Bas?n ?zg?rl??? tehdit alt?nda

Almanya?da bas?n ?zg?rl???ne y?nelik sald?r?lar?n ard? arkas? kesilmiyor. Parlamento Federal Haberalma ?rg?t? (BND) Soru?turma Komisyonu?nun belgelerinden ?al?nt?? yapt?klar? gerek?esiyle 17 gazeteci hakk?nda Berlin Savc?l??? taraf?ndan soru?turma a??ld?


Almanya?da bas?n ?zg?rl???ne y?nelik sald?r?lar?n ard? arkas? kesilmiyor. Parlamento Federal Haberalma ?rg?t? (BND) Soru?turma Komisyonu?nun belgelerinden ?al?nt?? yapt?klar? gerek?esiyle 17 gazeteci hakk?nda Berlin Savc?l??? taraf?ndan soru?turma a??ld?.
?Devlet s?rr?n? a???a ??karma? gerek?esiyle a??lan soru?turmaya, gazetecilerin yay?nlanmas? yasak olan BND Soru?turma Komisyonu?nun raporlar?ndan al?nt? yapmalar? gerek?e g?sterildi. Haklar?nda soru?turma a??lanlar aras?nda d?rt S?ddeutsche Zeitung redakt?r? ve Der Spiegel Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni Stefan Aust da bulunuyor. Ayr?ca, haftal?k ?Die Zeit? ile g?nl?k ?Frankfurter Rundschau?, ?Tagesspiegel?, ?Berliner Zeitung?, ?Tageszeitung? ve ?Die Welt? gazetelerinin redakt?rleri hakk?nda da ayn? gerek?eyle soru?turma a??ld?.
Berlin Savc?l???, s?z konusu gazetelerin redakt?rlerine dava a??ld???n? do?rulad?.
BND Soru?turma Komisyonu Ba?kan? Siegfried Kauder (CDU), savc?l???n gazeteciler hakk?nda dava a?mas?na destek verdi.
DJV: Bas?n ?zg?rl???ne sald?r?
Alman Gazeteciler Birli?i Ba?kan? Michael Konken ise savc?l???n gazeteciler hakk?nda soru?turma a?mas?n? bas?n ?zg?rl???ne yap?lm?? b?y?k bir sald?r? olarak nitelendirdi. Bug?ne kadar gazetecilere y?nelik bu denli kitlesel dava a??lmad???n? s?yleyen Konken, gazetecilerin bilgi alma hakk?n?n g?vence alt?na al?nmas? gerekti?ini ifade etti.
Davan?n a??ld??? gazetelerin yay?n y?netmenleri de savc?l???n soru?turmas?na tepki g?sterdi.
Muhalefetten tepki
Sol Parti Federal Parlamento Ba?kanvekili Petra Pau, savc?l???n gazetecilere ?gizli bilgileri yay?nlad?klar? ihanet? ad? alt?nda soru?turma a?mas?na tepki g?stererek, ?Cicero dergisine yap?lan bask?nlardan sonra mahkemeler taraf?ndan verilen kararlarda bas?n ?zg?rl???ne destek verilmi?ti. Ancak ?imdi Federal Parlamento, al?nan bu kararlar?n hukuksal olarak g??lendirilmesi yerine fiili olarak zay?flamas?na yol a??yor. Son soru?turmalar ac?mas?z bir oyalama manevras?d?r? dedi.
Pau, BND Soru?turma Komisyonu?nun amac?n?n ?ter?rle m?cadele? ad? alt?nda yap?lanlar kapsam?nda halktan bir ?eylerin saklan?p saklanmad???n? ortaya ??karmak oldu?unu belirterek, ?Benim bildi?im kadar?yla saklan?yor? dedi.
Ye?iller ve FDP y?neticileri taraf?ndan yap?lan a??klamalarda da gazetecilere soru?turma a??lmas?n?n bas?n ?zg?rl???ne y?nelik bir sald?r? oldu?u ifade edildi. FDP, bir yasa de?i?ikli?i ile bas?n ?zg?rl???n?n g?vence alt?na al?nmas?n? talep etti. Koalisyon orta?? SPD?nin sessiz kalmas? ise dikkat ?ekti.
Cicero davas? tan?nmad?
Almanya?da bas?n ?zg?rl???ne y?nelik son zamanlarda en kapsaml? sald?r? Cicero adl? dergiye yap?lm??t?. Derginin, gizli istihbarat bilgilerinden al?nt?lar yaparak bir haber yapmas? ?zerine merkezi b?ro ve haberi yapan muhabirin evine bask?n d?zenlenmi?, e?yalara el konulmu?tu. Dergi taraf?ndan bask?nlar konusunda a??lan davada, gizli bilgilerin gazeteciler taraf?ndan yay?nlanmas?n?n su? te?kil etmedi?ine karar verilmi?ti.
B?ylece 17 gazeteciye kar?? soru?turma a?an savc?l???n, bu davada al?nan karar? g?z ?n?nde bulundurmad??? anla??l?yor. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net