Fotoğraf: Evrensel

??retmenlerin baraka tatili

Adana'n?n Ceyhan il?esinde 10 ??retmen, tatillerini y?llardan beri Yumurtal?k il?esi sahiline kurduklar? barakalarda yap?yor. ?l?enin Kemalpa?a Mahallesi'nde bulunan tarihi Ayas Kule ?evresinde, kule i?letmecisine aile ba?? sezonluk kira ?creti ?deyen aileler, her y?l barakalar?n? sahile in?a ediyor


Adana'n?n Ceyhan il?esinde 10 ??retmen, tatillerini y?llardan beri Yumurtal?k il?esi sahiline kurduklar? barakalarda yap?yor. ?l?enin Kemalpa?a Mahallesi'nde bulunan tarihi Ayas Kule ?evresinde, kule i?letmecisine aile ba?? sezonluk kira ?creti ?deyen aileler, her y?l barakalar?n? sahile in?a ediyor.
Barakada da olsak...
??retmenler ve aileleri, okul tatilinin ba?lad??? 1 Temmuz'dan mesainin ba?lad??? 1 Eyl?l'e kadar kesintisiz tatil f?rsat? buluyor. ??retmen ?nal ?nce (51), Ceyhan'da bulunan bir okulda idareci olarak g?rev yap?yor. ?nce, ba?ka yerde tatil yapmaya b?t?esi elvermedi?i i?in 8 y?ld?r barakada tatili tercih ettiklerini belirtti. ??letmecinin bu y?l yer kiras? olarak ailelerden 370 YTL ald???n? ifade eden ?nce, "Baraka da olsa yakla??k 2.5 ay deniz kokusunu teneff?s etmek bize enerji veriyor" dedi.
Fidanlar boyuma ula?t?
Tatilini 11 y?ldan beri barakada ge?iren ba?ka bir ??retmen de Hasan G?ler. G?ler, buraya ilk geldi?inde an? olmas? amac?yla fidanlar dikmi?. ?imdi bu fidanlar?n boyuna yakla?t???n? anlat?yor: "Buras? ?ok g?zel, havadar. Ceyhan'?n s?ca??ndan ka??p geliyoruz, ?zledi?imiz serinli?i yakal?yoruz. Deniz ?ok g?zel. F?rsat bulduk?a bal??a ??k?p yiyece?imiz bal??? yakalamaya ?al???yoruz. Buras? b?t?emize uygun. Suyumuz var, elektrik de var, ancak elektrik paras?n? ayr?ca ?d?yoruz."
Emekli ??retmen Fikri Cirit de baraka kuran 10 ??retmen ailesinden 50 ki?inin burada tatil yapt???n?, y?llardan beri ayn? mekan? payla?an ki?ilerin derin dostluklar kurduklar?n? s?yledi. Cirit, en b?y?k sorunlar?n?n ?evrede bulunan b?y?kba? hayvanlar?n ba??bo? b?rak?lmas? ve temizlik oldu?unu ifade etti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net