WP: Bush?un Ankara?daki ana m?ttefiki askerlerdi

Washington Post gazetesi, Bush y?netiminin generallerin m?dahalesine kar?? koyma konusunda ba?ar?s?z oldu?u ve ?imdi, uzun d?nemdir Washington?un Ankara?daki ana m?ttefiki olan askerleri k??lalar?na geri g?nderen se?imin getirdi?i de?i?imler ile u?ra?mak zorunda oldu?unu yazd?


Washington Post gazetesi, Bush y?netiminin generallerin m?dahalesine kar?? koyma konusunda ba?ar?s?z oldu?u ve ?imdi, uzun d?nemdir Washington?un Ankara?daki ana m?ttefiki olan askerleri k??lalar?na geri g?nderen se?imin getirdi?i de?i?imler ile u?ra?mak zorunda oldu?unu yazd?. Yaz?da, Amerikal? siyaset?ilere Ankara modelini desteklemeleri ?a?r?s?nda bulunuldu.
T?rkiye-Pakistan kar??la?t?rmas?
Jim Hoagland imzal? yaz?da, siyasi Ba?kan aday? Barack Obama?n?n El Kaide?nin lider kadrosunu ele ge?irmek i?in askeri m?dahalede bulunmay? vaadetti?i ve asker k?kenli M??erref?in y?netti?i Pakistan ile son se?im ile askerin k??las?na geri g?nderildi?i T?rkiye kar??la?t?r?ld?. Pakistan??n asker k?kenli Devlet Ba?kan??n?n d?nya sahnesinde ?ok h?zl? ve b?y?k bir yetenek ile dans etti?i ve bu dans?n onun ?lmekte olan bir sanat? icra etti?ini unutturdu?u savunulan yaz?da, ?M??errefin sanat?, sosyal bir ?slami k?r?lma i?inde yumu?ak bir askeri diktat?rl?kt?r. O d?nyan?n en tehlikeli ?lkesinde olabildi?i kadar h?zl?, yetenekli, yapabildi?i kadar?yla dans etmekte? denildi.T?rkiye?de Komutanlar?n kendilerini milli kurumlar ve politikan?n nihai koruyucusu ve hakemi olarak g?rd??? kaydedilen yaz?da ??yle denildi: ?Pakistan?dan farkl? olarak, T?rkler, g?c?n tekrar ?slami k?kenli Adalet ve Kalk?nma Partili Ba?bakan Erdo?an?a ge?ti?i 22 Temmuz?daki se?imde, kendi Generallerine ters bir cevap verircesine bar??a h?kmetti. Onlar bunu, 27 Nisan?da askerler taraf?ndan yay?nlanan uyar?ya kar??n yapt?. Fakat Bush y?netimi generallerin m?dahalesine kar?? koyma konusunda ba?ar?s?z oldu ve ?imdi, uzun d?nemdir Washington?un Ankara?daki ana m?ttefiki olan askerleri k??lalar?na geri g?nderen se?iminin getirdi?i de?i?imler ile u?ra?mak zorunda.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net