YA?AMA K?LT?R

 • ?teden beri saptayabildi?im ger?ek, ?lkemizi yeterince tan?mad???m?z?
  Daha ?nce hi? s?z?n? ettim mi? Unuttum?
  Ziyaettin Fahri F?nd?ko?lu' nun ba?ka s?zlerini bilmem ama bir s?z? ?zerinde d???nm???md?r hep: "K?y monografileri yap?lmadan T?rkiye ?zerine do?ru d???nce ?retilemez."


  ?teden beri saptayabildi?im ger?ek, ?lkemizi yeterince tan?mad???m?z?

  Daha ?nce hi? s?z?n? ettim mi? Unuttum?
  Ziyaettin Fahri F?nd?ko?lu' nun ba?ka s?zlerini bilmem ama bir s?z? ?zerinde d???nm???md?r hep: "K?y monografileri yap?lmadan T?rkiye ?zerine do?ru d???nce ?retilemez."

  T?rkiye'yi on be? ya??mdan beri dola??yorum. Tan?d???m? s?yleyebilmem olanaks?z. Tan?madan T?rkiye ?zerine s?z edenleri, genelleme yapanlar? az ?ok sezinleyebildi?imi s?yleyebilirim belki.
  Gene y?llar ?nce Say?n Altan ?ymen' in e?i Say?n Aysel ?ymen' in s?yledi?i bir s?z? de hi? unutmad?m:
  "T?rk ayd?n?n?n se?im sonu?lar?n? do?ru kestirebildi?ine bug?ne dek hi? tan?k olmad?m."
  ?ankaya'dan i??i partisi oylar? ??k?p da, gecekondulardan Adalet Partisi oylar? ?o?unlu?u sa?lad?klar?nda kimileri kara kara d???n?rken s?ylemi?ti bu s?z??
  Nas?l tan?yacaks?n?z T?rkiye'yi?

  Yabanc? ansiklopedilerden yap?lan ?evirilerle mi? Google bilgileriyle mi?
  ?ocuklar?m?za verece?imiz, kendi bilim kurullar?m?z?n, kendi de?erlendirmeleriyle d?zenledikleri ?zg?n ansiklopedilerimiz var m??
  Yabanc?lar, ?lkemizde para g?c?yle kaz? yap?p bulgular? ?nyarg?larla yorumlad?klar? yap?tlar?n? kendi ?lkelerinde yay?nl?yorlar. Biz ne yap?yoruz? (Armut dev?iriyoruz desem ay?p olacak?) Ancak yeni yeni ?rnekler ??k?yor beni k?vand?ran. ?rne?in Prof. Dr. Orhan Bing?l' ?n "Magnesia"s?n? okudum ge?enlerde. T?rk bilim adam?n?n ba?kanl???n? yapt??? kaz?y? anlatmas? elbette bamba?ka oluyor.

  Bir-iki ku?ak ?ncesi yaz?lm?? "sanat tarihi" betiklerini, son y?llar?n bilgilerini yok sayarak (daha do?rusu yeni bilgileri edinemedikleri i?in) ?evirip ?evirtip yay?nlam?yorlar m? yay?nevleri bug?n de?

  Adam h?l? Troya'y? bir Hellen kenti bilmiyor mu? Bat??n?n yalan yanl??, dedim ya ?nyarg?l? bilgileri uyar?nda?

  Asl?nda size son okudu?um bir yap?ttan s?z etmek i?in yaz?yorum bunlar?: "Anam Babam Malatya."
  Yazar? sevgili Necati G?ng?r?
  Yap?t?n? okuduktan sonra, karde? gibi yak?n duyuyorum onu kendime.
  Ben Denizliliyim, o Malatyal?? Oral? olarak anlat?yor Malatya'y?? Denizli ile Malatya'n?n, aile ba?lar?nda, konu kom?u, yurt sevgisinde ne denli bir olduklar?n? duyurdu bana?

  Bir yeri oral? birisinin anlatmas? ne denli ?nemli!
  Okuyun! Ne demek istedi?imi anlayacaks?n?z.
  B?yle yay?nlar s?rmeli?
  Ziyaettin Fahri F?nd?ko?lu'nun s?yledi?i gibi, k?y ?l?e?inde olmasa da kentlerimizi tan?man?n yolu bu? Ba?ka yay?nevleri de bu i?e ?nem vermeli? D??ar?lar? da g?rm??, oral? yazarlar?m?z anlatmal? bize kentlerimizi...

  G?receksiniz, ancak b?ylece de?i?ecek T?rkiye'mizde kimi ?eyler?
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net