07 Ağustos 2007 00:00

GER?E??N G?Z?YLE

Bir dinlence ay?d?r A?ustos. ?te yandan da insanl?k tarihinin b?y?k ac?lar?n? ta??r ba?r?nda.

Paylaş

Bir dinlence ay?d?r A?ustos. ?te yandan da insanl?k tarihinin b?y?k ac?lar?n? ta??r ba?r?nda. 2. D?nya Sava??n?n kara lekelerinden biri olarak tarihe ge?en Auschwitz kamp?ndaki toplu k?y?m 1944 y?l? A?ustos ay? ba?lar?na rastlar. 400 bin dolay?nda insan birka? g?n i?inde gaz odalar?nda ?ld?r?l?r. Bu tarihten bir y?l sonra ise bu kez 6 A?ustos?ta Hiro?ima ?? g?n sonra da Nagazaki bir insanl?k dram? ile kar?? kar??ya kal?r. ?lk kez denenen atom bombas? ?oluk, ?ocuk erkek kad?n ayr?m? g?zetmeksizin y?z binlerce ki?inin ?l?m?ne neden olur. Sa? kalanlar da ?ansl? say?lamaz. Radyasyonun etkisi her iki kentte de ku?aklar boyu s?recek hastal?k ve sakatl?klara yol a?acak, kentlerin do?as?n? ve bitki ?rt?s?n? bozacakt?r. Sava??n sona ermesine haftalar kala Japonya kentlerine at?lan atom bombas?n?n, Amerika ve Avrupa?da yank?lar? b?y?k oldu. Amerika bas?n?nda destek yaz?lar?na kar??l?k ba?kanl?k ve h?k?metine y?neltilen sert ele?tiriler de yer ald?. Ele?tirilerin dozu y?kselince general MacArthur 19 Eyl?l 1945 de i?gal kuvvetleri komutan? s?fat?yla bu t?r haberin yay?nlanmas?n? yasaklad?. Sans?r, Hiro?ima ve Nagazaki kurbanlar?na ili?kin her t?r haber ve g?r?nt?y? i?eriyor, hatta t?bbi ara?t?rma haberlerinin yay?nlanmas?na bile izin vermiyordu.
Hiro?ima ve Nagazaki insanl?k utanc?n?n 62?nci y?ld?n?m?. Uluslararas? anmalar d?n ba?lad?. Hiro?ima?da yine sava? lanetlendi, bar?? kutsand?. Bana gelince her y?l oldu?u gibi medyam?zdaki gazeteleri, televizyonlar? yine g?z alt?nda tutaca??m. Gezegenin insan eliyle yok olma s?recine getirildi?i bir d?nemde, n?kleer at?k depolar? haline sokulan yoksul ?lkelere ili?kin haberler g?ndemde olacak m?? Petrol t?r? ??kar ama?l? sava?larda Ortado?u?ya arma?an! edilen misket bombalar? ve kara may?nlar?ndan ?len ve sakat kalanlar?n faturas? ne zaman ger?ek su?lulara kesilecek? Silah ?reticisi ve sat?c?s? vars?l ?lkeler, ?irin sermaye sahipleri olarak daha ne kadar sunulacak gazete sayfalar?nda ve televizyon ekranlar?nda?
Saf?a da olsa merak i?te...
Globalle?iyormu? medyam?z. Holding gazetelerinden biri veriyordu bu mu?tuyu. Hemen t?m?n?n birer yabanc? orta?? oluyor art?k. Bir yandan bunu d???n?yor bir yandan TBMM?deki yemin t?reni izlenimlerini okumaya ?al???yorum gazete ve televizyon yay?nlar?ndan. Sabahat Tuncel?in sa??n?n f?n? b?y?k bas?n?m?z? me?gul ediyor. H?rriyet gazetesinin ciddiyetsizli?i ?a??rtm?yor bizi. DTP?lilerin her ad?m?, her davran???, konu?malar? titiz bir bi?imde g?zleniyor, yorumlan?yor. Anla??lan o ki yak?nda olay? magazin tad?nda sunmak ?zere paparazi takacaklar pe?lerine. A??k arayacaklar, devlet kat?na muhbirlik i?in. Sonra da demokrasiden s?z edecekler, h?r bas?ndan, etikten.. Hadi can?m siz de...
not: ??u Bizim Medya? ad?n? dostum usta gazeteci Nail G?reli?den ?d?n? ald?m.
Turgay Olcayto
ÖNCEKİ HABER

H?rriyet?in okur temsilcisi me?gul

SONRAKİ HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa