EKONOM? ve POL?T?KA

 • ?Ba??ms?zlar Oyunun Bir Par?as? m?d?r?? ba?l?kl? yaz?ma gelen ele?tirilere, san?r?m bir yan?t hakk?m do?mu? oldu.


  ?Ba??ms?zlar Oyunun Bir Par?as? m?d?r?? ba?l?kl? yaz?ma gelen ele?tirilere, san?r?m bir yan?t hakk?m do?mu? oldu. Yan?t hakk?m? kullan?rken, ?ncelikle b?yle bir yaz?y?, bana hi?bir ikazda bulunmadan basan yay?n kuruluna, yaz? ile ilgili g?r?? ve ele?tirilerini y?nelten dostlara te?ekk?r ederim. Tabiat?yla, bu te?ekk?r?m, ele?tiri ve kendi fikrini a??klama s?n?r?n? a??p ak?l verenleri kapsamamaktad?r!
  ***
  Yaz?y? oturtmaya ?al??t???m temelleri a??klamaya ge?meden ?u noktan?n da a??kl??a kavu?turulmas?nda yarar g?rmekteyim. Bana y?neltilen ele?tirilerin birinde aynen ??yle bir ifade yer almaktad?r: ? ?zzettin Hoca, ba??ms?z adaylar i?in her ?eyi s?yleyip, onlar? oynanan oyunun bir par?as? olarak mahkum ettikten sonra, ?Bu f?rsat?n de?erlendirilmesi ba?lam?nda yap?lacak tek ?ey AKP iktidar?n?n devam?n? sa?lamak, bunu garantilemek i?in de olas? kar??t oylar? olabildi?ince par?alamak, b?ylece a???a ??kan oylar? AKP?ye boca ederek, partinin parlamentodaki sandalye say?s?n? olabildi?ince y?ksek tutmak ve muhalefeti de olabildi?ince par?alamakt?r? demektedir.? Bu ifadeyi, ?ok ?nemli ve vurucu bir b?l?m olarak ele?tirisine alan dostumuz, koyu yaz?lm?? t?mcenin benim fikrim oldu?una inan?yorsa, do?rusu ortada ?ok cidd? bir durum var demektir. Bu dostumuz, herhalde bu y?lba??ndan beri, bu y?l?n se?im y?l? olmas? nedeniyle, daima uygulanan politikalar?n ne denli halk?m?z ve emek?ilerimizin aleyhine oldu?u y?n?ndeki yaz?lar?m? haf?zas?ndan silmi? gibi g?z?k?yor. Dostumuz, ele?tirisine alm?? oldu?u c?mleyi, bu c?mlenin bulundu?u paragraf?n ba? k?sm? ile ele alm?? olsa idi, san?r?m ?ok daha farkl? bir noktaya ula?m?? olurdu. Zira, paragraf?n ba? k?sm? ??yle: ?2007 se?imleri T?rkiye ?zerinde Bat?l?lar?n projesinin uygulanmas? i?in ?ok ?nemli tarihsel bir f?rsat sunmaktad?r. Tarihin Bat?l?lara sundu?u bu f?rsat ayn? zamanda, halk?m?z i?in de yeni bir ?Kurtulu? Sava??? zorunlulu?u olu?turmaktad?r. T?rkiye?de uzun y?llardan beri altyap?s? olu?turulan cemaat?ilik ve ?l?ml? ?sl?m ak?mlar?n?n g??lendi?i, IMF?nin ekonomiyi s?k? bir denetim alt?na ald???, t?m bu politikalar?n hem burjuvazi hem de muhafazakar taban taraf?ndan desteklendi?i ve ?deta ?lkede siyas? alternatifsizli?in olu?turuldu?u b?yle bir d?nem, d?? s?m?rgeciler ve burjuvazi i?in i? siyaset yoluyla T?rkiye?ye hakim olmada inan?lmaz bir tarihsel f?rsat sunmaktad?r. Bu f?rsat?n....? S?z? edilen ?f?rsat? ?n ne oldu?u ve i?inde bulundu?umuz tarihsel ko?ullar?n bu f?rsat? hangi g??lere sundu?u meselesi, san?r?m, metinden a??k?a anla??lmaktad?r.
