G?ND?N?M

 • 2007 milletvekili genel se?imi sonu?land?. T?m?yle antidemokratik se?im sistemiyle se?ilen milletvekilleri, cumartesi g?n? yemin ederek ?g?rev?lerine ba?lad?lar


  2007 milletvekili genel se?imi sonu?land?. T?m?yle antidemokratik se?im sistemiyle se?ilen milletvekilleri, cumartesi g?n? yemin ederek ?g?rev?lerine ba?lad?lar. Y?zde 10 se?im baraj? nedeniyle halk?n ?nemli bir b?l?m?n?n iradelerinin Meclis?te temsili engellendi. Baraj engeli nedeniyle baz? partiler, adaylar?n? di?er partilerin listelerinden g?sterdiler (DSP, CHP i?birli?i), baz?lar? ise ba??ms?z adaylarla baraj engelini a?maya ?al??t?lar. (DTP vd.)
  Se?im s?recinde insanlar?m?z?n ya?ama, e?itim, sa?l?k, sosyal g?venlik, bar?nma, beslenme haklar? ile i?sizlik ve yoksulluk tart???lmad?.
  Sistem partileri etnik kimlikler, inan?lar ?zerinden kutupla?ma yaratarak IMF?ci, i?birlik?i y?zlerini gizlemeye ?al??t?lar. AKP ise bir yandan ma?dur rol? oynad?, ?te yandan sahte demokrat g?r?nt?ler ve b?t?e kaynaklar?ndan ald??? trilyonlar? kullan?p halka ia?e da??tarak bir kez daha halk?m?z? aldatmay? ba?ard?.
  As?l g?ndem olan emek?ilerin ya?am ko?ullar? ve i??i s?n?f?n?n m?cadelesi ise Cumhurba?kanl??? se?imi tart??malar? ile gizlenmeye ?al???lsa da art?k g?rmezden gelinemiyor.
  ??nk? i??iler, ?retim g??lerini kendileri i?in kullanmaya karar verdiler.
  Petrol-?? Sendikas??n?n deste?iyle 5 aydan fazlad?r direnen Sanovel i??ilerinin; t?kanan toplus?zle?meler nedeniyle grev a?amas?na gelen Hava-?? Sendikas??n?n THY?de, Haber-?? Sendikas??n?n Telekom i?yerlerinde ve Harb-?? Sendikas??n?n askeri i?yerlerinde s?ren direni?leri, ?lkenin ger?ek g?ndemini olu?turuyor.
  Sa?l?kl? bir ?evrede ya?ama hakk?n? sermaye gruplar?n?n ??karlar? u?runa yok sayan, halk?n ?ncelikli ihtiya?lar?n?n kar??lanmas? yerine b?y?k patronlar?n k?r hesaplar?na uygun i?ler yapan merkezi ve yerel y?netimlerin uygulamalar? sonucu ortaya ??kan sorunlar da g?ndemin ?n s?ralar?nda yerini almaya ba?l?yor. Mevsimlik tar?m i??ilerinin sorunlar? da dikkat ?ekici.
  Yeni rant alanlar? yaratma ama?l? kentsel d?n???m projeleri sonucu evsiz kalma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalan emek?iler, bar?nma haklar? i?in ?rg?tlenmeye ba?lad?lar. (?rne?in ?zmir Kadifekale.)
  Ankara?da, ?stanbul?da ve di?er bir?ok b?y?k kentte susuzluk tehlikesi kendini g?sterdi. Ankara?da kentin su sorununu ??zecek projeleri erteleyerek k?pr?l? kav?aklar yap?m?n? ?ne alan belediye, yaratt??? susuzlu?a ??z?m olarak Ankaral?lar? birka? ay ba?ka kentlerdeki akrabalar?n?n yan?nda kalmaya ?a??r?yor; ?stanbul?da ise susuzlu?a ??z?m olarak ya?mur dualar? ?neriliyor, ?zmir?de Efem?ukuru?nda alt?n ??kartmak isteyen ?irketin ??kar? u?runa, Devlet Su ??leri kente su sa?layacak olan ?aml? Baraj??n?n yap?m?ndan vazge?ti.
  DS??nin tavr? ?zerine ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi do?ru bir hareketle ?aml? Baraj??n? kendisi yapma karar? ald?. Bir s?re sonra su hizmetleri de ?zelle?tirildi?inde, belediyeler bu hizmetleri de yapamayacaklar.
  Yeni AKP y?netimi b?lgesel asgari ?cret, k?dem tazminat?n?n kald?r?lmas?, Kamu Y?netimi Reformu?nun(!) tamamlanmas?, sa?l?kta y?k?m, Sosyal G?venlik Reformu(!) gibi sald?r?lar? s?rd?recek.
  ?zellikle enerji, temiz su kaynaklar? ve besin kaynaklar?n? ele ge?irme ama?l? Geni? Ortado?u Projesi ile ABD ve ?lkemizdeki i?birlik?i y?netimler, emek?i halk?m?z?n ya?am haklar?na sald?rmaya, insan?m?z? ve do?am?z? katletmeye yeminlidirler. ?nsan ve do?a katliam?n? durdurabilecek g?? ise yaln?zca i??ilerin, emek?ilerin birle?mi? ?retici g?c?d?r.
  G??l? bir ?ekilde emek, bar?? ve demokrasi cephesinin olu?turulmas?, bug?n t?m ezilenlerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, demokratlar?n ve ?zellikle de emek ?rg?tlerinin ertelenemez sorumlulu?udur. Bu sorumluluktan hi?bir gerek?e ile ka??n?lamaz.
  Politikaya i??iler m?dahale etmezler ve kendilerini patronlar?n insaf?na terk ederlerse, neler ya?anabilece?i konusunda san?r?z yeterince k?t? ?rnek vard?r.
  Y?llar ?nce halk ozan? ?hsani?nin;
  ?Sar? bal?n ar?s?n? ve kendi ?z kar?s?n? satar gibi bu memleketi satanlar?? diye tarif etti?i kesimlere kar?? ?lkemizi, do?am?z?, insan?m?z? savunmaya ve korumaya mecburuz.
  O halde ?Durmak yok. M?cadeleye devam!?
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net