G?NL?K


 • ?G?n do?arken her sabah
  Bir k?z ge?er kap?mdan
  K??eyi d?n?p kaybolur
  Ba?? ?nde yorgunca...?


  ?G?n do?arken her sabah
  Bir k?z ge?er kap?mdan
  K??eyi d?n?p kaybolur
  Ba?? ?nde yorgunca...?
  ?Fabrikada t?t?n sarar
  Sanki kendi i?er gibi
  Sararken de hayal kurar
  B?t?n insanlar gibi...?(*)
  Herkesin hayali ona sunulan d?nya, ufuklar kadard?r.
  Kimi en zengin olmay? hayal eder?
  Bunun i?in k?l?ktan k?l??a girer?
  Ne insanl?k, ne vicdan, ne ruh?
  Her ?ey, her ?ey pahas?na onun olacakt?r, d?zler gider.
  Kimi so?an?n c?c??? pe?indedir.
  Kimi ak?am sofraya ne konacak?
  ?ocuklar bu ak?am ne yiyecek, onun derdindedir?
  Ya da i??i k?zd?r.
  Fabrikada t?t?n saracak? Ya da makine ba??nda kuma? dokuyacak?
  G?zlerine kan oturacak?
  Pamuk tozlar? ci?erlerine dolacak? Boyan?n kimyasal? genzini yakacak?
  ?yle kahpe ki bu d?zen, hayalleri y?kacakt?r.
  ***
  Antalya denince ne gelir akla?
  Deniz, kum, tatil, be? y?ld?zl? oteller, e?lenceler falan?
  Fabrika k?z? ise on dokuzundad?r.
  O kumlarda yat?p bronzla?mak yerine o kavurucu s?cakta fabrikada ?al??maktad?r.
  Ya?ad??? kentteki g?zellikler, ona ne kadar da yak?n ve ne kadar da uzakt?r.
  On dokuzunda bir fabrika k?z?.
  Bir ak?am?st? vaktinde sarp kayalar?n ?st?nden a?a?? bakmaktad?r.
  Az ?nce i?ten at?lm??, g?n ortas?nda on dokuzundaki d?nyas? kararm??t?r.
  Bu d?nya ona ne kadar da gaddar, ac?mas?z ve yabanc?d?r.
  Kayalar dik yama?t?r? A?a??da masmavi deniz uzanmaktad?r.
  Fabrika k?z?n?n kafas?nda ne tatl? d??ler, ne umutlar?
  ??ten at?lm??l?k? Bor?lar? Ekmek paras? vard?r? O i?ten at?lm?? bir gen? k?zd?r.
  On dokuzunda gen? bir k?z, denizlere bak?p hayaller kurar?
  Denizin kokusunu bir su gibi yutup, ya?am? koklar?
  Fabrika k?z? ise kayalardan a?a?? bakt?.
  Sonra yava??a en uca yakla??p umutsuz bedenini sarp kayalardan a?a?? b?rakt?.
  ?Bir evi olsun ister
  Bir de i?meyen kocas?
  Tanr? ne verirse ge?inir gider
  Yeter ki mutlu olsun yuvas?...?
  ?D??arda bir ya?mur ba?lar
  Y?re?inde derin s?z?
  G?zlerinden ya?lar akar
  A?lar fabrika k?z?...?
  ?leride bir yerlerde be? y?ld?zl? otellerde e?lenceler yap?l?yordu?
  Ekranlar insanlar?n nas?l mutlu, ?en olduklar?n? anlat?yor?
  Bir yerde havai fi?ekler at?l?yor? ?ampanyalar patl?yordu.
  Az ?tede ise on dokuzunda i??i k?z kayalardan atl?yor, denize g?m?l?yordu.
  Fabrika k?z?? Fabrika k?z??
  D??t? i?ime ince bir s?z??
  * ?iir, Bora Ayano?lu
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net