Kurakl?k enflasyon riski yarat?yor

Merkez Bankas?, s?cakl?k ve kurakl???n enflasyon riski yaratt??? uyar?s? yapt?.


Merkez Bankas?, s?cakl?k ve kurakl???n enflasyon riski yaratt??? uyar?s? yapt?. Banka, ?Mevsim normallerinin ?zerinde seyreden hava s?cakl?klar? ve sulama s?k?nt?s?ndan kaynaklanan verimlilik kay?plar?, ?n?m?zdeki d?nemde g?da fiyatlar?na ili?kin ?nemli bir risk unsurudur? a??klamas?nda bulundu.
Merkez Bankas?, Temmuz ay? fiyat geli?melerine ili?kin de?erlendirmesini a??klad?.
Hizmet grubu fiyatlar?n?n y?ll?k art?? h?z?ndaki yava?laman?n belirginle?mesi ve dayan?kl? t?ketim mallar? fiyatlar?n?n gerileme e?iliminin h?zlanmas?n?n, g??l? parasal s?k?la?t?rman?n gecikmeli etkilerinin belirginle?ti?ine i?aret etti?i belirtilen a??klamada, ???lenmemi? g?da ?r?nleri ve enerji fiyatlar?na ili?kin riskler ?nemini korumakla birlikte ?n?m?zdeki d?nemde enflasyonun ana e?iliminin a?a?? y?nl? olmaya devam edece?i tahmin edilmektedir? denildi.
Y?ll?k enflasyonda son d?rt ayl?k d?nemdeki gerilemenin 4 puana ula?t???n?n alt? ?izilen a??klamada, ?ekirdek enflasyondaki gerileme e?iliminin temmuz ay?nda g??lenerek devam etti?i ifade edildi.
Temmuz ay?nda mal grubu fiyatlar?n?n y?zde 1.17 oran?nda azald???, hizmet grubu fiyatlar?n?n y?zde 0.48 oran?nda artt??? belirtilen a??klamada, y?ll?k enflasyonun hizmet grubunda y?zde 10.18?e, mal grubunda y?zde 5.71?e geriledi?i ifade edildi. Temmuz ay?nda hizmet fiyat art?? h?z?ndaki yava?laman?n belirginle?ti?i, kiralar y?zde 1.43 ile ge?mi? y?llar?n ayn? ay?na g?re daha d???k bir oranda artt??? ve kiralar?n y?ll?k enflasyonunun bir ?nceki aya k?yasla 0.9 puan d??t??? anlat?ld?.
Petrol? YTL dengeledi
Lokanta-oteller ve ula?t?rma hizmetlerinde de y?ll?k enflasyonun temmuz ay?nda geriledi?i kaydedilen a??klamada, y?l?n ilk yedi ayl?k b?l?m?nde hizmetler grubundaki y?ll?k enflasyonun 2 puan azald??? kaydedildi.
Petrol fiyatlar?ndaki art??lara ra?men, YTL?nin g??l? seyrini korumas?n?n etkisiyle temmuz ay?nda akaryak?t fiyatlar?n?n d???? g?sterdi?i vurgulanan a??klamada, enerji grubu fiyatlar?n?n y?zde 0.11 oran?nda geriledi?i belirtildi. Enerji ve i?lenmemi? g?da ?r?nleri d???nda kalan mallar incelendi?inde, dayan?kl? mal grubu fiyatlar?nda devam eden d???? ile giyim ve ayakkab? fiyatlar?ndaki azal???n ?n plana ??kt???na i?aret edilen a??klamada, i?lenmi? g?da ?r?nleri fiyatlar?n?n ise y?zde 0.80 oran?nda artt??? an?msat?ld?.
T?rk Telekom?un temmuz ay?n?n ikinci yar?s?nda ?ehir i?i telefon g?r??me ?creti tarifelerinde indirime gitmesinin t?ketici fiyatlar?n? k?smen olumlu etkiledi?i kaydedilen a??klamada, ?Yeni g?r??me tarifesinin uygulamaya ba?lanma tarihi g?z ?n?ne al?nd???nda, telefon g?r??me ?cretlerindeki indirimin t?ketici enflasyonu ?zerindeki olumlu etkisinin daha ?ok a?ustos ay?nda g?zlenmesi beklenmektedir? denildi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net