07 Ağustos 2007 00:00

?ehrin ortas?nda kumdan heykeller

Masallar ?ehri ?stanbul, ger?ek?st? ve ?zel bir etkinli?e ev sahipli?i yap?yor. 2 Temmuz?da kap?lar?n? halka a?an ?stanbul Uluslararas? Kumdan Heykeller Sergisi, kimi zaman ?stanbul?un simgele?mi? yap?lar?nda gezintiye ??kar?yor, kimi zaman da mitolojik hikayelerle ba? ba?a b?rak?yor.

Paylaş

Masallar ?ehri ?stanbul, ger?ek?st? ve ?zel bir etkinli?e ev sahipli?i yap?yor. 2 Temmuz?da kap?lar?n? halka a?an ?stanbul Uluslararas? Kumdan Heykeller Sergisi, kimi zaman ?stanbul?un simgele?mi? yap?lar?nda gezintiye ??kar?yor, kimi zaman da mitolojik hikayelerle ba? ba?a b?rak?yor. Kozyata?? Carrefour?da ger?ekle?en sergide b?y?l? bir d?nyaya yolculuk yap?yorsunuz.
Kumdan Heykeller Sergisi?nin kap?s?ndan girdi?inizde sizi Masalc? Heykeli kar??lay?p ba?l?yor anlatmaya: ?Bu Hezarfen Ahmet ?elebi, Galata Kulesi?nden u?arak ?sk?dar?a gelmi?. Bu da Fatih Sultan Mehmet, gemilerini karadan y?r?t?p ?stanbul?u fethediyor. Bu da Osmanl? ?mparatorlu?u?nun sembol? Harem. Kapal??ar??, M?s?r ?ar??s?, Dolmabah?e Saray?, Bo?azi?i, Rumeli Hisar?, Sultanahmet Camii, Kanuni Sultan S?leyman ve H?rrem Sultan, Lale Devri, bu da K?rler ?lkesi?nin kar??s?na kurulan kentin heykeli...?
M? 8-7. y?zy?llar K?ta Yunanistan??ndan Anadolu k?y?lar?na g??en Yunanl?lar?n yo?un koloniler kurma giri?imlerine sahne olmu?tu. Bu efsaneye g?re Yunanistan?da ya?ayan Magaral? g??menler, yeni bir ?ehir kurmak istemektedir. Yeni ?ehirlerini nerede kuracaklar?n? kararla?t?rmak i?in geleneklere uyarak Delphi?deki Apollon Tap?na?? kahinine ba?vururlar. Kahin onlara ??yle der: ?Gidin yeni ?ehrinizi K?rler ?lkesi?nin kar??s?nda kurun.? Bu k?rler ?lkesi neresidir, bu konuda bilgi vermez. Epeyce uzun s?ren bir yolculuktan sonra, ?stanbul?un g?n?m?zdeki Sarayburnu k?y?lar?na var?rlar. Hepsi de buras?n?n g?zelli?i kar??s?nda b?y?lenir. Derken Anadolu Yakas??ndaki Kalkhedon (Kad?k?y) ?ehrini g?r?rler. Buras? yirmi y?l ?nce yine Magaral?lar taraf?ndan kurulmu?tur. Yeni gelen g??menlerin ?nderi Byzas ??yle der: ?K?rler ?lkesi ad? verilen yer, ?u kar?? k?y?daki ?ehir olmal? mutlaka. B?ylesine g?zel bir yer dururken kar?? k?y?da ?ehir kuranlara ba?ka ne denir?? Temelleri Sarayburnu k?y?lar?nda at?lan kente, kurucusu Byzas?tan dolay? ?Bysaz Kenti? anlam?na gelen ?Byzantion? ad? verilir.
Her g?n daha ?ok ilgi ?eken ve kullan?lan malzemeler dolay?s?yla efemera (k?sa ?m?rl?) sanatlar aras?nda yer alan kum heykel sanat?, Eski M?s?rl?lara kadar dayanan bir ge?mi?e sahiptir. O d?nemde piramitlerin in?aas?ndan ?nce kumdan maketlerinin yap?ld??? biliniyor. Kum heykelcili?i, yaln?zca nehir kumu ve suyla ?zel bir teknik kullan?larak yap?lan ve sanat??lar?n bu konudaki s?ra d??? beceleri ile birle?en ?zg?n bir sanat olarak g?n?m?zde de devam ediyor.
?lki ge?en sene Antalya?da d?zenlenen ve halk?m?z?n yo?un ilgisini ?eken Kumdan Heykeller Sergisi?nin bu sene 2010 Avrupa K?lt?r Ba?kenti se?ilen ?stanbul?da yap?lmas? ayr? bir ?nem ta??yor. ?? imparatorlu?a ba?kentlik yapm??, ?? dine ev sahipli?i yapan ?stanbul?un tarihi ve mimari ba? yap?tlar?n?n heykelleri zengin bir konu yelpazesiyle 30 Eyl?l?e kadar saat 10.00/24.00 saatleri aras?nda ziyarete a??k olacak. G?rsel bir ??len ya?atan sergide ziyaret?iler, heykelleri izlemenin yan? s?ra ?ocuklar ve yeti?kinlere y?nelik at?lye ?al??malar?na kat?larak heykeller hakk?nda uygulamal? bilgi alma ?ans?ndan da faydalanabilecekler. (?stanbul/EVRENSEL)
Bilgi i?in: www.kumdanmasallar.com
Ankara?ya kum heykel festivali geliyor

Ankara Ticaret Odas? (ATO) ?? ay boyunca s?recek 1?inci Uluslararas? Kum Heykel Festivali?ne haz?rlan?yor. ATO Ba?kan? Sinan Ayg?n, Ankara?da ilk kez d?zenlenecek olan festival hakk?nda d?n bas?n toplant?s? d?zenledi. Ayg?n, etkinli?in ?? ay s?rmesini planlad?klar?n? belirtti. 20 yabanc? ve 15 yerli sanat??n?n a?ustos ay?n?n sonuna kadar ?al??arak, kum heykelleri tamamlayaca??n? kaydeden Ayg?n, kumdan bir ?ehir yaratacaklar?n? s?yledi. Heykelleri 10 bin metrekarelik bir alanda, 10 bin metrek?p kum kullanarak yapacaklar?n? dile getiren Ayg?n, heykellerin b?y?kl?kleriyle de g?z dolduraca??n? ifade etti. Kumdan ?ehrin temas?, d?nya medeniyetleri ve mitolojik efsaneler olacak. Ankara?n?n simge yap?lar?ndan An?tkabir, Ankara Kalesi ve Kocatepe Camisi?nin de kumdan heykelleri yap?lacak. Ayg?n, bu festivalden sonra kas?m, aral?k ve ocak ay?nda ?Buzdan ?ehir? yapmay? d???nd?klerini duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)
Haluk Candan
ÖNCEKİ HABER

G?ZLEMEV

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa