Kelebek operasyonunda 19 ki?i g?zalt?na al?nd?

Mu?la?n?n Fethiye il?esinde ?ihalelere fesat kar??t?r?p haks?z kazan? elde ettikleri? iddias?yla g?zalt?na al?nan ve aralar?nda ?l?deniz Belediyesinin baz? ihale komisyonu ?yelerinin de bulundu?u 18 ki?i adliyeye sevk edildi.


Mu?la?n?n Fethiye il?esinde ?ihalelere fesat kar??t?r?p haks?z kazan? elde ettikleri? iddias?yla g?zalt?na al?nan ve aralar?nda ?l?deniz Belediyesinin baz? ihale komisyonu ?yelerinin de bulundu?u 18 ki?i adliyeye sevk edildi.
Mu?la ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri 1 A?ustosta Fethiye, ?l?deniz, Ortaca, Dalyan ve Alanya belediyesince yap?lan baz? ihalelere fesat kar??t?rd???, r??vet verip ihale ?artnamesini erken ald???, baz? b?rokratlarla temasa ge?ip, ?l?deniz Belediyesince yapt?r?lan baz? i?lere ?denek ??kard??? ve bu ?dene?in ba?ka firmaya gitmemesi i?in belediye yetkilileriyle anla?t???, ?e?itli yollarla ba?ka firmalar?n ihaleye girmesinin ?n?ne ge?ip ihalelerdeki rekabet ortam?n? engelledi?i ve bu yolla kamu maliyesini zarara u?ratt??? iddias?yla m?teahhit A.A?n?n Fethiye?deki ofisine, i? yapt??? yerlere ve ihaleleri d?zenleyen belediyelere ?Kelebek? adl? e? zamanl? operasyon d?zenledi.
Operasyonda, aralar?nda ?l?deniz Belediyesi ihale komisyonu ?yelerinin de oldu?u 19 ki?i g?zalt?na al?nd?. Jandarma ekipleri, daha sonra olayla ilgili biri Denizli?den 2 ki?iyi daha g?zalt?na ald?. Zanl?lardan, 3?? jandarmaya verdikleri ifadenin ard?ndan serbest b?rak?l?rken, 18 zanl? d?n adli makamlara sevk edildi. ?te yandan yetkililer, Ankara?da kurulu in?aat firmas?n?n sahibi A.A?n?n ise halen arand???n? kaydettiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net