Yaylan?n serininde tatil keyfi

Mersin'de tatilini denizde ge?irmeyi d???nmeyenlerin tercihi yaylalar. 40 dereceyi a?an s?caklar a??r? nemle birle?ince, a??rla?an iklim ko?ullar?ndan bunalan insanlar, nemi daha az ve serin yaylalarda zamanlar?n? ge?iriyor


Mersin'de tatilini denizde ge?irmeyi d???nmeyenlerin tercihi yaylalar. 40 dereceyi a?an s?caklar a??r? nemle birle?ince, a??rla?an iklim ko?ullar?ndan bunalan insanlar, nemi daha az ve serin yaylalarda zamanlar?n? ge?iriyor. Ancak gen?lerin tercihi yaylalar yerine deniz oldu?u i?in son y?llarda yaylalara ??kanlar?n ?o?unu orta ya? ve ?zeri insanlar olu?turuyor.
Yaylalar? tercih edenlerden baz?lar?n?n amac?, sadece ?ehrin bunalt?c? havas?ndan ka?mak de?il. Bunlardan biri olan Erhan ?elikten, manzara foto?raflar? ?ekmek i?in yaylalar? tercih ediyor. Foto?raf makinesini yan?ndan ay?rmad???n? dile getiren ?elikten, g?zel bir kare yakalamak i?in sabahtan ak?ama kadar gezdi?ini s?yl?yor.
Denizden bunalan yaylaya
Mersin denince akla ilk gelen tatil bi?imi deniz k?y?s?nda g?zel bir otelde veya pansiyonda konaklamak. Yaz?n 40 derecenin ?st?nde seyreden hava s?cakl?klar?, y?ksek nemle birle?ince ?ekilmez bir hal al?yor. ?zellikle ya?l?lar ve ast?m, bron?it, nefes darl??? ?eken insanlar ?ehir merkezinden uzakla?maya gayret g?steriyor. Mersin'de ad? deniz turizmi kadar bilinmese de yayla turizmi de hat?r? say?l?r bir yere sahip. ?ehrin bunalt?c? ya?ant?s?ndan ka?mak isteyenler, yaylalar?n temiz ve serin havas?n? tercih ediyor. Toroslar??n ete?ine kurulmu? olan G?zne beldesi, Mersin'in en ?ok bilinen yaylas?. G?zne'nin yerlileri, k???n evlerinde otururken yaz?n kendileri ?ardak diye tabir ettikleri yerlere yerle?ip evlerini kiraya veriyor. B?ylece hem halk sezonluk da olsa kazan? sa?l?yor, hem de ?ehirden ka?anlar ho? bir ortamda tatillerini yap?yor.
Foto?raf i?in dola??yor
Yaylaya gelenlerin as?l amac? ?ehrin s?cak ve nemli havas?ndan uzakla?mak. Ama bu genellemenin d???na ??kanlar da yok de?il. Bunlardan biri kendini foto?raf a???? olarak tan?mlayan Erhan ?elikten. ?elikten, g?rd??? b?t?n g?zellikleri foto?raf karesinde ?l?ms?zle?tirmek istedi?ini s?yl?yor. Gezilip g?r?lmesi gereken ?ok g?zel yerlerin oldu?unu dile getiren ?elikten, "Ben g?rd???m g?zellikleri foto?raflamay? ?ok seviyor ve ?nemsiyorum. ?zellikle insanlar?n do?ay? yok etti?i bir d?nemde... Asl?nda benim foto?raflar?m ileride benim en g?zel hazinem olacak. Ben foto?raf ?ekmek i?in gerekli b?t?n malzemelerimi al?p sabahtan ak?am kadar g?zel bir kare yakalamak i?in dola??yorum" diyor. (MersinEVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net