Bel?ika?da internette kad?n pazar?

Bel?ika?da ?Kar?n?z? kiralay?n? slogan?yla faaliyete sokulan bir internet sitesinde kad?n ticareti ba?lat?ld?. Bel?ika?n?n ulusal Belga ajans?n?n haberine g?re, sitede ??Yaln?zl??a veda? ve ?Evinize istedi?iniz kadar kad?n g?nderiyoruz? gibi ifadeler kullan?l?rken, s?z konusu kad?nlar?n ?rk, dil, ya?, sa? rengi ve v?cut ?l??leri gibi tercihler ?m??terilere? b?rak?l?yor


Bel?ika?da ?Kar?n?z? kiralay?n? slogan?yla faaliyete sokulan bir internet sitesinde kad?n ticareti ba?lat?ld?. Bel?ika?n?n ulusal Belga ajans?n?n haberine g?re, sitede ??Yaln?zl??a veda? ve ?Evinize istedi?iniz kadar kad?n g?nderiyoruz? gibi ifadeler kullan?l?rken, s?z konusu kad?nlar?n ?rk, dil, ya?, sa? rengi ve v?cut ?l??leri gibi tercihler ?m??terilere? b?rak?l?yor.
K?t? bir ?aka de?il
Ba?lang??ta ?1 Nisan ?akas?? gibi alg?lanan sitede, ilk a?amada ?ev temizleyen kad?nlar?n? g?r?nt?leri yans?t?l?yor. Sitede, ?kiral?k e?lerin? 24 saatte teslim edilece?i, istendi?i kadar evde tutulabilece?i ve birka? e?in ayn? anda se?ilebilece?i belirtilirken, 9 bin 500 kad?n se?ene?i oldu?u ileri s?r?l?yor. S?z konusu internet sitesinde ?ilk denemeyi yapanlardan? Christian B. adl? 35 ya??ndaki bir ki?i, ??stedi?im zaman kar?lar?m? de?i?tirebiliyorum? diye konu?tu. ?Entelekt?el?, ?sportif? veya ?bir?ok yetene?e bir arada sahip olan? kad?nlar? kiralayan sitenin y?netici firmas? Makina?n?n ba?kan? olarak tan?t?lan Brice Le Blevennec isimli ?ah?s a??klamas?nda, ?sitenin toplumsal hastal?k olan yaln?zl??a ve sosyal kopuklu?a bir ila? oldu?unu? savundu.
?Art?k yeni teknolojilerin insanlar? birbirinden uzakla?t?rd???n?n s?ylenemeyece?ini? anlat?rken, bu giri?imle ?m?thi? bir pazar?n hedef al?nd???n?? s?yleyen Le Blevennec, Bel?ika?da yaln?z ya?ayan erkeklerinin oran?n?n 15 y?lda y?zde 50 artt???na dikkati ?ekti. Sitenin reklam?nda, ?Kiral?k kad?n eve mutluluk getirir? slogan?yla cinsel ?a?r???ml? g?r?nt?lere yer verilirken, ?katalog? resimlerinde de?i?ik ?ayl?k kira fiyatlar?? ?neriliyor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net