G?l??meler aras?nda i?kence

Meclis?e y?r?mek isterken g?zalt?na al?nan Evrim Y?cel 2 g?nl?k g?zalt? s?recinde ya?ad?klar?n? anlatt?


Ankara?da 16 Temmuz g?n? Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi taraf?ndan Meclis?e yap?lacak y?r?y???n engellenmesi s?ras?nda g?zalt?na al?nan Gazi ?niversitesi ??rencisi, 22 ya??ndaki Evrim Y?cel, iki g?nl?k g?zalt? boyunca s?ren i?kenceyi t?m ??plakl???yla anlatt?.
Evrim Y?cel, s?zlerine espriyle kar???k polisin, ?Cesaretiniz varsa gelin? mar??n? s?ylerken kendilerine sald?rd???n? anlatarak ba?lad?. Polislerin kendilerine vurmak i?in adeta yar??t???n? s?yledi. ?En son iki arkada? yerde kald?k. Bir anda ?zerimize sald?rd?lar. ?Kaltaklar, fahi?eler, size g?sterece?iz? gibi laflar g?zalt? s?resince eksik olmad?. Polis koridorundan ge?irildim, her yerden tekme geliyordu, sa?lardan s?r?kl?yorlar. Elleri kelep?elenmi? erkek arkada?lar? g?zalt? arac?n?n yan?na yat?rm??lar, beni de arabaya g?t?rmek yerine onlar?n ?zerine att?lar. Arkada?lar kan i?indeydi. O an baya?? korkmu?tum, deh?ete kap?ld?m, ?Bunlar ne yap?yor? dedim? diye anlatt? ilk ya?ad??? ?oku.
?Kelep?e 5 dolar?
Y?cel, ara?ta, elleri kelep?e y?z?nden mosmor olan bir arkada??n?n ?Sakat kalaca??m, sorumlusu siz olursunuz? diye ba??rd???n? dile getirerek, ?Kelep?eleri ??kartmalar?n? istedik, ?Anahtar?m?z yok? dediler. ?O zaman kesin plastik kelep?eyi? dedik. O an adam?n verdi?i tepki insana ne kadar de?er verdiklerini g?steriyordu: ?Kesemem, o kelep?e 5 dolar?.?
Y?cel, TEM binas?na s??mad?klar? i?in kar??daki Cinayet B?ro Amirli?i?ne g?t?r?ld?klerini belirtti. Bu sefer de arama yapmak i?in daya??n ba?lad???n? s?yledi: ????l?klar geliyordu. ??nsanl?k onuru, i?kenceyi yenecek? diye sloganlar. Polislerin k?f?rleri, ba??rt?lar?... Kelep?eden dolay? ellerim ?i?meye ba?lad?. ??kar?lmas?n? isteyince; polislerden biri kelep?eyi bast?rd?, ??ok mu ac?yor? dedi, surat?nda zevk alan bir g?l?msemeyle. Ac? ?ekmemizden, ?ok b?y?k bir zevk al?yorlard?. Beni odada de?il arkada?lar?m?n ve erkek polislerin, sivil polislerin, amirlerin ortas?nda arad?lar. Yere d??t???m anda yan yat?rd?lar, biri belime oturdu. ??rp?nmaya ba?lay?nca bacaklar?m? b?k?yor, ?Senin etini ezerim, kemiklerini k?rar?m, seni ?ld?r?r?m? diye ba??r?yorlard?. Onursuz ?ekilde aramaya kar?? ??k?nca, daha ?ok d?v?yorlar. Sivil polislerden ikisi bacaklar?mdan tutup yerde s?r?klediler. Arama sonras? ayakkab?lar?ma var?ncaya kadar her ?eyim parampar?a oldu.?
?O ???l??? unutamam?
Birbirlerine yap?lan i?kenceyi saniye saniye izlemi?ler. Arkada?lar?n?n ???l?klar?, slogan sesleriyle uyanm??lar. En ?ok, Trabzon?daki lin?te de yaralanan Nurg?l Acar?? d?vm??ler. ?Nurg?l??n ilk ba?ta slogan sesleri geliyordu. Sonra bize seslendi; ?Arkada?lar bana i?kence yap?yorlar? diye. O g?r?nt?y?, ???l?klar?, Nurg?l??n o s?zlerini hi? unutmayaca??m? diye anlatt? Y?cel.
