06 Ağustos 2007 00:00

YA?ADIK?A

?a??m?z 21. y?zy?l ?a??. T?rkiye?deyiz. T?rkiye?nin de ?stanbul?unday?z. Bir camide binlerce insan m?ft?n?n denetiminde dua yap?yor. Eller bu kez g?ky?z?ne de?il topra?a d?nm?? durumda. ??nk? ya?mur duas? yap?l?yor

Paylaş

?a??m?z 21. y?zy?l ?a??. T?rkiye?deyiz. T?rkiye?nin de ?stanbul?unday?z. Bir camide binlerce insan m?ft?n?n denetiminde dua yap?yor. Eller bu kez g?ky?z?ne de?il topra?a d?nm?? durumda. ??nk? ya?mur duas? yap?l?yor.
Televizyonlar duaya kat?lanlarla r?portaj yap?yorlar. ?nsanlar?n baz?lar? duan?n i?e yarayaca??na y?rekten inanm??lar. Hatta yanlar?nda k???k ?ocuklar? da getirmi?ler. K???k ?ocuklar? getirmelerinin nedenini ise ?onlar?n g?nahs?z olmas?na ve bu y?zden dualar?n?n kabul olabilece?ine? ba?l?yorlar. Yani b?y?kler kendilerine g?venemiyorlar. Olur ya bir yerlerde belki g?nahlar i?lemi? olabilirler. ?ocuklar? da getirerek i?i sa?lama ba?lamak istiyorlar.
Yer ?stanbul. Tar?m kenti de?il ?stanbul. ?stenen ya?mur da zaten tar?msal etkinlikler i?in istenmiyor. Musluklar?n kurumamas? i?in isteniyor. ?nsanlar belli ki ?imdiye kadar hep y?nlendirilmi?ler, cemaatle?tirilmi?ler. Ama ?niversite mezunu bir devlet memuru olan M?ft??n?n bu i?e kalk??mas?na ne demeli? M?ft? Bey acaba ya?murun nas?l ya?d???n? bilmiyor mu?
Rahmetli babaannem ilkokul mezunu bile de?ildi, insanlar?n Ay?a ayak bast???n? s?yleyenlere ?ok k?zar, onlar? k?firlikle su?lard?. Tabii do?al olarak ya?murun, kar?n, dolunun ya?mas?n? bir do?a olay? olarak g?rmezdi. Depremleri de bir do?a olay? olarak g?rmezdi. Ona g?re d?nya sar? ?k?z?n boynuzlar? ?zerindeydi. Sineklerin ?k?z? huyland?rmas? sonucu ?k?z?n ba??n? sallamas?yla yerin sars?ld???n? san?rd?. Ya?mur, kar, dolu ise tanr?n?n i?iydi. Di?er yandan dedem cepheden cepheye ko?arken, o hem ana hem baba olmu?tu ?ocuklar?na. Bir yandan da ka?n?larla erzak ta??m??t? gerek duyulduk?a. Rahmetli torununun torununu g?rd?. ?ld???nde ne televizyon vard?, ne de cep telefonu. Ama inan?yorum ki ya?asayd? bug?n ya?murun da, depremin de bir do?a olay? oldu?una inan?rd?. ??nk? art?k bu do?a olaylar?n?n nas?l oldu?unu ilkokuldaki ?ocuklar bile bilmekteler.
Sahi, M?ft? Efendi ya?murun nas?l ya?d???n? bilmiyor mu? Tabii ki biliyor.
Bu duaya kat?lanlar?n da ?nemli bir k?sm? ya?murun nas?l olu?tu?unu biliyor. Ama ya tutarsa diye kat?l?yorlar. ??nk? i?in i?inde hem siyaset var, hem de koskoca M?ft?...
?nsanlar? bilimden, ak?ldan, mant?ktan uzakla?t?rman?n sonu?lar?n?n neler olabilece?ini d???nm?yor mu bu adamlar? Yaz?k de?il mi bu ?ocuklara? Bu insanlara yaz?k de?il mi? Toplumu beyniyle de?il, so?anc?kla hareket eder duruma getirmenin vicdan azab?n? nas?l ?ekecekler?
Bir yanda insanlar Sat?rn gezegeninin d???ndaki halkan?n bile s?rr?n? ??z?yorlar, di?er yanda ya?mur ya?mas? i?in m?ft? nezaretinde dua ediyorlar.
Sat?rn gezegeninin etraf?nda d?nen G halkas?n?n; gezegenin en uzak uydusu Mimas?tan etkilendi?i ortaya ??kt?. Di?er ?ekilde bu toz par?ac?klar?n?n ve b?y?kl??? birka? santimetreden birka? metreye kadar de?i?en buz par?alar?n?n da??lmas? gerekirdi. Bilim insanlar? ?imdi di?er k?s?mlar?n s?rr?n? da ??zmeye ?al???yorlar, ?stanbul?da ya?mur duas?na ??k?l?yor.
Nehirlerimiz zehirlenmi? durumda. G?n ge?miyor ki nehirlerimizde, g?llerimizde toplu bal?k ?l?mleri olmas?n. Yeralt? sular?m?z ve bir?ok kaynak sular?m?z kirletilmi? durumda. ?ehir suyu da??t?m sistemlerindeki kay?p ve ka?aklar y?zde 40?lar? buluyor. Kurakl???n gelece?inin 10 sene ?nce s?ylenmi? olmas?na kar??n karar vericiler hi?bir ?nlem almam??lar. Gelecek g?nler daha da k?t? olacak. En az?ndan yar?nlarda olabilecek s?k?nt?lar? azaltman?n yollar?n? ?imdiden bulmak gerekiyor. Akarsular?m?z? ve yeralt? sular?m?z? kirleten sanayi kurulu?lar?n?n bu zararlar?n?n ?nlenmesi gerekirken, milleti ya?mur duas? ile kand?r?yorlar. B?t?n bunlar yetmiyormu? gibi ?imdi akarsular? ve g?lleri de ?zelle?tirmek istiyorlar. ?lk s?rada da K?z?l?rmak var. Birileri her durumu paraya ?evirirken, halk ya?mur dualar?yla kand?r?l?yor. Acaba bu ?lkede insanlar?n alg?lama kodlar? m? de?i?ti?
Hadi ellerimizi a??p avu? i?lerini topra?a ?evirerek ?ocuklu?umuzdaki gibi ba??ral?m: ?Teknede hamur, tarlada ?amur, ver Allah??m ver; sicim gibi ya?mur!?
Enver ?at
ÖNCEKİ HABER

Engellilerden d?n???ml? ba?kanl?k modeli

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa