Gebze Cezaevi?nden merhaba!

Biraz ?nce havaland?rma kap?m?z kapat?ld?. Art?k sabah?n yedisinde havaland?rmaya ad?m atabilece?iz ancak. Tek tek y?ld?zlar belirmeye ba?lad?.


Biraz ?nce havaland?rma kap?m?z kapat?ld?. Art?k sabah?n yedisinde havaland?rmaya ad?m atabilece?iz ancak. Tek tek y?ld?zlar belirmeye ba?lad?. G?ne?in son ???klar? par?al? bulutlara vurunca, ?yle g?zel oluyor ki g?ky?z?...
2006 21 Eyl?l??nden bug?ne bir y?la yak?nd?r Gebze Cezaevi?nde tutsak bulunmaktay?m. Sebahat Tuncel?i z?lg?tlarla u?urlad???m?z cezaevi... ?zg?rl?k m?cadelesine emek vermi? kimler yok ki?! Ben de Tekstil-Sen Sendikas??n?n Genel Ba?kan? olarak burada bulunmaktay?m.
Yarg?n?n ba??ms?z olmad???, Anayasa Mahkemesi?nin MGK direktiflerince hareket etti?i, ?etelerin, i?kencecilerin b?y?k bir b?l?m?n?n korundu?u, tutuksuz yarg?land??? bu ko?ullarda cezaevlerine bizleri doldurmaya devam ediyorlar.
Sendikam?z?n, sendikalar?n, k?lt?r kurumlar?n?n, gazetelerin bas?lmas?n?n talimat?n? veren, en son G?ndem gazetesinin kapat?lmas? karar?n? alan yarg? mensuplar?n?n ad?n?n seks skandallar?nda ve uyu?turucu ?eteleriyle ??kt??? ?u g?nlerde, tutuklanmam?z?n hi?bir maddi ger?e?e dayanmad???-dayand?r?lamad???, ba??ms?z olmayan yarg?n?n siyasi kararlar? nedeniyle al?nd??? g?r?lmelidir.
Benim ?ahs?mda veya tek tek kurum y?neticilerinin ?ahs?nda yarg?lanan, hedef haline getirilen sosyalist fikirlerimiz ve kurumlar?m?zd?r. ?rne?in; milyonlarca k?lece ?al??t?r?lan tekstil i??ileri i?in sendikam?z?n do?ru bir adres haline gelmeye ba?lam?? olmas? tehlikesi sermaye s?n?flar?n? tahamm?ls?zle?tirmektedir.
S?z, ?rg?tlenme ve eylem alanlar?n?n iyice daralt?ld???, bizim gibi siyasi nedenlerle yarg?lananlar?n say?s?n?n her g?n artt??? ko?ullarda bu alanlar?n daha da daralaca?? ve s?ran?n m?cadeleci, muhalif herkesi kapsayaca?? bilinmelidir. Bunun i?in 7 A?ustos g?n? Be?ikta? A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?lecek duru?mam?za ilginizi, duyarl?l???n?z? ve kat?lman?z? bekliyorum-bekliyoruz. D?rt duvar aras?ndan ?zg?rl??e, bulu?maya? ?al??malar?n?zda ba?ar?lar. Sevgiyle kal?n.
Tekstil-Sen Sendikas? Genel Ba?kan? Ay?e Yumli Yeter
www.evrensel.net