  ***
  Benim dayand???m tez a??k?a g?r?lmekle beraber, burada ?u iki noktay? vurgulamakta yarar g?rmekteyim. Ba??ms?zlar ya da Umutlar diye ortaya at?lan tezin, i? i?e ge?mi? olarak iki alan? kapsad???n? d???n?yorum. Bunlardan biri ?sol?, di?eri ise ?K?rt sorunu? alanlar?d?r. Bu yaz?da birinci alan?, sol alan?n? ele almak istiyorum.
  Ele?tiriye konu olan yaz?mda da, bence yeterince a??klanm?? oldu?u ?zere sol, kapitalizmden tamam?yla farkl? ?retim ve m?lkiyet ili?kileri ?zerine oturan bir iktisad? sistemdir. Farkl? sistemlerin ideolojileri ve h?k?met sistemleri de birbirinden ?ok farkl?d?r. Sol sistemlerin siyasal yap?lar?, bir anlamda ?m?lk devlet? yap?s?nda oldu?u halde, kapitalist sistemlerin siyasal yap?lar? ?ajan devlet? niteli?indedir. ?u anlamda ki, kapitalist sistemlerin siyasal yap?lar? ?retim g??lerini elinde tutan ve/veya onlara h?kmeden burjuvazinin ajan?d?r. Kapitalist sistemlerin siyasal yap?lar? burjuvazinin tercihini yerine getirir, ??nk? kaynak ondan gelir. B?ylesi yap?lar, baz? durumlarda halk?n ??kar? do?rultusunda hizmet veriyor gibi g?z?kse de i?in asl?nda, ?ok ?e?itli nedenlerle a??klanabilecek olan burjuvazinin sorunun ve/veya tercihlerinin yatt??? g?r?l?r. ?rne?in, e?itim ya da konut veya sa?l?k hizmetleri hep burjuvazinin tercihi oldu?u halde, t?m bu hizmetleri halk?m?z ?insan hakk?? ba?lam?nda alg?lar. ??nk?, alg?lamay? da burjuvazi y?nlendirir. Bu halk, ideolojik perdeleme nedeniyle hi? g?rmez ki, burjuvazinin tercihi de?i?ti?inde, t?m insan haklar?, hi? teredd?t edilmeden birer piyasa metas?na d?n??t?r?l?r.
  ?imdi, l?tfen ??yle bir d???nelim. Sol ile sosyal demokrasi uydurmacas? aras?nda ufak bir fark m? var, yoksa bunlar farkl? olgular ya da dokular m?d?r?! E?er sa???n kar??t? sol ise sosyal demokrasi nedir? Niye g?n?m?z?n sosyal demokrasileri, T?rkiye?de ve d??ar?da g?? yitirmektedir? Bu bir payla??m yaz?s? oldu?u i?in l?tfen, ak?l veriyorum ya da soru soruyorum ?eklinde alg?lanmamal?d?r. Ben sadece sesli (burada yaz?l?) d???n?yorum.
  Bir de ?u konuyu d???nelim, l?tfen! ?Emperyalizm asker? m?dahaledir, AB asker? m?dahalede bulunmad???na g?re, AB emperyalist g?? olarak g?r?lemez? (L?tfen dikkat edelim, bu benim fikrim de?il!) diyen bir zihniyet, belki sosyal demokrasiyi yans?tabilir(!) ama ?sol?u asla ve asla yans?tmaz! Sermaye, krizini a?abilmek i?in t?m d?nya emek?ilerini ezerken, k?reselle?meyi bir insanl?k medeniyet projesi olarak alg?lamak ve halklara yutturmaya ?al??mak sol zihniyetle ba?da??r m??!
  Ki?iler ?zerinde durmak istemiyorum, ama l?tfen ?u kadar?n? s?ylememe izin verin! Belki bir iki dost hari?, sol ad?na ba??ms?z olarak Meclis?e girmeye ?al??anlar?n hangisi, ka? ki?i bize, sol d?n???m? nas?l yapacaklar?n?, bunu beceremedikleri durumda sol ad?na ne d???nd?klerini s?yledi?
  Gelecek yaz?da devam hakk?m? sakl? tutarak, bu yaz?y? ??yle bitirmeme izin veriniz: Acaba ??zg?rl?k?? sol? ile ??l?ml? ?sl?m? ne demek, ni?in bu iki ifade g?n?m?z politika arenas?nda, belki de daha ?ok gen?ler aras?nda g?ndemin en ?st s?ralar?na t?rmand?r?lmaktad?r ve bu t?rmand?r?l??, maalesef tutmaktad?r?!
  ?zzettin ?nder
  www.evrensel.net