Malatya?da Fethiye Festivali?ne b?y?k ilgi

Fethiye K?lt?r Sanat Festivalinin ???nc?s? hafta sonunda d?zenlendi. Yakla??k ?? bin ki?inin kat?ld??? bir g?nl?k festival b?y?k ilgi g?rd?


Fethiye K?lt?r Sanat Festivalinin ???nc?s? hafta sonunda d?zenlendi. Yakla??k ?? bin ki?inin kat?ld??? bir g?nl?k festival b?y?k ilgi g?rd?.
Malatya?n?n Yaz?han il?esine ba?l? Fethiye beldesi, 2 binin ?st?nde n?fusu bulunan, Malatya?ya 40 km mesafede daha ?ok Alevi yurtta?lar?n ya?ad??? bir belde. Bu y?l 4 A?ustos?ta yap?lan festival, ?stanbul?da ya?ayan Fethiyeli i? adam? H?seyin Y?ld?r?m??n ad?n?n verildi?i Caddenin a??l???yla ba?lad?. Belediye park?nda konuklara ve halka verilen yeme?in ard?ndan festival alan?na ge?en kitleye Belediye ba?kan? Habib Y?cel bir ho? geldiniz konu?mas? yapt?.
Hukuk ve t?p d?nyas?ndan konuklar?n da ilgi g?sterdi?i festivale ?evre k?ylerden ve Yaz?han il?esinden de kat?l?mlarla yakla??k 3 bin ki?i kat?ld?. ?ok say?da sanat??n?n sahne ald??? festivalde son olarak Tolga Sa?, Erdal Erzincan, Muharrem Temiz ??l?s?n sundu?u ?T?rk?ler Sevdam?z? dinletisi ve Mustafa ?zarslan??n s?yledi?i hareketli t?rk?ler damgas?n? vurdu.
Gazetemize konu?an kat?l?mc?lar yap?lan bu organizasyonun Fethiye?nin tan?t?m?nda ve dayan??ma duygusunun geli?mesinde katk? sundu?unu ifade ettiler.
Festivallerin sosyal, k?lt?rel birikim ve insanlar aras?nda birlik, dayan??ma duygular?n? geli?tirdi?ine dikkat ?eken S?leyman Akyol, festivalin ?n?m?zdeki y?llarda farkl? k?lt?rleri de yans?taca?? bir ?ekilde d?zenlenmesi gerekti?ini belirtti. Almanya?da ya?ayan ve yaz tatilini ge?irmek i?in Fethiye?ye gelen Hasan ?lhan, festivali yoktan var edilmi? bir etkinlik olarak yorumluyor. Festivaldeki en ?nemli eksikli?in konserler d???nda k?lt?rel etkinliklerin ve panellerin olmamas? oldu?unu s?yleyen ?lhan, ?n?m?zdeki y?llarda bu eksikliklerin de giderilece?ini umuyor. Bir g?n boyunca Fethiye?ye de?i?ik yerlerden y?zlerce ki?inin geldi?ini s?yleyen Sema Tatar, ?Ben Malatya?dan geldim, ilk kez kat?l?yorum. Ama burada bir s?cakl?kla kar??la?t?m, insanlar ?ok cana yak?n? diyor. Fethiyeli Hatice ?zt?rk ise festivalin ba?lamas?yla birlikte beldenin g?zelle?ti?ini, caddelerin a?a?land?r?ld???n?, yollar?n yap?ld???n? ifade ediyor. (Malatya/EVRENSEL)
www.evrensel.net