Fotoğraf: AA

?Bakanlar Kurulu hukuksuzluk yap?yor?

Liman-?? Genel Ba?kan? Raif K?l??, T?rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar? Genel M?d?rl????ne (TCDD) ba?l? 6 liman?n ?zelle?tirilmesinden elde edilecek gelirlerin...


Liman-?? Genel Ba?kan? Raif K?l??, T?rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar? Genel M?d?rl????ne (TCDD) ba?l? 6 liman?n ?zelle?tirilmesinden elde edilecek gelirlerin, ?demiryollar?n?n yap?m, bak?m ve onar?m?nda kullan?lmak ?zere? TCDD?ye devredilmesine ili?kin Bakanlar Kurulu Karar??n?n hukuksuz oldu?unu ve dava a?t?klar?n? bildirdi.
K?l?? d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, Bakanlar Kurulu?nun 29 Temmuz 2007?de ald??? kararla, 6 liman?n ?zelle?tirme gelirlerinin TCDD?ye aktar?lacak olmas?n?n, limanlar?n ?zelle?tirilmesine ili?kin hukuksuzluklar?n yeni bir boyutu oldu?unu ifade etti. Kamuya ortalama 130 milyon dolar net k?r sa?layan, bunun da ?tesinde ?lkenin stratejik ve ulusal g?venli?i a??s?ndan ?nemli bu limanlar?n ?zelle?tirilmesinin hi?bir gerek?esi bulunmad???n? ba?tan beri s?ylediklerini de hat?rlatan K?l??, baz? yerli ve yabanc? ?evrelere pe?ke? ?ekmek i?in buralar?n sat?ld???na dikkat ?ekti. Buna kar?? h?k?metin, Bakanlar Kurulu Karar??nda g?r?ld??? gibi, ne pahas?na olursa olsun limanlar? satmak i?in ?zelle?tirme Yasas??na bile ayk?r? davrand???n? kaydeden K?l??, bu yasan?n hi?bir maddesinde bir devlet kurumunun yat?r?m? i?in ba?kas?n?n varl???n? satmas?n?n olmad???n? bildirdi.
Ayr?ca TCDD?nin, demiryollar?n?n yap?m, bak?m ve onar?m? i?in limanlar?n?, ta??nmazlar?n?, gar binalar?n? satt???na vurgu yapan K?l??, ?TCDD?den; yat?r?m i?in paras? yoksa neden 10 milyar dolar civar?nda yat?r?ma gitti?i, limanlar? ve ta??nmazlar? satt???, H?zl? Tren Projesi ba?lang?c?nda yat?r?m finansman? olarak g?sterilen D?nya Bankas? kredilerinin nerelerde kullan?ld??? ve limanlar?n ger?ek de?erinin ne oldu?u? sorular?na a??klama istedi. K?l??, BKK?ya kar?? yarg?ya ba?vurduklar?n? ve limanlar?n yerli ve yabanc? ?evrelere pe?ke? ?ekilmemesi i?in me?ru ve hukuki m?cadeleyi s?rd?rmekte kararl? olduklar?n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net