Birle?mek ve m?dahale etmek zorunday?z!

???i s?n?f?n?n sendika b?rokrasisinin de gayretleriyle nas?l pasifle?tirilmi? oldu?u g?z ?n?ne al?nd???nda; bug?n sendikal m?cadelenin (s?n?f m?cadelesi) bu durumdan kurtulmas? i?in ?stanbul ?ubeler Platformu, ?stanbul Sendikalar Birli?i, T?rk-?? Toplu ?? S?zle?meleri Koordinasyon Kurulu gibi kurul ve platformlar?n canland?r?lmas?, ge?mi? deneyimler ve eylemlilikler g?z ?n?ne al?nd???nda acil bir ihtiya?t?r.


???i s?n?f?n?n sendika b?rokrasisinin de gayretleriyle nas?l pasifle?tirilmi? oldu?u g?z ?n?ne al?nd???nda; bug?n sendikal m?cadelenin (s?n?f m?cadelesi) bu durumdan kurtulmas? i?in ?stanbul ?ubeler Platformu, ?stanbul Sendikalar Birli?i, T?rk-?? Toplu ?? S?zle?meleri Koordinasyon Kurulu gibi kurul ve platformlar?n canland?r?lmas?, ge?mi? deneyimler ve eylemlilikler g?z ?n?ne al?nd???nda acil bir ihtiya?t?r.
?ncelikle; ?zelde T?rk Harb-?? sendikam?za ?ye 27 bin i??imizi ilgilendiren toplu i? s?zle?melerinin yakla??k 110 g?nd?r s?rmesine kar??n, sendika y?netiminin bug?ne kadar hi? tan?k olmad???m?z bir ?ekilde i??ilerin T?S m?zakerelerinden uzak tutuldu?una tan?k olmaktay?z. Genelde ise T?rk-???in, 320 bin i??i ad?na apar topar, sanki olacaklar? biliyormu? gibi 140 YTL seyyanen olmak ?zere ?crette anla??p, esnek maddeleri ??z?lmeden T?S?lerden ?ekilmesi ?ok manidard?r.
Ge?mi?te ?stanbul?da ?ubelerin ortaya koydu?u tutumla sald?r? yasalar?na kar?? ciddi eylemleri hayata ge?irdi?ini hepimiz bilmekteyiz. ?stanbul Sendikalar Birli?i gibi platformlar?n canland?r?lmas? i?in olup bitenleri bir f?rsat saymal?y?z. Aksi takdirde uzla?mac? sendikac?lar?n en b?y?k dertleri varsa yoksa ?diyalog?, ?uzla?ma? masa ba??nda s?zle?me imzalamakt?r. Son zamanlardaki tutumlar?na bakarsak bunu ?ok iyi g?rebiliriz.
G?zel laflarla, dilek ve temennilerle ge?irilecek zaman yoktur. Bir an ?nce duyarl? i?i arkada?lar?n ve s?n?ftan yana sendikac?lar?n gidi?ata m?dahale ederek h?k?metin ve i?verenlerin a??k bir ?ekilde sald?rd??? ?? i?kolundaki i??ileri birle?tirerek ve g?ndeme m?dahale ederek il il birlikte eylemler ger?ekle?tirmeliyiz. E?er ortak davran?l?rsa AKP H?k?meti?nin se?imden ald??? deste?e g?venerek Hava-???e dayatmalar? ?nlenebilir ve Hava-?? Sendikas??n?n 2007 T?S?lerini kazan?mla bitirmesi sa?lanabilir. Unutmayal?m Hava-??, Harb-?? ve Haber-???in kazan?m? t?m s?n?f?n kazan?m? olacakt?r.
G?nlerdir televizyonlarda ?? sendikan?n 2007 y?l? toplu i? s?zle?meleriyle ilgili haber aray?p durmaktay?m, ancak Evrensel gazetesinden ba?ka sorunu kendi sorunu olarak g?ren ve bu temelde haber yapan bir gazete ya da TV kanal? g?remedim. Buradan sendika genel merkezlerine ve ?ubelerine de seslenmek istiyorum, zor g?nlerimizde bizlerin sorunlar?n? kamuoyuna yans?tan, toplumun di?er kesimlerini biz i??ilere k??k?rtmadan haber yapan bu gazeteye sahip ??kmal?d?rlar. Aksi halde bu gazeteyi de kaybederiz ve kamuoyunu do?ru bi?imde bilgilendiremezsiniz. En az?ndan T?S s?resince her temsilcili?e, her ?ube y?neticisine ve ?ubeye bu gazetenin girmesi sa?lanmal?d?r. Buradan biz i??iler i?in olaylar? takip eden ve bizlere ula?t?ran t?m Evrensel gazetesi ?al??anlar?na te?ekk?r ederim. Sizlerin sayesinde ta Kayseri?den olaylar? takip edebiliyoruz. S?z?m? burada bitirirken ?unu s?ylemek istiyorum: ???i uyuma, i?in, ekme?in ve ?zg?rl???n i?in birle?!.. ??verenlerin, sermayenin kar??s?na birer birer ??k?p k?r?lmak, yenilmek yerine i??iler ve ?z ?rg?tleri sendikalar, sermaye cephesinden gelen sald?r?ya kar?? g??lerini birle?tirmek zorundad?r.
T. Harb-?? Sendikas? ?yesi bir i??i (KAYSER?)
www.evrensel.net