?Demek avukats?n? diyerek d?vd?ler

Kad?k?y Moda?da akrabalar?yla oturan Avukat Muammer ?z?e kimlik soran polislere avukatl?k belgesini g?steren ?z??; ?Demek avukats?n? diyerek d?vd?.


Kad?k?y Moda?da akrabalar?yla oturan Avukat Muammer ?z?e kimlik soran polislere avukatl?k belgesini g?steren ?z??; ?Demek avukats?n? diyerek d?vd?. Burnu k?r?lan Muammer ?z, polisler hakk?nda savc?l??a su? duyurusunda bulundu. ?HD?de bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Av. Muammer ?z, akrabalar? ile birlikte u?rad?klar? polis sald?r?s?n? ?u ?ekilde anlatt?: ?A?abeyim, a?abeyimin e?i ve iki akrabamla daha Moda Park??ndaki ?imlerin ?zerinde oturuyorduk. Etraf?m?zda dola?an pir polis otosundan inen 2 polis yan?m?za gelerek, a?abeyimi birisine benzettiklerini s?ylediler. Kime benzettiniz ki? diye sordu?umuzda ise kimliklerimizi g?stermemizi s?ylediler. Bende avukat oldu?umu belirterek, avukatl?k belgemi ??kart?p g?sterdim ve kimlik sorgulamas?n?n yanl?? bir ?ekilde yap?ld???n? s?yledim. ?Demek avukats?n? diyerek beni d?vmeye ba?lad?lar. Surat?ma biber gaz? s?kt?lar. Ekip arac?na bindirdiler ve orada da d?vd?ler. Akrabalar?m da g?zalt?na al?nd?. Ge? saatlere kadar bizi karakolda tuttular. Ertesi g?n doktora gitti?imde ise burnumun k?r?ld???n? ??rendim.?
?te yandan bas?n toplant?s?na Mazlum-Der, ?HD ve ?HD y?neticileri de kat?ld?. A??klamada konu?an Mazlum-Der Ba?kan Yard?mc?s? ?inasi Haznedar, olay?n sorumlusunun polis selahiyetleri yasas?n? ??kartarak, avukat? bile d?vme yetkililerini verenler oldu?unu s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net