G?ZLEM

 • AKP?nin y?zde 46.7 oy oran? ile yeniden tek ba??na iktidara gelmesi, yapt?klar? yapacaklar?n?n teminat? olarak kabul edilirse, ba?ta i??i ve emek?i kesimler olmak ?zere, emek ?rg?tleri ve sendikalar a??s?ndan ge?mi?e k?yasla daha zor bir d?neme girilece?inin i?areti olarak kabul edilebilir.


  AKP?nin y?zde 46.7 oy oran? ile yeniden tek ba??na iktidara gelmesi, yapt?klar? yapacaklar?n?n teminat? olarak kabul edilirse, ba?ta i??i ve emek?i kesimler olmak ?zere, emek ?rg?tleri ve sendikalar a??s?ndan ge?mi?e k?yasla daha zor bir d?neme girilece?inin i?areti olarak kabul edilebilir.
  ?ktidar partisinin, beklentilerin ?zerinde oy almas? sonras?nda emek ?rg?tlerinin i?inde bulundu?u suskunluk, se?im sonras?nda yarat?lan ve tamamen AKP?den yana estirilen siyasal atmosferin etkisini g?steriyor. Se?im biteli iki hafta olmas?na ra?men, emek ?rg?tlerinden, sendikalardan se?im sonu?lar?na y?nelik kapsaml? bir de?erlendirme yap?lmad??? gibi, ?n?m?zdeki d?nem nas?l bir strateji izlenece?ine y?nelik birka? istisna d???nda herhangi bir a??klama yok.
  ?ktidarda olmas?na ra?men AKP?nin oylar?n? art?rarak parlamentoda ?o?unlu?u almas?, parlamento i?inde ve d???nda bulunan partiler kar??s?nda ciddi bir psikolojik ?st?nl?k elde etmesini sa?lad?. ?imdi bu ?st?nl???n? daha da art?rarak, politikalar?na itiraz eden b?t?n kurum, meslek ?rg?t? ve sendikalar?, ?tek ba??na iktidar? olman?n verdi?i g?venle ?hizaya getirmek? i?in ?al??acak.
  AKP?nin, ?Halk?n yar?s? bana yetki verdi? diyerek ?n?m?zdeki d?nem emek ve halk kar??t? politikalarda daha sald?rgan olaca??n? s?ylemek m?mk?n. Her ne kadar se?imin hemen ard?ndan ?Bu oy oran? bizi ??martmayacak? deseler de, ge?mi? ?rnekler dikkate al?nd???nda, b?rakal?m ??marmay?, iktidar?n ciddi anlamda sald?rganla?aca?? ve uygulamalar?na kar?? ??kanlar? etkisizle?tirmeye ?al??aca?? ?ng?r?lebilir.
  ?nceden belirlenen takvime g?re 15 A?ustos?tan itibaren h?k?met ile memur konfederasyonlar? aras?nda ?toplu g?r??me? maratonu ba?layacak. Bu y?l Cumhurba?kanl??? se?imi ile paralel tarihlerde yap?lacak toplu g?r??melerde, h?k?met ve konfederasyonlar?n nas?l bir tav?r tak?naca??, ba?ta sendikalar?n ?yeleri olmak ?zere t?m memurlar taraf?ndan merakla bekleniyor.
  Zam oranlar?n?n IMF taraf?ndan belirlendi?i, h?k?metin sadece belirlenen zam oranlar?n? sendikalara ?tebli? etti?i? bir toplu g?r??me d?zeninin, bug?ne kadar kamu emek?ilerinin ihtiya?lar?na yan?t vermedi?i g?r?ld?. Her y?l sergilenen g?r?nt?lerin bir ?ncekinden farkl? olmamas?, ba?tan ?sakat? olan uygulaman?n art?k ge?mi?teki gibi s?rd?r?lemeyece?ini g?steriyor.
  Ancak bu y?l ge?mi? y?llardan farkl? geli?meler de ya?an?yor. 2007 y?l? toplu g?r??me s?reci, Y?ksek ?dari Kurul Toplant?s??yla ba?lad?. ?? memur konfederasyonu, bu toplant?da ortak tav?r alarak toplu g?r??me g?ndeminin yaln?zca mali konularla s?n?rl? tutulmas?na kar?? ??kt?lar. G?r??melerin ?toplus?zle?me? ?eklinde yap?lmas? talebiyle toplant? tutana??na ?erh koydular. Toplant?da ekonomik, sosyal ve ?zl?k haklar? konusundaki taleplerini belirten konfederasyon heyetleri, ?ncelikli olarak memurlar?n toplus?zle?me ve grev hakk? bulundu?unu savunarak, bu hakk?n g?r??melerde esas al?nmas?n? talep ettiler.
  Elbette i?, grev ve toplus?zle?me gibi temel bir konuda ortakla?arak ??erh koymak?la bitmiyor. ?nemli olan bu tutumun ekonomik, sosyal ve ?zl?k haklar?na y?nelik talepler ?zerinden ortakla?t?r?larak, birlikte hareket etmenin sa?lanmas?. ?rne?in h?k?metin kar??s?na temel ?cretin 1100 YTL?nin ?zerinde belirlenmesi, grev ve toplus?zle?me hakk?n?n kullan?l?r k?l?nmas? vb. temel taleplerle tek bir g?? olarak ??k?lmas?, konfederasyonlar?n ?pazarl?k? g?c?n? art?rabilir.
  Bu noktada taleplerin tek tek i?yerlerinde ?yelerin kat?l?m?yla ortakla?t?r?larak merkezile?mesi ve ?yelerin deste?inin gerek i?yerlerinde gerekse alanlarda canl? tutulmas? ?nemli. Konfederasyonlar, aralar?ndaki farkl?l?klara ra?men, e?er ?i?eride? ve ?d??ar?da? birlikte hareket edebilirlerse, ekonomik kazan?mlar kadar, istihdam i?in sendika olman?n olmazsa olmaz ko?ulu olan grev ve toplus?zle?me hakk?n? kazanma noktas?nda bir f?rsat yakalayabilirler.
  Aksi bir tutum, hem sonucun bir kez daha kamu emek?ilerinin aleyhine ??kmas?na neden olacak, hem de AKP?nin se?im sonras?nda yaratt??? psikolojik ?st?nl?k, sendikalar ?zerinden daha da peki?ecektir.
  Erkan Aydo?ano?lu
  www.evrensel.net