05 Ağustos 2007 00:00

???i her ?eye haz?r

T?rk Telekom?da devam eden toplus?zle?me g?r??melerinin t?kanmas?n?n ard?ndan i?yerlerinde grev haz?rl?klar? ba?lad?.

Paylaş

T?rk Telekom?da devam eden toplus?zle?me g?r??melerinin t?kanmas?n?n ard?ndan i?yerlerinde grev haz?rl?klar? ba?lad?. Sendikas?zla?t?rma ve esnek ?al??ma dayat?lan Telekom i??ileri, haklar?ndan taviz vermemekte ve sendikalar?na sahip ??kmakta kararl?lar. ?E?it i?e i?it ?cret? isteyen i??iler, i?yeri toplant?lar?yla ?n?m?zdeki s?rece haz?rlan?yorlar.
Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube ?yesi Telekom i??ileri, toplus?zle?me g?r??melerini yak?ndan takip ettiklerini ve s?rece dahil olduklar?n? kaydetti.
Dalga ge?iyorlar
Avc?lar Telekom Ba?temsilcisi Sait Derin, taviz vermeden taleplerde ?srarc? olunmas? gerekti?ini ifade etti. S?zle?me g?r??melerinin ba??ndan bu yana i?yerlerinde toplant?lar yaparak s?reci takip ettiklerini anlatan Derin, toplant?lar?n devam etti?ini kaydetti. ???ileri her konu hakk?nda bilgilendirdiklerini belirten Derin, onlar?n taleplerini de sendikalar?na aktard?klar?n? s?yledi. ?Telekom ?imento veya tekstil fabrikas? de?il. Bir ay ?imento veya tekstil ??kmazsa bir ?ey olmaz ama iki g?n ADSL veya telefonlar ?al??mazsa, ?zel hizmetlerimiz durursa ne kadar ciddi oldu?umuzu anlayacaklard?r? diyen Derin, ?rg?tl?l?klerine ve g??lerine g?vendiklerini dile getirdi. Sendikaya sunulan teklilerin i??ilerle dalga ge?mek anlam?na geldi?ini ifade eden Derin, emeklerinin kar??l???n? istediklerini ifade etti. ?zelle?tirmeden sonra i? y?klerinin artt???n?, buna kar??n i??i say?s?n?n azald???n? dile getiren Derin, e?it i?e e?it ?cret taleplerinden vazge?meyeceklerini vurgulad?.
Kararl?l???m?z? g?stermeliyiz
Bah?elievler Telekom Ba?temsilcisi Metin Altan, ??stanbul i??isinin ne oldu?unu bu g?ne kadar g?sterdik, bundan sonra da g?stermeye haz?r?z? diye konu?uyor. Kendi i?yerlerinde de toplant?lar?n devam etti?ini anlatan Altan, planl? bir ?ekilde ne zaman ne yapacaklar?n?n belirlenmesi gerekti?ini kaydetti.
?Eylem yapmaktan ?ekinmememiz gerekiyor? diyen Altan, sendikac?lara, temsilcilere ve ileri i??ilere ?nemli g?revler d??t???n?, kararl? olduklar?n? hem i??ilere hemde patrona g?stermek zorunda olduklar?n? ifade etti. Verilen tekliflerin i??ileri rahats?z etti?inin alt?n? ?izen Altan, bu s?re?ten ba?ar?yla ??kmak i?in i??inin sendikas?na g?venmesini sa?lamak zorunda olduklar?n? anlatt?.
Sendikalar aras? dayan??man?n ve i?birli?inin geli?tirilmesi gerekti?ini belirten Altan, s?zle?me g?r??meleri olan sendikalarla buna ba?lanabilece?ini s?yledi.
?Haber-?? alilesi olarak kenetlenmek ve birbirimize g?? vermek zorunday?z? diyen Altan, i??ilerin her t?rl? eyleme haz?r olduklar?n? ifade etti.
Eyleme ge?ilsin istiyorlar
PTT Temsilcisi Kenan G?ksu, ?zellikle kapsam d??? ?al??anlarla aralar?ndaki ?cret fark?n?n giderilmesini istediklerini dile getirdi. Y?neticilerin, i??ilerin kafas?n? kar??t?rmak istedi?ini anlatan G?ksu, kendilerinin de i??ileri her konuda bilgilendirdiklerini ifade etti. G?r??meler s?recinde sab?rla beklediklerini dile getiren G?ksu, art?k eylem yapma zaman?n?n geldi?ini ve buna haz?r olduklar?n? kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
ÖNCEKİ HABER

G?NL?K

SONRAKİ HABER

CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa