Fotoğraf: Evrensel

Irak Ba?bakan? g?zden ??kar?l?yor mu?

Irak?ta, h?k?metindeki 6 S?nni bakan?n istifas?yla sars?lan Ba?bakan Nuri El Maliki?ye, T?rkiye ziyareti arifesinde bir darbe de Beyaz Saray?dan geldi.


Irak?ta, h?k?metindeki 6 S?nni bakan?n istifas?yla sars?lan Ba?bakan Nuri El Maliki?ye, T?rkiye ziyareti arifesinde bir darbe de Beyaz Saray?dan geldi. ABD?nin, Ba?bakan Yard?mc?s? da dahil 5 bakan?n istifa kararlar?n? kabul etmeyen Maliki?ye ?g?venmedi?i? iddia edildi.
Irak?ta yay?nlanan Az-Zaman gazetesinin haberinde, ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Irak?taki h?k?met sorununu ??zmek i?in devreye girerek Cumhurba?kan? Celal Talabani ile g?r??t??? ve bu g?r??mede Bush?un, Talabani?ye ?Maliki?nin performans? zay?f. Ba?bakan, Irak?taki siyasi s?rece y?nelik destek mesajlar?m? anlam?yor? dedi?i iddia edildi.
Irak meclisindeki en b?y?k S?nni grup olan Uyum Cephesi ?yesi bakanlar ge?en hafta istifa etmi?ti. Uyum Cephesi?nden bir yetkili, Maliki?nin geri ?evirmesine ra?men bakanlar?n istifa konusunda ?srarc? olacaklar?n? s?ylemi?ti.
Yo?un ABD bask?s?
ABD destekli Az-Zaman gazetesi, ?Talabani?den Maliki?ye: Bush?un mesajlar?n? yanl?? anl?yorsun? ba?l???yla verdi?i haberde ayr?ca, Maliki?nin, 6 bakan?n istifalar?n? kabul etmemesinin nedeni olarak ?ABD bask?s?? g?sterildi.
Gazetenin ?yak?n kaynaklara? dayand?rd??? haberde ayr?ca, Irak??n eski ba?bakan? ?yad Allavi?nin de h?k?meti zor durumda b?rakmak i?in baz? bakanlara g?rev b?rakmalar? konusunda bask? yapt??? iddia edildi. Gazete, eski CIA ajan? ?yad Allavi?nin, Ba?bakan Maliki?nin yerinde g?z? oldu?unu ima etti?ini de ileri s?rd?.
Bu arada Bush?un Talabani ile g?r??mesi, di?er baz? haber kaynaklar? taraf?ndan da do?rulan?rken ABD Ba?kan??n?n, Maliki?ye y?nelik s?zleri konusunda ise Ba?dat ile Washington?dan bir a??klama gelmedi. Bush?un, Ba?dat?taki kriz konusunda, Kuzey Irak K?rt Y?netimi Ba?kan? Mesut Barzani?yi de telefonla arad??? ifade edildi.
B?lgedeki K?rt televizyonlar?, Bush?un Talabani ile g?r??mesinde ABD ile Irak?taki liderlerin ortak ?al??mas?n?n gerekti?ini ve ?lkedeki t?m halk kesimlerini temsil edece?i ulusal birlik h?k?met kurulmas?n?n ?nemli oldu?unu s?yledi?i belirtilirken, Mesut Barzani?ye ise ?Irak??n ?ok zor bir s?re?ten ge?ti?ini belirterek K?rt liderden ?lkenin siyasi s?recine aktif kat?l?mlar?n?n devam etmesini istedi?i? ??renildi.
Gates?in tehdidi
Di?er yandan ABD Savunma Bakan? Robert Gates, Irak?ta meclisin eyl?l ortas?na kadar ulusal uzla?may? sa?lamak i?in gereken bir dizi kanunu onaylamamas? halinde, ABD?nin Irak?taki stratejisini g?zden ge?irmesi gerekti?ini s?yleyerek, ?st? kapal? tehditte bulundu.
Gates, NBC News televizyon kanal?na verdi?i m?lakatta, Irak?taki ulusal uzla?ma ?abalar?n?n ?hayal k?r?c?? oldu?unu belirtti ve Irakl? yetkilileri, ?Irak h?k?metine bar?? yolunda ilerlemesi i?in her g?n verilen ek s?re Amerikan kan?yla sat?n al?n?yor? dedi.
Irak meclisinden ulusal uzla?ma i?in gereken d?zenlemelerin ge?memesi halinde Amerikan stratejisinin g?zden ge?irilmesinin gerekli olup olmad???n?n sorulmas? ?zerine de Robert Gates, ??Bunu yapmam?z gerekli san?yorum, evet. Bu Ba?dat?taki ABD B?y?kel?isi Ryan Crocker ile Irak?taki Amerikan kuvvetlerinin komutan? Orgeneral David Petraeus?un ?abalar?n?n amac??? yan?t?n? verdi.
B?y?kel?i Crocker ile komutan Petraeus?un, eyl?l ortas?na kadar, Irak?ta konu?land?r?lan asker say?s?n?n 2007 ba??ndan beri art??? ve tavsiyeleriyle ilgili bir rapor haz?rlamalar? bekleniyor. (DI? HABERLER)
Irak, haftaya yine kanl? ba?lad?

Irak, yeni haftaya sald?r? haberleriyle ba?lad?. T?rkmenlerin yo?un olarak ya?ad??? Telafer?de d?zenlenen intihar sald?r?s?nda en az 40 ki?i ?ld?.
Ba?kent Ba?dat?ta ise yola yerle?tirilen bomban?n patlamas? sonucu 9 sivil ya?am?n? yitirdi.
?lkede ayr?ca 5 Amerikan i?gal askeri de Irakl? direni??ilerin d?zenledi?i sald?r?lar sonucu ya?am?n? yitirdi.
Polis, Telafer?de sald?rgan?n bomba y?kl? bir kamyonu ?iilerin ya?ad??? bir mahallede havaya u?urdu?unu belirtti.
Sald?r?n?n ard?ndan, ba?kent Ba?dat??n 420 kilometre kuzeybat?s?na d??en Telafer?de soka?a ??kma yasa?? ilan edildi. Ba?dat?taki sald?r?da da ?ii Irakl?lar hedef al?nd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net