Evrensel K?lt?r?de gezi edebiyat?

Ayl?k k?lt?r, sanat, edebiyat dergisi Evrensel K?lt?r??n A?ustos 2007 say?s?n?n dosya konusu ?Gezinin edebiyat?, edebiyat?n gezisi...?


Ayl?k k?lt?r, sanat, edebiyat dergisi Evrensel K?lt?r??n A?ustos 2007 say?s?n?n dosya konusu ?Gezinin edebiyat?, edebiyat?n gezisi...?
Eylem Y?ld?z, ?zcan Yurdalan, Adnan ?zyal??ner, Tevfik Ta?, Ferhat Uludere ve Orhan Kural??n yaz?lar?yla katk?larda bulundu?u dosyada hem gezi t?r?n?n edebiyat?n di?er t?rleri i?indeki yeri tart???l?yor, hem de genel olarak edebiyat?m?z?n i?inde gezinin nerede durdu?u sorgulan?yor.
Ayr?ca zengin bir yazar toplulu?unun da yaz? ve ?al??malar? dergide yer buluyor. Bu ayki Ali ?z foto?raf? ve Sennur Sezer ?iiri ?Gurbette olmak, garip olmak? ?zerine.
Ayd?n ?ubuk?u, ?D?zenin son siperi AK Parti? ba?l??? alt?nda ?AK Parti?ye oy vermi? olanlar, fena halde katakulliye getirildiklerini g?recektir? diye uyar?yor ?imdiden.
?Unutmayal?m ki s?m?r? insan?n de?erini yok sayar? diyen T?lin Tankut, ad?na nispet yaparcas?na cahilli?in sergilendi?i televizyon program? ?G?zel ve Dahi? yar??mas?n? ele al?yor.
Ya?ar Atan??n ?eref Ayd?n i?in ?Ondan korkar, hep pusuda saklan?rd? ?l?m? ba?l?kl? yaz?s?n?n da yer ald??? say?da, Mahmut Fikirsindi?nin ?D???nmek?; H?seyin Bul?un ?K?t?r?m? ba?l?kl? ?yk?leri de yer buluyor.
??iir Damlas? Tarih ?iirleri? kitab?n? Ahmet ?akmak??n; ?Glennkill- Bir Koyun Polisiyesi?ni Sennur Sezer?in; ?Desenler Kavgaya Duranda? ?iir kitab?n? Ozan Telli?nin tan?tt??? Evrensel K?lt?r dergisinin son say?s?nda; Ahmet Say??n ?M?zik Tarihine Nas?l Bakmal?-14?, M?sl?m ?elik?in ?g?libri?im a?ac?n?n ?i?ekleri-4? dizi yaz?lar? devam ederken, Tahir ?n??n ?Say?sal g?rsel ?retim ?a??nda foto?raf-1? ba?l?kl? yaz? dizisi ba?l?yor.
?Tanr??adan Tanr?ya? ba?l?kl? ?al??mas?nda Makbule ?iriner ?nver, ?Kad?n erkek e?itli?inde yol alabilmek i?in ?retim ili?kilerinde k?kl? de?i?ikliklerin olmas?n?n yan? s?ra ?st yap? kurumlar?n?n bu konuda erkek egemenli?ini kutsay?c?, olumlay?c? tavr?n?n var olan ?retim bi?iminin devam?n? sa?layan en ?nemli g??? oldu?una dikkati ?ekerken, Zehra ?p?iro?lu da reklam ve ?yk?lere kilitli kad?nlar ve kad?n bedenini konu al?yor.
Bu say?ya ayr?ca B?lent ?amc?, Ay?ebengi, ?a?atay ?nam Karaca, Ferhat Uludere, Sevda ?etinkaya, Deniz ?zgenalp, Burcu Alkan, Ula? Ba?ar Gezgin, Kemal Elita?, Ebru Mo?o? ve Yasin Kay?rtar da yaz? ve ?al??malar?yla katk?da bulunuyorlar. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net