K?l olan bedenler unutulmad?

D?nya tarihinde atom bombas?n?n sava? y?k?m? amac?yla kullan?ld??? tek ?lke olan Japonya?n?n Hiro?ima kenti, g?kten ilk kez inen dev cehennemin 62. y?ld?n?m?n? halen hayatta kalabilenlerle birlikte d?n sabah and?.


D?nya tarihinde atom bombas?n?n sava? y?k?m? amac?yla kullan?ld??? tek ?lke olan Japonya?n?n Hiro?ima kenti, g?kten ilk kez inen dev cehennemin 62. y?ld?n?m?n? halen hayatta kalabilenlerle birlikte d?n sabah and?.
ABD?nin att??? atom bombas?n?n ilk feci darbesi olan saatte (08.15), 800 km?lik f?rt?na, k?r edici ve eritici n?kleer ?????n ard?ndan y?llarca s?ren radyasyon kal?nt?s?ndan ?len 250 bin insan d?n sabah, Hiro?ima?n?n Bar?? An?t? Park??nda bir araya gelen onbinlerce insan ve b?y?k sald?r?dan h?l? hayatta kalanlarla birlikte an?ld?.
ABD?nin atom bombas? sald?r?s?ndan sakat kalarak kurtulmay? ba?aran binlerce insan, yery?z?nden atom bombas?n?n ebediyen silinmesini isterken, t?rende ABD?ye ?fke ?n plandayd?. T?rende, d?nyadan kat?l?mlarla birlikte 40 bin ki?i yer ald?.
?ABD, atom bombalar? do?urmaya devam ediyor?
T?rende ABD?ye olan tepki bizzat Hiro?ima Belediye Ba?kan? Tadato?i Akiba taraf?ndan dile getirildi.
Ana Japon adas? Hon?u?nun g?neybat?s?ndaki deltada deniz kenar?nda kurulu Hiro?ima?n?n Belediye Ba?kan? Akiba konu?mas?nda; ?ABD, n?kleer silah program?n? oldu?u gibi muhafaza ediyor ve geli?tirmeye devam ediyor? ifadelerini kulland?.
?Atom bombas?ndan sa? kalanlar, ?Biz de ?lmeliydik o anda? diyerek bomban?n b?rakt??? korkun? art yaralar? anlatt?lar? diyen Akiba, ?bomban?n tam d??t??? yerde granit bina ta?lar?na yaln?z leke olarak i?leyen ve eriyen insan bedenlerinin, bomban?n d??t??? s?f?r noktas?ndan uzaklarda olanlar? daha derin ?ekilde yaralad???n?? da anlatt?.
1000 g?vencin g?klere sal?n?rken Akiba, ?ABD, atom bombalar? do?urmaya devam ediyor? dedi ve, ?ABD?nin k?hne, korkun?, yanl?? siyasetlerine kar?? atom bombas?n?n devletler hukukunda tamamen yasaklanmas? sa?lanmal?d?r. Japonya, tamamen bar???? anayasas?n? bu yolda koruyacakt?r? ifadelerini de kulland?.
Abe?den gaf ?zr?
Bu arada Japonya Ba?bakan? ?inzo Abe ise ?nceki g?n, h?k?metindeki eski Savunma Bakan? Fumio Kyuma?n?n, ?Hiro?ima ve Nagazaki?ye at?lan atom bombalar?, ?kinci D?nya Sava???n? ebediyen bitirmi?tir? manas?ndaki bombalar? hakl? g?steren s?z? i?in hem ulusundan hem d?nyadan ?z?r diledi. Abe, ?kinci D?nya Sava???ndan sonra do?mu? ilk Japon ba?bakan?. (DI? HABERLER)
Y?zy?l?n ter?r sald?r?s?!

ABD?nin Hiro?ima ve ard?ndan Nagazaki?ye tam 62 y?l ?nce att??? atom bombalar?, en az 360 bin ki?inin ?l?m?ne yol a?t?.
Y?zy?l?n ter?r sald?r?s?n?n ilk saniyelerinde 140 bin ki?i hayat?n? kaybetti. Yay?lan radyasyon y?z?nden sonraki d?nemde ?lenlerin say?s? 220 bini a?t?. Hiro?ima?n?n y?zde 60??nda ta? ?st?nde ta? kalmad?.
Bilim adamlar?na g?re bomban?n etkileri halen s?r?yor. Zira yak?n zamanda 5 bin 221 bin insan daha, Hiro?ima bombas?n?n etkilerinden ?l?m listesine eklendi.
?kinci D?nya Sava???n?n sonlar?nda, ABD Ba?kan? Harry Truman??n emriyle Hiro?ima?ya at?lan bombaya ?K???k ?ocuk? ad? verilmi?ti. ?? g?n sonra ise ??i?man Adam? adl? ikinci atom bombas? Nagazaki kentine at?lm??t?. Bu sald?r?lardan alt? g?n sonra Japonya, kay?ts?z-?arts?z ABD?ye teslim oldu. ?G?ne??in O?lu? Japon ?mparatoru Hirohito, Missouri z?rhl?s?n?n g?vertesinde, Amerikal? Gereral Douglas MacArthur?un huzurunda ?teslimiyet? anla?mas?n? imzalam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net