12 y?l?n bedeli: 406 lira 7 kuru?!

Mardin?deki k?yleri bo?alt?lan ve evleri y?k?lan aileye, 406 lira 7 kuru? tazminat uygun g?r?ld?


K?yleri bo?alt?ld???, evleri yak?ld??? i?in g?? etmek zorunda kalan ve 12 y?l boyunca memleketlerinden uzakta ya?ayan Kaya ailesine devletin uygun g?rd??? tazminat miktar? ?a??rtt?. Yasa gere?i Kaya ailesinin Mardin Valili?i?ne yapt??? zarar tespit ba?vurusu sonras?nda Zarar Tespit Komisyonu incelemesinin ard?ndan aileye 406 YTL 7 Ykr zarar bedeli ?denmesine karar verildi. Kaya ailesinin avukat? Vedat ?zkan, s?z konusu karara tepki g?stererek, ?B?ylesi komik, b?ylesi onur k?r?c? tav?r ve davran??lar?na son verilmeli, daha yerinde, usul?ne uygun, do?ru ke?ifler ile do?ru tespitler ile m?vekkillerimizin zararlar? tespit edilmelidir? dedi.
K?yleri bo?alt?lm??t?
1993 y?l?nda Mardin?in Derik il?esine ba?l? Ba?aras? K?y??ne ya?ayan Kaya ailesi de, on binlerce K?rt ailesi gibi evlerinin bo?alt?lmas? ?zerine, Osmaniye?ye g?? etmek zorunda kald?lar. Kaya ailesi, zararlar?n kar??lanmas? i?in 2004 y?l?nda y?r?rl??e konan 5233 say?l? Ter?r ve Ter?rle M?cadeleden Do?an Zararlar?n Kar??lanmas? Kanunu?ndan faydalanmak istedi. Bu ama?la 2005 y?l?nda Mardin Valili?i?ne ba?vurdu. ?emdin Kaya ve annesi Remziye Kaya ad?na yap?lan ba?vuruyu de?erlendiren Valilik, olu?turulan Zarar Tespit Komisyonu?nu 15 Mart 2006 tarihinde Ba?aras? K?y??ne inceleme yapmak ?zere g?nderdi. K?yde yap?lan incelenin ard?ndan ?emdin Kaya ve annesi Remziye Kaya?ya i?in toplam 406 YTL 7 Ykr zarar bedeli verilece?i bildirildi.
Zarar Tespit Komisyonu taraf?ndan sonu?lanan karar?n adil olmad???n? belirten ?emdin Kaya, s?z konusu karara ili?kin i? hukuk yollar?n? zorlayacaklar?n? fakat sonu? al?nmad?klar? taktirde davay? A?HM?e g?t?receklerini belirtti.
?Dalga ge?iyorlar?
Tespit Komisyonu?nun verdi?i karara tepki g?steren Kaya ailesinin avukat? Vedat ?zkan ise, y?r?rl??e sokulan 5233 say?l? Yasa?n?n amac? d???nda kullan?lmak istendi?ini ifade etti. Zarar bedeli rakam?n? ?a??rt?c? bulduklar?n? belirten ?zkan, komik rakamlar?n, ?devletin vatanda?? ile dalga ge?mesi, onuru ile oynamas? ve ki?ili?i rencide etmesi? anlam?na geldi?ini ileri s?rd?.
G???n ard?ndan m?vekkillerinin t?m mal varl?klar?n?n yak?l?p y?k?ld???n? belirten ?zkan, buna ra?men belirtilen rakamlar? m?vekkillerine zeval g?ren anlay??? anlaman?n g?? oldu?unu ve k?namak gerekti?ini s?yledi. ?zkan, ?Her ne hikmetse, bu Mardin Komisyonu ve bu i?ten sorumlu Mardin Vali Yard?mc?s?, bu t?r dosyalara sanki hasmane bir tarz ile yakla??yor. Bu k?ylerin bir ?o?u kadastro g?rmemi? k?ylerdir. Dolay?s? ile tapu ?art?n? aramak yasan?n ruhuna ve amac?na ayk?r?d?r. Asl?nda kanun koyucu ve kanun kurucunun iradesini olu?turan meclis ve onunda y?r?tmesi olan h?k?metin amac? bu zararlar?n A?HM?e gitmeden kar??lanmas? idi. Oysa al?nan bu kararlar ile ?n?m?zdeki y?llarda A?HM?e b?ylesi davalardan 10 binin ?zerinde davan?n gidece?i a??k?a ortadad?r. Elbette ki bu kararlar kar??s?nda t?m hukuk yollar?n? zorlayaca??z. Biz bu dosyalar ad?na, ?dare Mahkemesi?ne iptal ve tazminat davas? a??ca??z. Bundan da sonu? alamazsak, m?vekkillerimin alm?? oldu?u zarar? kar??lamak i?in A?HM?e ba?vuraca??z.?diye konu?tu.
Komisyon ?yesi bile itiraz etti
Di?er yandan Zarar Tespit Komisyonu i?ersinde yer alan Mardin Barosu avukatlardan ?zlem Mungan??n da s?z konusu karara zarar bedeli ?hakkaniyetli olmad??? i?in? kar?? oy kulland??? ??renildi. (Adana/D?HA)
Metin ?nan
www.evrensel.net