Bin Umut eme?in sesi olsun

Tuzla tersane i??ileri, Meclis?e giren Bin Umut Adaylar?n?n sorunlar?n?n ??z?m? i?in ?al??mas?n? istediler.


Tuzla tersane i??ileri, Meclis?e giren Bin Umut Adaylar?n?n sorunlar?n?n ??z?m? i?in ?al??mas?n? istediler. Bin Umut Aday? Ufuk Uras??n se?im ?al??malar?na kat?lan bir?ok tersane i??isi, ?imdi Bin Umut Adaylar?n?n Meclis k?rs?s?nden seslerini duyurmas?n? ve sorunlar?na ??z?m bulmas?n? istiyorlar.
??lerinden biri olarak g?rd?ler
Oyunu Ufuk Uras?a veren ve se?im ?al??malar?na kat?lan ?smail Korkmaz, ?Oy vermemin ve ?al??malara kat?lmam?n tek sebebi, bizden biri olarak g?rmem ve sorunlar?m?z?n ??z?m?ne yard?mc? olaca??na inanmamd?r? diye konu?tu. ?al??t??? tersanede ve ak?amlar? da mahallesinde se?im ?al??malar?na kat?ld???n? anlatan Korkmaz, Uras??n kendileriyle g?r??t???n?, taleplerini kendisine de ilettiklerini belirtti. Tersane i??ilerinden, sorunlar?n?n ??z?m? i?in Uras?a oy vermelerini istedi?ini anlatan Korkmaz, ?Bug?ne kadar kimse Meclis?te tersane i??ilerinin sesi olmad?. Bu yap?l?rsa sesimiz daha ?ok duyulur, ?zellikle tersanelerdeki ?al??ma ?artlar?n?n ??z?lmesini istiyoruz? diye konu?tu.
Rahat rahat ?al??mak istiyorlar
???imizden biri olarak g?rd?m ve Uras?a oy verdim? diye s?ze ba?layan ?aban Ba?, ?imdi de Uras??n Meclis?te sesleri olmas?n? istedi?ini ifade etti.
?Sigortalar?m?z ?denmiyor, paralar?m?z? alam?yoruz, i? g?venli?imiz yok? diyen Ba?, bu sorunlar?n ??z?m? i?in Bin Umut Adaylar?n?n ?al??mas? gerekti?ini dile getirdi. Bug?ne kadar seslerini duyurmak i?in ?e?itli eylemler yapt?klar?n?, seslerini belirli kesimlere duyurabildiklerini belirten Ba?, daha rahat ve huzurlu bir ortamda ?al??mak istediklerini s?yledi.
Ortak hareket etsinler
?kametgah sorunu ya?ad??? i?in oy kullanamad???n?, ancak Uras??n se?im ?al??malar?na kat?ld???n? ifade eden Erkan Akar, bir?ok tersane i??isinin Uras?a oy vermesini sa?lad???n? anlatt?. Uras??n Meclis?te i? kazalar?na ve sigortas?z ?al??t?rmaya kar?? ?al??malar yapmas?n? istedi?ini dile getiren Akar, Bin Umut milletvekillerinin ortak hareket ederek i??i ve emek?ilerin sorunlar?na ??z?m bulabileceklerini ve kendilerinin sesi olacaklar?n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net