Su kaynaklar?n?n korunmas?na ?nem verilmedi

TEMA Vakf? Rize ?ube Ba?kan? Nevzat ?zer, su kaynaklar?n?n s?rd?r?lebilir bi?imde planlanmas?, geli?tirilmesi ya da y?netilmesinin ekonomik ve ?evresel bir yakla??mla ele al?nmas? gerekti?ini s?yledi.


TEMA Vakf? Rize ?ube Ba?kan? Nevzat ?zer, su kaynaklar?n?n s?rd?r?lebilir bi?imde planlanmas?, geli?tirilmesi ya da y?netilmesinin ekonomik ve ?evresel bir yakla??mla ele al?nmas? gerekti?ini s?yledi.
?zer, T?rkiye?de h?zl? ya?anan sosyal ve ekonomik geli?menin, su gereksiniminde ?ok ciddi art??lara neden oldu?unu, bunun sonucu olarak acil ??z?mlerin uygulanmas?n?n g?ndeme geldi?ini belirtti. Son n?fus say?m? sonu?lar?na g?re T?rkiye?de y?zde 1.2 olan y?ll?k genel n?fus art?? oran?n?n, kentsel alanlarda y?zde 6.5 oldu?unu ifade eden ?zer, ?H?zl? n?fus art??? beraberinde sosyoekonomik de?i?imi, bu da ki?i ba??na g?nl?k su t?ketiminin art???n? getirmektedir. ?lkenin su gereksinimini art?ran bir di?er unsur da hem artan i? t?ketime, hem de artan ihra? pazarlar?na g?da maddesi temin etmek i?in gerekli olacak sulama suyunun temin edilmesidir? dedi. ?zer, yak?n ge?mi?e kadar su kaynaklar?n?n korunmas? ve geli?tirilmesine gereken ?nemin verilmedi?ini belerterek, ?G?n?m?zde ise suyun biyolojik ?evrim i?in gerekli bir unsur oldu?u ger?e?i kabul edilmi?tir. Su kaynaklar?n?n ?retildi?i da?l?k ve yukar? havzalar?n sorunlar?, ciddi manada ele al?nmal?d?r? diye konu?tu.
Do?u Karadeniz 3. s?rada
T?rkiye?de, Do?u Karadeniz havzas?n?n y?ll?k ortalama ak?? potansiyeli ile F?rat ve Dicle havzalar?ndan sonra ???nc? s?rada oldu?una dikkati ?eken ?zer, ?unlar? kaydetti: ??lkemizdeki n?fus art??? g?z ?n?ne al?nd???nda, 2010 y?l?nda ki?i ba??na d??ecek su miktar?n?n y?ll?k 2 bin 750 metrek?p olaca?? tahmin edilmektedir. Ayn? d?nemde ki?i ba??na d??ecek kullan?labilir su miktar? ise bin 300 metrek?p olacakt?r. Bu ger?ek g?z ?n?nde bulundurularak acil bir ?ekilde Do?u Karadeniz havzas?n?n koruma ve kullanma dengesi g?zetilerek bir eylem plan? haz?rlanmal?d?r. Mevcut kaynaklar?n k?sa, orta ve uzun vadede korunmas? ve kullan?lmas? politikalar? olu?turulmal?d?r. ??me suyunda tesisle?me i?in ?al??malar yap?lmal?, halk bilgilendirilmelidir.?
www.evrensel.net