en kalabal?k eyaleti olan Uttar Prade??te 500?den fazla k?y su alt?nda kal?rken, Assam eyaletinde de 100 bin ki?i evsiz kald?.
Kom?u ?lkelerde de durum ciddiyetini korurken, sel bask?nlar? sonucunda Banglade??te 60 ki?i, Nepal?de ise 84 ki?i ?ld?. ?? ?lkede de tar?m ve k?rsal hayat durdu.
Sel bask?nlar? ayn? zamanda hayatta kalabilenlerin sa?l?k problemlerini de beraberinde getirdi. Ate?lenme, akut solunum enfeksiyonlar?, y?lan zehirlenmeleri ve ishal gibi su kaynakl? hastal?klar ?o?ald?. ?Seller sahip oldu?um her ?eyi ald?? diyen Banglade?li ?ift?i Rahmet ?eyh, ?Tarladaki ?eltiklerim, iki ine?im ve evim hepsi gitti. Hayat?m? nas?l s?rd?rece?im bilmiyorum? dedi.
G?ney Asya?da Muson mevsimi Haziran ay?nda ba?lay?p Eyl?l ay?na kadar s?r?yor. Muson b?lge ?lkelerinin k?rsal ekonomileri i?in hayati ?neme sahip, ama meydana gelen sel bask?nlar?nda her y?l y?zlerce ki?i hayat?n? kaybediyor. Bu y?l Muson ya?murlar?n?n normal seyrinden daha fazla ger?ekle?ti?ini belirten Yeni Delhi metoroloji biriminden BP Yadav da Reuters?e yapt??? a??klamada yakla??k 20 g?n daha s?rekli ya?mur ya?aca??n? s?yledi.
Afetlere kar?? tutum de?i?medi
Bu felaketin ya?anmas?ndan, bir tarafta barajlar?n?n kapaklar?n? a?an Hindistan sorumlu tutulurken, ?b?r tarafta ?lke i?i su ak???n? d?zenlemeyen Nepal su?lan?yor.
G?ney Asya Nehir ve Baraj ?ebekeleri Koordinot?r? Himan?u Takkar ise, ?B?lgenin her yerinde suyu d??ar?ya ?ekip ??karacak sa?l?kl? bir drenaj ve kanalizasyon a??na ihtiyac?m?z var. Fakat bu b?lgede kimse bununla ilgilenmiyor. G?n?m?zde iklim de?i?ikli?i incelemeleri, a??r ve sa?nak ya??? olaylar?n?, s?kl?kla tahmin edebiliyor. Ama afetlere kar?? tutum h?l? de?i?medi? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net