07 Ağustos 2007 00:00

?emzi Denizer an?ld?

Genel Maden ???ileri Sendikas? (GM?S) Genel Ba?kan? ve T?rk-?? Genel Sekreteri iken 6 A?ustos 1999 tarihinde evinin ?n?nde u?rad??? silahl? sald?r?da katledilen Sendikac? ?emsi Denizer, ?l?m?n?n 8. y?l?nda ?e?itli t?renlerle an?ld?.

Paylaş

Genel Maden ???ileri Sendikas? (GM?S) Genel Ba?kan? ve T?rk-?? Genel Sekreteri iken 6 A?ustos 1999 tarihinde evinin ?n?nde u?rad??? silahl? sald?r?da katledilen Sendikac? ?emsi Denizer, ?l?m?n?n 8. y?l?nda ?e?itli t?renlerle an?ld?.
Denizer?in ba?kanl??? d?neminde maden i??ileri 1990 y?l?nda ?B?y?k Madenci Grevini? ve 150 bine yak?n ki?inin kat?ld??? 4-8 Ocak 1991 Zonguldak-Ankara Y?r?y????n? yapm??t?. Denizer, ilk olarak katledildi?i evinin ?n?nde an?ld?.
Burada konu?ma yapan GM?S Genel Ba?kan Yard?mc?s? Rahmi Yaman, Denizer?in yakt??? sendikac?l?k me?alesini ta??d?klar?n? ve bundan b?yle de Denizer?in verdi?i demokrasi m?cadelesinin ?????nda yol almaya devam edeceklerini s?yledi. Yaman, ?Denizer?i sendikac?lar, maden i??ileri hi?bir zaman unutmad? ve asla unutmayacak? dedi.
?8 y?lda GM?S de T?rk-?? de kaybetti?
Sendikan?n ?emsi Denizer Salonu?nda d?zenlenen etkinlikte konu?an GM?S Genel Ba?kan? Ramazan Denizer ise ?Genel Ba?kan?m?z ?emsi Denizer, 6 A?ustos 1999 tarihinde gece yar?s? evinin ?n?ne kurulan pusuda katledildi. Katil, ayn? g?n emniyet g??lerine teslim oldu. Cinayeti, 40 milyon liral?k alaca??n? vermedi?i i?in kendisinin i?ledi?ini s?yledi. Olay?n tek tan??? ise katilin yak?n arkada??yd?. Katil, 25 y?l ceza ald? ve halen cezaevinde yat?yor? diye konu?tu.
?emsi Denizer?in ya?am? boyunca ?rnek bir sendikac? oldu?unu, i??i s?n?f?na hi? ihanet etmedi?ini belirten Denizer, ?Denizer?i tan?yan ve ?lkemizin o d?nemde nas?l bir s?reci ya?ad???n? bilenlerin hi?biri, katilin 40 milyon hikayesine inanmad?. Karde?i olarak onu ?ok yak?ndan tan?yan birisiyim, bu cinayetin ba?ka s?rlar? oldu?una inan?yorum? dedi.
?emzi Denizer?in ?ld?r?ld??? g?n sendikan?n 6. Ola?an Genel Kurul?unun oldu?unu s?yleyen Denizer, o d?nem kar??s?na bir aday ??kmad???n? ve 3 ay sonra yap?lacak T?rk-?? kongresi i?in isminin genel ba?kan olarak ge?ti?ini hat?rlatt?. Denizer, bu 8 y?ll?k s?re i?inde hem maden i??ilerinin hem de T?rk-???in neler kaybetti?inin a??k oldu?unu ifade etti. (Zonguldak/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Bin Umut eme?in sesi olsun

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa