Y?ld?z de?irmenleri

Almanya?n?n N?rnberg kentinde d?zenlenen D?DF Gen?lik Kamp? Avrupa?n?n d?rt bir yan?ndan gelen gen?lerin kat?l?m?yla ger?ekle?ti. Kampa kat?lan 300 gen?le bulu?an gazetemiz yazar? Ya?ar Atan, kampla ilgili izlenimlerini kaleme ald?. Bir hafta s?ren kamp, pazar g?n? sona erdi...


Daha ?nceleri, ta do?mazdan ?nceleri g?r?nmez kimliklerine eklenmi? gibiydi onlar?n g??men ku?lar oldu?u. ??nk? onlar?n aileleri daha ?nceleri Akdeniz?den gelip yurt edinmi?lerdi Avrupa co?rafyas?n?... ?imdi onlar da emek?iydiler, ??renciydiler artik, ama her?eyden ?nce ya?ad?klar? ?lkelerdeki hemcinsleriyle birlikte, bir ?eyleri de?i?tirmenin sava???s?yd?lar...
Her y?l oldu?u gibi bu y?l da, ama bu kez N?rberg yak?nlar?nda yakt?klar? kamp ate?inin ?evresinde, yeniden bulu?man?n co?ku?uyla sevin? ???l?klar? at?yorlard? genclerimiz... ??nk? bu ate?, aile oca??n?n tanr??as? Hestiya?n?n b?t?n insanlar? ?evresinde bulu?turan ate?in ayn?s?yd?. OnlarIn baz?lar?, daha ?nceki bir kamp ate?inin ?evresinde de bulu?mu?lard?. Kimileri de ilk kez konuyorlard? buralara!... Ne var ki ilk kez de olsa bu bulu?ma, ortak dillerinden ve birbilerine bak??lar?ndan ayn? yolun inat?? yolda?lar? olduklar?n? hemen anl?yorlard?...
Art?k hepsi de kampta ge?irecekleri on g?nl?k yeni ya?am s?recinde, kendi yetenekleri ve g?n?llerinden ge?ti?i gibi bir?eyler ?retme co?kusuyla, aralarInda hemen k?mele?iyorlard?. ??lerinden ge?eni yarat?p ?retebilmek i?in d?rt elle sar?l?p olu?turduklar? at?lyelerini, i?lerindeki ate?le ?al??an bir ?e?it y?ld?z de?irmenlerine d?n??t?r?yorlard?... ?retimleri ?ark?larla, oyunlarla s?r?p gidiyordu. ??lerindeki sevgi ate?iyle ?al??an bu de?irmenlerde y?ld?z ?retiyorlard?. Gen?lerin her y?l d?zenledikleri kampalar?n zaten geleneksel ?zelli?iydi bu!
Bir ?retim alan?na d?n??t?rd?kleri bu kamp alan? ayn? zamanda onlar?n ya?am ve e?lence mek?nlar?yd? da... Orada onlar her ?eyden ?nce birbirlerine a??lmay?, el ele verip ?retmeyi ve b?ylece yepyeni bir?eyler yaratman?n m?mk?n oldu?unu ya?ayarak ??reniyorlard?. Gene b?yle kenetlendiklerinde, egemenlerin dayatt?klar? k?lelik ko?ullar?n? de?i?tirebileceklerini de anl?yorlard?... Do?rusu ya gen?leri b?ylesine g?zel bir uyum i?inde g?r?nce, onlardan ?rken ve bu y?zden onlar? birbirlerine k?rd?rmaya kalkan egemenlere hak vermemek de elde de?ildi!...
Kampta yapt???m?z s?yle?ide tanr?lardan s?zettik biraz. Tanr?lar?n buyruklar? alt?na ald?klar? ve bilisiz b?rakt?klar? i?in hen?z ?ocuk akl?yla d???nebilen, haliyle karanl?klar i?indeki antik?a??n insanlar?ndan s?z ettik. Kendilerine biraz ?zg?rl?k ve bir kimlik arayan bu insanlar?n ?n?ne tanr?lar hep yasaklar ve cezalar koyuyordu! Ve onlar?n yery?z?nde temsilcileri olan krallara egemenlik bastonu veriyorlar ve onlar da tanr?lar ad?na ve yaln?zca kendi ??karlar? i?in insanlar? kul ve k?le olarak s?r?nd?r?yorlard?. Ne var ki insanlara dost olan tanr?lar da vard?... ?rne?in Bastanr? despot Zeus?tan ate?i ve ????? ?al?p insanlara ula?t?ran tanri Prometeus vard?. At?lyesinde insanlara el sanatlar?n? ??reten demirci tanr? topal Hefaystos da vard?.... ??te antik?a??n sanat??lar?; bu tanr?lardan yola ??karak ?rettikleri tiyatro oyunlar? ve sanat yap?tlar? arac?l???yla k?lelik dayatmas? alt?ndaki halklar? uyand?r?p ak?llar?n? kullanmay?, bilimlerde ilerlemeyi; b?ylece yazg? diye dayat?lan k?lelik ko?ullar?na isyan etmeyi ??retiyorlard?...Ate?i ?al?p insanlara ula?t?ran tanr?lardan s?zediyordu ge?mi?in soylu sanat??lar?, soylu d???n?rleri. ??te kamp ate?inde bulu?an gen?lerimiz, bu sanat?? ve d???n?rlerin yap?tlar?yla da tan??acaklard? ileriki g?nlerinde...
Evet hi? ay?rd?nda olmadan i?lerindeki ate?le i?liklerinde d?nd?rd?kleri de?irmenin oluklar?ndan y?ld?zlar ak?t?yordu gen?ler; b?ylece kafalar?n? ve g?n?llerini onlarla dolduruyorlard?... Haliyle onlar? kamp sonunda al?p g?t?receklerdi yanlar?nda ve gittikleri co?rafyalara sa?acaklard?... K?v?lc?mlarla kar???k bu y?ld?zlar ?teki karde?lerini de ???kland?r?p ayd?nlatacakt?. Ve onlar da ger?ekleri g?r?p ayd?nland?klar?nda, b?t?n d?nya gen?leriyle birlikte, g?n?llerinden ge?ti?i gibi ?ekillendireceklerdi d?nyam?z?.
Ve onlar?n ?ekillendirdi?i sava?s?z bir d?nyada; ?retim de, ?retilenin b?l???m? de kavgas?z d?v??s?z olacakt?. Ve bar?? i?inde ?retip b?l??en b?t?n insanlar, art?k ???k ve y?ld?z karde?i olacaklard?...
Ya?ar Atan
www.evrensel.net