?Sendikal?s?n?z? dedi fabrikay? kapatt?

Sendikala?an i??ilere kar?? patronlar?n tahamm?ls?zl??? devam ediyor. Tuzla Deri Organize Sanayi B?lgesi?nde kurulu bulunan Derfakon Deri patronu, Deri-?? Sendikas??na ?ye olan i??ileri i?ten att?


Sendikala?an i??ilere kar?? patronlar?n tahamm?ls?zl??? devam ediyor. Tuzla Deri Organize Sanayi B?lgesi?nde kurulu bulunan Derfakon Deri patronu, Deri-?? Sendikas??na ?ye olan i??ileri i?ten att?. Sendikal? i??ilerle ?al??mayaca??n? belirten patron, fabrikay? kapatt???n? a??klad?. Fabrika ?n?nde direni?e ba?layan i??iler, sendikal? olarak ?al??makta kararl? olduklar?n? ifade ettiler.
Derfakon Deri?de 4 y?ld?r zam almadan ?al??an i??iler, zam istediklerinde ???inize gelirse ?al???n, i?inize gelmezse ?al??may?n? yan?t?n? al?nca sendikal? olmaya karar verdiler. 16?s? kadrolu 29 i??inin ?al??t??? fabrikada kadrolu i??iler, Deri-?? Tuzla ?ubesi?nde ?rg?tlendikten sonra ?al??ma Bakanl????na yetki ba?vurusunda bulundular. Ba?vurunun ard?ndan sendikadan haberdar olan patron, ilk olarak sendikal? olan i??ileri i?ten att?. Daha sonra ge?ici i??ileri de i?ten atan patron, fabrikay? kapatt???n? a??klad?. Bir haftad?r direni?te olan i??iler, sendikal? ?al??makta kararl?lar.
Sendikal? olana kadar
Patronlar?n?n sendikadan haberdar olduktan sonra sendikaya ?ye olan 16 i??iyi i?ten att???n? anlatan Hasan Co?ar, haftal?k 140 YTL ?cret ald?klar?n?, sigortalar?n?n ise asgari ?cret ?zerinden ?dendi?ini belirtti. Anne ve babas?yla kald???n? belirten Co?ar, babas?n?n ald??? emekli ayl??? ile evlerinin kiras?n? ?dediklerini, evin di?er masraflar?n? kar??lamak ve k???k karde?ini okutmak zorunda oldu?unu ifade etti. ?Daha iyi ?cret, sosyal haklar bizim de hakk?m?z? diye konu?an Co?ar, sendikal? ?al??makta kararl? olduklar?n? dile getirdi.
?Birlikte kazanaca??m?z? g?rd?k?
Direni??i i??ilerden ?lhami Ersoy, patronlar?ndan zam istediklerinde ?Zam isteyen ?al??mas?n? cevab?n? ald?klar?n? anlat?yor. ?stedikleri zaman avans dahi alamad?klar?n? belirten Ersoy, haklar?n? birlikte olmadan alamayacaklar?n? g?rd?klerini kaydetti. Patronun bir sezonda 200 bin deri satt???n? ifade eden Ersoy, ??stese ?ok daha fazlas?n? satar, ama i??iden kesti?i i?in gerek duymuyor? diye konu?tu. Patronun fabrikaya bile gelmedi?ini s?yleyen Ersoy, i?lerini m?d?r arac?l??? ile y?r?tt???n?, kendisinin keyif s?rd???n? belirtti. Yakla??k iki ay ?nce yetki ba?vurusunda bulunduklar?, buna ra?men h?l? yetki alamad?klar?ndan yak?nan Ersoy, yasalar?n yava? ilerlemesinin patronlar?n i?ine yarad???n? dile getirdi.
Destek bekliyorlar
Patronun as?l amac?n?n sendikas?z i??ilerle ?al??mak oldu?unu s?yleyen Levent ?i?ek ise ?K?rk sezonu a??ld?, sipari?leri var. Bizi y?ld?rmak i?in b?yle yap?yor? diye konu?tu. Patronun ?cretlerini dahi ?demedi?ini s?yleyen ?i?ek, kendilerinin de sendikal? olmakta kararl? oldu?unu vurgulad?. Sendikalar?n?n ve deri i??ilerinin kendilerine her t?rl? deste?i verdi?ini belirten ?i?ek, duyarl? olan herkesin deste?ine ihtiya?lar? oldu?unu ifade etti.
?te yandan hukuksuz bir ?ekilde i??ileri i?ten atan patron, jandarman?n deste?i ile fabrikadan mal ??kar?yor. ?nceki g?n fabrikadan mal ??karamayan patron, daha sonra jandarma ile fabrikaya gelerek fabrikadan mal ??kard?. ???iler, ge?ti?imiz hafta patron hakk?nda su? duyurusunda bulunmu?lard?, ancak bug?ne kadar herhangi bir i?lem yap?lmad?. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net