Sonra ?evik kuvvet polisleri, nezarethanelerin ?n?nde birikmi?ler; ?Sloganlar?m?zla dalga ge?iyor, g?ya taklidimizi yap?p alay ediyorlar. Biri cebinden para ??kartt?, ikinci h?credeki arkada?lara; ?Sizin fiyat?n?z ne kadar, param yeter mi acaba? dedi. O kadar ahlaks?zlard? ki. Bayan polisler de kahkahalarla g?l?yor. Nas?l e?itilmi?ler, nas?l bu hale gelmi?ler, ?a??r?yorsunuz. Suratlar?ndaki g?l?msemeyi g?rmeliydin.?
Y?cel?in anlatt???na g?re, tuvalet ihtiya?lar? keyfi ?ekilde kar??lanm?yor; a?l?k grevindeyken su ve ?eker, ancak ikinci g?n ??len verilmi?. Mehter Mar?? e?li?inde Adli T?p?a g?t?r?lm??ler. Yolda hep yaralar?n?n ?zerine basm??lar, yeni morluklar olu?mamas? i?in...
???kence, ekmek param?
?kinci g?n ise ?Yeni yasada polise verilen yetkilerde var? diyerek zorla parmak izi ve resim alma i?lemlerine ba?lad?klar?ndan bahsetti: ?Odan?n kap?s?n? kapat?yorlar ve her giden yar?m saatten evvel gelmiyordu. ??lemleri, ?Bak?n i?te bunlara b?yle davran?l?r, bunlardan daha ?ok ??kacak kar??n?za? diyerek yeni ?eviklere yapt?rd?lar. ?Vay be, bunlar?n k?zlar? da ?ok g?zel, yaz?k ediyorlar kendilerine? deyip g?l???yorlard?. Anlam?yorsun. Bunlar daha yeni mezun olmu?, 21-22 ya??ndalar...?
Bu i?lem s?ras?nda, bir polisin bir aya??n?n ?zerine bast???n?, di?er aya??n? havaya kald?rd?klar?n?, sa?lar?ndan ?ekerek ba??n? arkada tuttuklar?n? anlatan Y?cel, ?O arada yumruklamalar, ?imdiklemeler, t?rnaklar?n? ge?irmeler, parmaklar?m? k?rarcas?na b?kmeler... Bir yandan da ??unun parmaklar? ?ok g?zel? diye tacizler. O hallerini g?r?nce i?reniyorsun. O kadar deh?etle sald?rm??lar ki ba??na ne gelece?ini de bilmiyorsun? diyor.
Y?cel, parmaklar?n? a?may?nca bir polisin kendisine ?Evime ekmek g?t?rmek, ?olu?umu ?ocu?umu doyurmak zorunday?m. Benim i?im bu. ?zin vermezsen ben i?imden olurum. Neden sana i?kence yapmam?za izin veriyorsun ki? diyerek, i?kence yapt?klar?n? da kabul etti?ine i?aret etti.
?Top gibi oynad?lar?
Y?cel, k?sa boylu ve zay?f bir kad?n arkada?lar?n?n ise parmak izi al?n?rken polisin kuca??na oturtuldu?unu, tecav?z etmekle tehdit edildi?ini anlat?yor. Bir ba?ka arkada?lar? geri d?nmeyince de merakland?klar?n?, geri geldi?inde tek bir odada, saatlerce i?kence g?rd???n? anlatt???n? s?yl?yor. Ba?ka bir arkada?lar?n? aramak i?in ise bir h?creye gaz bombas? att?klar?n? anlat?yor.
Y?cel, ya?ad?klar?n?, ?Ger?ekten de polise yeni yetkiler veren yasa, bu eylemde a??k bir ?ekilde g?r?ld?. Herkesin bas?n a??klamas? yapt??? bir yer, daha ?nce Meclis?e y?r?nm??, sorun yok. Tamamen keyfi ?ekilde. ?st?ne dayak yedik, bir de biz su?lu bulunduk, ellerimiz ba?l? polise mukavemet etmi?iz. ?ocuk g?rse g?ler? s?zleriyle de?erlendiriyor.
?Nas?l dayanabildin? merak?m?z?, Y?cel ??yle gideriyor:
?O an ac?y? d???nm?yorsun. Mesela ?evremde on tane polis var, dayak yiyorum ve ben yan?mda dayak yiyen arkada?? izliyorum, ne ya?ad???n? g?r?yorum. Onun yedi?i daya??n ayn?s?n? ben de yiyorum ama arkada??m? merak ediyorum. Tabi adliyede o kadar a?r?m?za ra?men birbirimize g?rd???m?ze o kadar sevindik ki onun mutlulu?u, sevinci de ba?ka hi?bir ?eyde yok.? (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net