????den ortak tatbikat

?anghay ??birli?i ?rg?t??n?n (???), Rusya ve ?in?in liderli?inde bug?n askeri tatbikata ba?layaca?? bildirildi.


?anghay ??birli?i ?rg?t??n?n (???), Rusya ve ?in?in liderli?inde bug?n askeri tatbikata ba?layaca?? bildirildi.
?ngiliz ?The Times? gazetesinin haberine g?re bug?n ba?layacak olan ?Bar?? G?revi 2007? adl? tatbikat, ?ABD?ye net mesaj? ve ?bu ?lke g?d?m?ndeki NATO faaliyetlerine rakip olabilecek nitelikte? yorumlar?na neden oldu. S?z konusu tatbikat, ????nin ge?en seneki savunma bakanlar? d?zeyinde yap?lan zirvesinde kararla?t?r?lm??t?.
Rusya?n?n orta kesimlerinde ve Kazakistan??n kuzeyindeki ?elyabinsk b?lgesinde ?ter?rle m?cadele? ama?l? oldu?u ifade edilen tatbikata, 6 bin 500 asker ile 500 muharip ara? kat?laca??n? ifade eden Times, bug?n ba?layacak tatbikata ??? ?yesi t?m ?lkelerin kat?laca??n? da vurgulad?.
??? ?yesi ?in, Rusya, Kazakistan, K?rg?zistan, Tacikistan ve ?zbekistan liderleri de gelecek hafta K?rg?zistan?da bir araya gelecekler. Toplant?ya, T?rkmenistan da ilk defa kat?lacak. Zirvede ?ran, Mo?olistan, Hindistan ve Pakistan ise ?g?zlemci? stat?s?nde yer alacak.
Denge unsuru
?lk olarak Rusya ve ?in hava kuvvetlerinin ortak tatbikatlar?yla ba?layacak olan bir haftal?k tatbikata per?embeden itibaren Tacikistan, K?rg?zistan ?zbekistan ve Kazakistan da kat?lacak. Times, ?2001?de uyu?turucu ve silah ticareti ile m?cadele amac?yla kurulan ?rg?t, son d?nemde Moskova ve ?in taraf?ndan artan ?ekilde ABD?nin a??rl???na kar?? bir denge unsuru olarak g?r?l?yor? diye yazd?.
Rusya Silahl? Kuvvetleri Yard?mc? Komutan? Korgeneral Vladimir Moltenskoi, tatbikat?n kat?l?m bak?m?ndan ?bir ilk olma ?zelli?i? ta??d???na dikkat ?ekerek, ???? tarihinde ilk defa, ?rg?t?n t?m ?yeleri ortak askeri bir tatbikata kat?l?yor? diye konu?tu.
CSTO?nun ?a?r?s?
Di?er yandan ?ngiliz gazetenin haberinde, ?Moskova?n?n inisiyatifinde olan Kolektif G?venlik Anla?mas? ?rg?t??n?n (CSTO), ??? ?yeleriyle ortak tatbikat ?a?r?s?nda bulundu?u? da ifade edildi.
??? ?yesi ?lkelerin yan? s?ra Ermenistan ve Beyaz Rusya?y? da kapsayan CSTO ad?na a??klamada bulunan Nikolai Bordyuzha, ?kurumun, ??? ile ortak hareket etmesinin ?art oldu?unu? ifade ederek ?B?lge g?venli?i i?in ??? ile birlikte hareket etmeliyiz? dedi.
Bordyuzha ayr?ca, ?CSTO ?yesi ?lkelerin, kendilerine kar?? olas? bir sald?r?ya kar?? askeri kapasitelerini y?kseltmeleri gerekti?ini? de vurgulad?. (DI? HABERLER)
?ran, sava? u?a??n? tan?tt?

?ran, tamamen kendi ?retimi olan F-5 tipi sava? u?a??n?n tan?t?m?n? s?rpriz bir t?renle yapt?. Resmi IRNA ajans?n?n haberine g?re ?Azarake?? ad? verilen u?ak, Savunma Bakan? General Mustafa Muhammed Najar ve di?er askeri yetkililerin kat?ld??? t?rende, ?sfahan kenti ?zerinde deneme u?u?u yapt?.
Haberde, b?lge valisi Murtaza Bahtiyari?nin ?ABD?nin b?lgedeki m?ttefiklerine silah satt??? bir d?nemde, ?lkemizin uzmanlar? ?ran??n askeri alanda kendine yeterlili?ini sa?lamak i?in g?nl?k ilerlemeler kaydetmektedir? dedi?i belirtildi.
?ran, Eyl?l 2006?da Amerikan sava? u?a?? F-5?e benzer bir u?ak geli?tirdi?ini a??klam??t?. Tahran, Amerikan F-18 modeli ?zerinden bir ba?ka sava? u?a?? da geli?tirmi?ti. ABD ise ge?en hafta, ?ran tehdidine kar??l?k Suudi Arabistan?a 20, ?srail?e 30 ve M?s?r?a 13 milyar dolarl?k askeri yard?m yap?laca??n? a??klam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net