EVRENSEL?den

 • Meclis?te yemin t?reni yap?ld?. DTP?lilerin yemin t?reninde kurallara uygun davranmas? ve bunun da ?tesinde DTP?li Ahmet T?rk, Aysel Tu?luk ve di?er baz? milletvekillerinin MHP Genel Ba?kan? Bah?eli?nin yan?na giderek tokala?mas?, d?nk? bir?ok gazetede ya man?etten g?r?lm??t? ya da birinci sayfalarda foto?rafl? olarak geni? yer bulmu?tu.


  Meclis?te yemin t?reni yap?ld?. DTP?lilerin yemin t?reninde kurallara uygun davranmas? ve bunun da ?tesinde DTP?li Ahmet T?rk, Aysel Tu?luk ve di?er baz? milletvekillerinin MHP Genel Ba?kan? Bah?eli?nin yan?na giderek tokala?mas?, d?nk? bir?ok gazetede ya man?etten g?r?lm??t? ya da birinci sayfalarda foto?rafl? olarak geni? yer bulmu?tu. ?rne?in H?rriyet, Ahmet T?rk??n Bah?eli ile tokala?t??? foto?raf? yerle?tirdi?i man?etine; ?Ba?lang?? g?zel oldu? ba?l???n? atm??, di?er gazeteler de ?Ba?lad??? gibi gitsin?, ?DTP?liler ?nyarg?lar? k?rd?? gibi ba?l?klar kullanm??lard?.
  DTP?lilerin temsilcisi olduklar? halka kar?? ?nyarg?l? yay?nlar?yla bilinen gazetelerin, DTP?lilerin rozetlerini yakalar?na tak?p takmad?klar?n? takip etmekten bir ad?m ?teye ge?erek, b?yle ba?l?klar atmas? elbette olumlu say?lmal?d?r. Medyan?n ?oven yay?nc?l???na kar??, halklar?n karde?li?ini esas alan bir yay?nc?l??? savunan Evrensel olarak biz de, K?rtlere kar?? ?nyarg?l? ba?l?klar?yla tan?d???m?z b?y?k holding gazetelerinin d?nk? ba?l?klar?ndan hareketle ?Ba?l??? gibi gitsin? dile?inde bulunabiliriz. Elbette onlar?n bundan sonraki tutumlar?n?n da takip?isi olaca??m?z? belirterek!..
  Bu iyi ba?lang?c?n nas?l seyredece?ini ?n?m?zdeki d?nemin baz? g?ndemleriyle daha net g?rmek m?mk?n olacak. ?rne?in Meclis ba?kanl??? se?imi ve ondan da ?nemlisi cumhurba?kanl??? se?imleri.
  Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n, T?rkiye?yi bask?n se?ime g?t?ren s?re?teki tutumlar?n?n arkas?nda olduklar?n? a??klamas?, ?Ba?bakan Erdo?an, se?imlerden sonra yapt??? konu?mada oldu?u gibi uzla?? yolunu mu se?ecek, yoksa G?l?? cumhurba?kan? aday? olarak m? g?sterecek? sorusunu, politika ve ?lke g?ndeminin ?nemli sorular?ndan biri haline getirdi. Askerden ve destek?ilerinden gelen bask?lar? hafifletmek i?in AKP listelerindeki Milli G?r???? isimleri 22 Temmuz?da ay?klayan Erdo?an, bu bask?dan tamamen kurtulmak aray???yla Abdullah G?l?? de cumhurba?kanl??? se?ene?inden ?ay?klayacak? m?, yoksa bir s?re ?nce yapt??? a??klaman?n arkas?nda durarak ?G?l??n iradesine sayg?l?y?m. Aday?m odur? mu diyecek?
  Ve as?l ?nemli olan da, T?rkiye?de rejim krizi haline getirilen bu sorunlardan daha ?nemli ba?ka sorunlar?n, do?rudan halk? ilgilendiren Meclis?in g?ndemine ne zaman ve nas?l gelece?i... ?rne?in bir s?redir tart???lan yeni Anayasa?n?n, demokratikle?me ba?ta olmak ?zere halk?n ihtiya? duydu?u d?zenlemeleri i?erip i?ermeyece?i...
  ?yi haftalar!..
  www.evrensel.net